Шахпаска: Остануваме партнери во подигнувањето на јавната свест, но пред се во женската солидарност, поддршка и заедничка борба со оваа најчеста малигна болест

Министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска денеска учествуваше на он лајн панел дискусија на 13-та Национална конференција за рак на дојка на тема "Предизвиците во третманот и лекувањето и на ракот на дојка за време на КОВИД 19", организирана од Здружението за борба против рак „Борка – за секој нов ден“.

На конференцијата се дискутираше за тоа какви промени се потребни за да се подобри квалитетот на услугите, терапијата и третманот на пациентите со рак на дојка во време на КОВИД19.

„Розовиот месец Октомври не треба да биде единствениот месец во годината кога разговараме за ова прашање, затоа што болеста не бира во кој период од годината и во која средина ќе се појави. А сведоци сме и на стросната граница која се менува и се појавува во пораните години на животот на секоја жена“, истакна Шахпаска.

Таа посочи дека секој момент треба да се искористи и да се зборува отворено за ракот како болест на денешницата и упати поздрав за секоја иницијатива за подигање на јавната свест по ова прашање. Но, упати и на важноста на поддршката која жените си ја даваат меѓусебно при соочување со овој предизвик.

Министерката ги истакна како особено значајни превенцијата, раното откривање и раниот третман како важен фактор во за зачувување на здравствената состојба на секоја жена.

Во однос на пристапот на лекови, таа посочи дека во нашата земја, жените имаат пристап до современи лекови кои ги пратат светските трендови, што е голем исчекор напред во борбата со оваа болест.

Министерката Шахпаска зборуваше и за вклученоста на Министерството во финансиската поддршка која ја добиваат жените за време на терапија која се движи од 6- 12 месеци, врз основа на степенот и видот на карциномот и паричен додаток за телесна оштетеност.

„Како Министерството за труд и социјална политика ги поддржуваме овие политики, остануваме партнери во подигнувањето на јавната свест преку разни облици на комуникација. Само заеднички можеме полесно да ги пребродиме сите предизвици, воведување на нови современи третмани и приближување на европската пракса, но пред се она што значи женска солидарност, поддршка и заедничка борба со оваа најчеста малигна болест“, истакна Шахпаска.

 

Shahpaska: Mbetemi partnerë në ngritjen e vetëdijes publike, por mbi të gjitha në solidaritetin e grave, mbështetjen dhe luftën e përbashkët kundër kësaj sëmundje më të shpeshtë malinje

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot mori pjesë në një panel diskutimi online në Konferencën e 13-të Kombëtare mbi Kancerin e Gjirit me temë “Sfidat në trajtimin dhe kurimin e kancerit të gjirit gjatë COVID 19", organizuar nga Shoqata për luftë kundër kancerit “Borka - për çdo ditë të re”.

Në Konferencë u diskutua rreth asaj se cilat ndryshime janë të nevojshme për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve, terapinë dhe trajtimin e pacientëve me kancer në gji gjatë COVID19.

“Muaji rozë i Tetorit nuk duhet të jetë muaji i vetëm i vitit kur diskutojmë për këtë çështje, sepse sëmundja nuk zgjedh në cilën kohë të vitit dhe në çfarë mjedisi do të shfaqet. E, ne, jemi dëshmitarë të kufirit të moshës që ndryshon dhe shfaqet në vitet më të hershme të jetës së çdo gruaje”, theksoi Shahpaska.

Ajo vuri në dukje se çdo moment duhet të shfrytëzohet dhe të flitet hapur për kancerin si një sëmundje e së sotmes dhe përshëndeti çdo iniciativë për rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për këtë çështje. Por, ajo gjithashtu e theksoi edhe rëndësinë e mbështetjes që gratë i japin njëra-tjetrës në përballjen me këtë sfidë.

Ministrja e theksoi si jashtëzakonisht të rëndësishëm parandalimin, zbulimin e hershëm dhe trajtimin e hershëm të kësaj sëmundje si faktor të rëndësishëm në ruajtjen e gjendjes shëndetësore të çdo gruaje.

Lidhur me aksesin në barna, ajo theksoi se në vendin tonë, gratë kanë qasje në barnat moderne që ndjekin trendet botërore, gjë që është hap i madh përpara në luftën kundër kësaj sëmundjeje.

Ministrja Shahpaska foli gjithashtu edhe për përfshirjen e Ministrisë në mbështetjen financiare që gratë marrin gjatë terapisë, edhe atë prej 6 në 12 muaj, bazuar në shkallën dhe llojin e kancerit dhe shtesës në të holla për dëmtime fizike.

“Si Ministri e Punës dhe Politikës Sociale, ne i mbështesim këto politika, mbetemi partnerë në rritjen e ndërgjegjësimit të publikut përmes formave të ndryshme të komunikimit. Vetëm së bashku mund të kapërcejmë më lehtë të gjitha sfidat, të vendosim trajtime të reja moderne dhe t’i përafrohemi praktikës evropiane, por mbi të gjitha kjo nënkupton solidaritet me gratë, mbështetje dhe luftë e përbashkët me këtë sëmundje malinje më të zakonshme”, theksoi Shahpaska.​

 

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }