Појаснување за мерката за ослободување на родители на малолетно дете до 10 години, кои се вработени лица во време на Ковид-19

На почеток на корона кризата или поточно 10 март Владата на предлог на Комисијата за заразни болести при МЗ донесе заклучок со кој, вработените лица кои имаат малолетно дете со навршена возраст до 10 години или активно четврто одделение, за кого е неопходна домашна грижа, еден родител да биде ослободен од работа и работни активности и неговото отсуство за време на овој период да биде евидентирано од страна на работодавачот како оправдано отсуство.

На 8.7.2020 на 74 седница, Владата донесе одлука за изменување и дополнување на одлуката за мерките за спречување на ширење на Ковид -19, односно родителите на деца до 10 години возраст, вклучени во воспитно образовниот процес, кои беа ослободени од работа, да се вратат на работните места, со оглед  дека учебната година е веќе завршена .

Што значи дека мерката за ослободување на родители од работа сеуште важи за еден од родителите на деца кои биле згрижени во градинка. Ова е во важност до донесувањето на следната владина одлука по препорака на Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство.

Sqarim mbi masën për lirimin e prindërve të fëmijës së mitur deri në moshën 10 vjeçare, që janë të punësuar gjatë kohës së COVID-19 

Në fillim të krizës së koronës ose më saktë 10 mars, Qeveria me propozim të Komisionit të Sëmundjeve Ngjitëse pranë MSH-së miratoi konkluzion me të cilin të punësuarit që kanë fëmijë të mitur deri në moshën 10 vjeçare ose që ndjekin shkollimin në klasën e katërt, për të cilin fëmijë nevojitet kujdes në kushte shtëpie, një prind të lirohet nga puna dhe aktivitetet e punës dhe mungesa e tij gjatë kohës së kësaj periudhë të evidentohet nga punëdhënësi, si mungesë e arsyetuar.   

Më 08.07.2020, Qeveria në seancën e 74 solli vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për masat për ballafaqim me përhapjen e COVID-19, respektivisht prindërit e fëmijëve deri në moshën 10 vjeçare, të përfshirë në procesin edukativo-arsimor, që ishin të liruar nga puna, të kthehen në vendet e punës, duke pasur parasysh se viti shkollor ka përfunduar. 

Që do të thotë se masa për lirimin e prindërve nga puna ende vlen për njërin prindër të fëmijëve që kanë qenë në përkujdesje në çerdhe. Ky vendim vlen deri në miratimin e vendimit të ardhshëm qeveritar me rekomandim të Komisionit të Sëmundjeve Ngjitëse pranë Ministrisë së Shëndetësisë.

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }