Одржана 3 седница на ЕСС на која се дискутираше за новиот Закон за финансиска поддршка на работодавачи погодени од здравствено економската криза предизвикана од КОВИД 19

Економско-социјалниот совет денеска ја одржа својата 3-та седница со која што заседаваше претстедателката на ЕСС и министерка  за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска.

На седницата учествуваа претставници на Владата на Република Северна Македонија и претставници на социјалните партнери членови на ЕСС коишто дадоа свој придонес во дискусијата за точките од дневниот ред. 

На денешната седница на ЕСС која денеска се одржа он лајн се дискутираше за новиот предлог  Закон за финансиска поддршка на работодавачи погодени од здравствено економската криза предизвикана од КОВИД 19, односно финансиска помош за работодавачи за  исплата на плати на работниците за месеците октомври, ноември и декември 2020 година.

Притоа беше посочено дека за разлика од претходниот економски пакет, овојпат помошта ќе биде изразна скалесто согласно падот на приходите на компанијата односно од 14.500 до 21.776 денари најмногу месечно по работник, износ кој не може да биде повисок од платата на работникот која ја исплаќа работодавачот за месецот за кој бара финансиска поддршка.

На денешниот состанок на ЕСС беа разгледани поединечно сите членови од новиот предлог Закон, а членовитеона ЕСС имаа можност да дадат свое мислење и оценка.

 

U mbajt mbledhja e tretë e KES ku u diskutua Ligji i ri për mbështetjen financiare të punëdhënësve të prekur nga kriza ekonomiko-shëndetësore e shkaktuar nga COVID-19

Këshilli Ekonomiko-Social sot mbajti mbledhjen e tij të 3-të, të cilën e kryesoi kryetarja e KES-it dhe ministre e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska.

Në mbledhje morën pjesë përfaqësues të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe përfaqësues të partnerëve socialë anëtarë të KES të cilët kontribuuan në diskutimin e pikave të rendit të ditës.

Në mbledhjen e sotme të KES, e cila u mbajt online, u diskutua projektligji i ri për mbështetjen financiare për punëdhënësit e prekur nga kriza shëndetësore dhe ekonomike e shkaktuar nga COVID-19, respektivisht ndihma financiare për punëdhënësit për pagesën e pagave për punëtorët për muajt tetor, nëntor dhe dhjetor të vitit 2020.

Gjatë kësaj është theksuar se ndryshe nga pakoja e mëparshme ekonomike, kësaj radhe ndihma do të shprehet në faza sipas rënies së të ardhurave të ndërmarrjes, respektivisht nga 14,500 den. në 21,776 denarë më së shumti në muaj për punëtor, shumë që nuk mund të jetë më e lartë se paga e punëtorit e paguar nga punëdhënësi për muajin për të cilin kërkon mbështetje financiare.

Në mbledhjen e sotme të KES, janë shqyrtuar një nga një të gjitha nenet e projektligjit të ri, kurse anëtarët e KES patën mundësinë të japin mendimin dhe vlerësimin e tyre.

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }