Националниот сојуз на глуви и наглуви обезбеди заштитни маски за членовите на здруженијата со поддршка на Министерството за труд и социјална политика

Националниот Сојуз на глуви и наглуви на Република Северна Македонија(НСГНРСМ) обезбеди голема количина на заштитни маски за повеќекратна употреба за глувите и наглуви лица во државата. Сите маски се со испечатено лого на НСГНРСМ, со цел маските да ги употребуваат само лицата за кои се наменети, а тоа се глувите и наглуви лица во државата. Маските се набавени  со средствата од редовните дотации на Министерството за труд и социјална политика за Националниот Сојуз на глуви и наглуви.

Во тек е распределбата на заштитните маски низ осумнаесетте здруженија на глуви и наглуви кои ги има во повеќе градови во Република Северна Македонија. Првичната  количина од 1.200 маски ќе се распредели на глуви и наглуви лица со пониски месечни примања на кои набавката на заштитната опрема би им преставувала дополнителна потешкотија.

За членовите на здруженијата набавени се и средства за дезинфекција на раце како и средства за дезинфекција на просториите на Здруженијата на глуви и наглуви. Националниот Сојуз на глуви и наглуви и во наредниот период во соработка со Министерството за труд и социјална политика ќе презема активности за заштита на здравјето на глувите и наглуви лица.

Lidhja Nacionale e Personave të Shurdhër dhe me Dëgjim të Dobët siguroi maska mbrojtëse për anëtarët e shoqatave me mbështetjen e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale

Lidhja Nacionale e Personave të Shurdhër të Republikës së Maqedonisë së Veriut (LNPSHRMV) ka siguruar sasi të madhe të maskave mbrojtëse për përdorim të shumëfishtë për personat e shurdhër dhe me dëgjim të dobët në vend. Të gjitha maskat janë me logo të shtypur të LNPSHRMV, me qëllim që këto maska t’i shfrytëzojnë vetëm personat për të cilët janë dedikuar, pra për personat e shurdhër në vend. Maskat janë siguruar me mjetet nga dotacionet e rregullta të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për Lidhjen Nacionale të Personave të Shurdhër.

Në rrjedhë e sipër është shpërndarja e maskave mbrojtëse në 18-të shoqatat e personave të shurdhër që janë në më shumë qytete të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Sasia e parë prej 1.200 maskave do t’u shpërndahet personave të shurdhër me të hyra mujore më të ulëta të cilëve sigurimi i pajisjes mbrojtëse mund t’u shkaktojë vështirësi shtesë.

Për anëtarët e shoqatave janë siguruar edhe mjete për dezinfektimin e duarve si dhe mjete për dezinfektimin e ambienteve të shoqatave të personave të shurdhër dhe me dëgjim të dobët. Lidhja Nacionale e Personave të Shurdhër edhe në periudhën në vijim, në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, do të ndërmarrë aktivitete për mbrojtjen e shëndetit të personave të shurdhër dhe me dëgjim të dobët. ​

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }