Шахпаска: Добрата соработка со Руската федерација продолжува во сите сегменти кои се од надлежност на Министерството за труд и социјална политика

Министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска денеска се сретна со Амбасадорот на Руската Федерација во Република Северна Македонија, Сергеј Баздникин.

На средбата се разговараше за предизвиците во време на пандемија на КОВИД-19 со која човештвото се соочува и тешките услови за економијата кои таа ги предизвикува. Притоа, од страна на министерката Шахпаска беа посочени мерките и напорите кои Владата и МТСП ги спроведуваат со цел минимализирање на негативните последици врз граѓаните и компаниите.

“Кризата со пандемијата беше неочекувана за сите нас, таа предизвика здравствена криза и криза на економиите во целиот свет и сега е најважно да се заложиме за сочувување на секое работно место и да помогнеме на сите граѓани, особено на оние најранливите кои се во социјален ризик. Заедно со мојот тим секојдневно дискутираме околу можностите колку што е можно повеќе да обезбедиме пристојни услови за живот и за децата кои потекнуваат од семејства од социјален ризик”, рече министерката Шахпаска.

Министерката Шахпаска го запозна Амбасадорот Баздникин со новите закони и предлог законски решенија, кои се во собраниска процедура.

“Овие законски решенија  се многу значајни заради доближување до граѓанскиот сектор, како што се Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство и Закон за спречување и заштита од дискриминација, како и Законот за работни односи на кои работатат работните групи и кој претставува конкретно адресирање на проблемите за кои долги години наназад се бараше решение од областа на трудот и работните односи”, истакна Шахпаска.

“Моментално работиме и на подготвување и уредување на законската рамка на предлогот на Владата на РСМ денот недела да биде прогласен за неработен ден за којашто цел обезбедуваме општествено широка дебата, која ќе ги условува потребите кои се одраз на денешницата и ќе бидат во согласност со решенијата и позитивните практики утврдени од страна на Меѓународната организација на трудот”, информираше министерката Шахпаска.

На крајот од средбата министерката Шахпаска и Амбасадорот Баздникин посакаа здравје за граѓаните на двете држави и изразија уште еднаш отвореност за соработка и надеж дека таа ќе допринесе што повеќе во интерес на сите.​

 

Shahpaska: Bashkëpunimi i mirë me Federatën Ruse vazhdon në të gjitha segmentet që janë në kompetencë të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale

 

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot u takua me ambasadorin e Federatës Ruse në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Sergej Bazdnikin.

Në takim u bisedua për sfidat gjatë pandemisë së COVID-19 me të cilën përballet njerëzimi dhe kushtet e vështira për ekonominë që ajo po i shkakton. Gjatë kësaj, ministrja Shahpaska i theksoi masat dhe përpjekjet që Qeveria dhe MPPS-ja po i zbatojnë për të minimizuar pasojat negative mbi qytetarët dhe kompanitë.

“Kriza me pandeminë ishte e papritur për të gjithë ne, ajo shkaktoi një krizë shëndetësore dhe një krizë të ekonomive në të gjithë botën dhe tani është më e rëndësishme të përpiqemi për të ruajtur çdo vend pune dhe për të ndihmuar të gjithë qytetarët, veçanërisht më të ndjeshmit që janë në rrezik social. Së bashku me ekipin tim, ne diskutojmë çdo ditë mbi mundësitë për të siguruar kushte të denja jetese sa më shumë që të jetë e mundur për fëmijët që vijnë nga familje në rrezik shoqëror”, tha ministrja Shahpaska.

Ministri Shahpaska e informoi ambasadorin Bazdnikin mbi ligjet e reja dhe projekt- zgjidhjet ligjore, që janë në procedurë parlamentare.

“Këto zgjidhje ligjore janë shumë të rëndësishme për t'iu përafruar sektorit të shoqërisë civile, siç janë Ligji për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje dhe Ligji për parandalim dhe mbrojtjen nga diskriminimi, si dhe Ligji për marrëdhënie pune mbi të cilat punojnë grupe pune dhe i cili është adresim konkret i problemeve për të cilat është kërkuar një zgjidhje për shumë vite në fushën e punës dhe marrëdhënieve të punës”, theksoi Shahpaska.

“Aktualisht jemi duke punuar në përgatitjen dhe rregullimin e kornizës ligjore të propozimit të Qeverisë së RMV-së  për të shpallur të Dielën ditë jo pune, për të cilën ofrojmë debat të gjerë shoqëror, i cili do të kushtëzojë nevojat që janë pasqyrim i ditëve të sotme dhe do të jenë në përputhje me zgjidhjet dhe praktikat pozitive të vendosura nga Organizata Ndërkombëtare e Punës”, informoi ministrja Shahpaska.

Në fund të takimit, ministrja Shahpaska dhe ambasadori Bazdnikin uruan shëndet për qytetarët e të dyja vendeve dhe, edhe një herë, shprehën mundësinë e hapur për bashkëpunim dhe shpresë se ky bashkëpunim do të kontribuojë sa më shumë në interes të të gjithëve.​

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }