Шахпаска: Продолжува поддршката од ИПА фондовите за спроведување на реформи во областа на вработувањето и социјалните политики

Министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска денеска учествуваше на видео конференција на секторската работна група „Образование, вработувања и социјалните политики и Интеграција на Ромите“, на која учество земаа и министерката за образование Мила Царовска, Никола Бертолини, шеф на одделот за соработка при Делегацијата на ЕУ во Скопје, претставници од донаторската заедница и граѓанскиот сектор.

Во своето воведно обраќање министерката Шахпаска посочи дека како и за целиот свет и за нас како држава оваа година 2020 е година на предизвици и за здравствената и општата благосостојба на граѓаните и економската состојба на сите држави.

„Раст на невработеноста, односно губење на работните места на околу 17.690 лица, само за време на вториот квартал на годината, каде најпогодени се вработените од неформалната економија, самовработените и други лица кои се дел од ранливите категории се на најголем  удар на пандемијата која носи ризик и нивно втурнување во поголема сиромаштија, истакна министерката Шахпаска .

Таа посочи дека состојбата би била многу полоша доколку Владата не преземеше итни мерки кои значеа полесно премостување на кризата од КОВИД 19. Тука се вклучени финансиската поддршка на најпогодените компании и граѓани.

„Кризата потврди и дека Северна Македонија има социјална заштита која дава резултати, преку мерките за невработените лица, олеснување на пристапот на Гарантирана минимална помош која директно влијаеше и во борбата против детската сиромаштија. Четвртиот пакет економски мерки вреден 27 милиони евра е наменет токму за најранливите категории на граѓани“, истакна министерката Шахпаска.

Од страна на Агенцијата за вработување која продолжи со реализација на Оперативниот план за активни програми за вработување и мерки, одговори на предизвиците предизвикани од КОВИД 19 со проширување на опфатот на корисницитево мерките кои значат директна поддршка за стопанството и вклучување  на посебни мерки што ги таргетираат лицата најпогодени од кризата предизвикана од пандемијата.

Имплементација на Младинската гаранција е во тек, односно регистрирани се 19.000 млади лица, од кои 31% или се вработиле или се вклучиле во активна мерка за вработување.

Министерката Шахпаска се осврна и на реформите во социјалната и детска заштита, односно проширување на видот на социјалните услуги и нивно доближување до граѓаните во заедницата, но и вложување во раниот детски развој и образование преку проширување на капацитетите во градинките со поголем опфат на деца во нив.

„Како еден од приоритетите на Владата и Министерството за труд и социјална политика е и обезбедувањето на еднакви можности и заштита на граѓаните во државата. Оттука и новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација за кој се очекува и наскоро назначување и на Комисија за спречување и заштита од дискриминација,“истакна Шахпаска.

Таа посочи и дека наскоро се очекува поддршка од Собранието и за Законот за превенција од насилство врз жената и семејно насилство кој беше усвоен од Владата и се базира врз Истанбулската конвенција ратификувана во нашата држава.

Таа ја истакна и вклученоста на земјава во Интернационалната иницијатива „ Декада на Ромите“, преку стратегии и програми за интеграција на Ромите во општеството. Нашата земја е прва во регионот која воведува механизам за мониторинг на успешноста на политиките за подобрување на состојбата на Ромите.

На крајот од обраќањето министерката Шахпаска  го истакна значењето на европската помош и поддршка, вклучително и значењето на ИПА фондовите за периодот 2021 – 2027 година, во областа на образованието ,вработувањата и социјалната политика, вклучително и интеграцијата на Ромите.

 

Shahpaska: Vazhdon mbështetja nga fondet IPA për zbatimin e reformave në fushën e punësimit dhe politikave sociale

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot mori pjesë në një video konferencë të grupit sektorial të punës “Arsimi, punësimi dhe politikat sociale dhe integrimi i romëve", në të cilën morën pjesë edhe ministrja e Arsimit, Milla Carovska, Nikolla Bertolini, shef i Departamentit të Bashkëpunimit në Delegacionin e BE-së në Shkup, përfaqësues të komunitetit të donatorëve dhe shoqërisë civile.

Në fjalën e saj hyrëse, ministrja Shahpaska theksoi se si për të gjithë botën dhe për ne si vend, viti 2020 është vit i sfidave edhe për shëndetin dhe mirëqenien e përgjithshme të qytetarëve dhe gjendjen ekonomike të të gjitha vendeve.

“Rritja e papunësisë, gjegjësisht humbja e vende të punës të rreth 17.690 personave, vetëm gjatë tremujorit të dytë të vitit, ku më të goditur janë punëtorët e ekonomisë informale, të vetëpunësuarit dhe personat e tjerë, që janë pjesë e kategorive të rrezikuara, janë goditur më shumë nga pandemia që rrezikon dhe thellimin e tyre në varfëri më të madhe”, theksoi ministrja Shahpaska.

Ajo theksoi se situata do të ishte shumë më keq nëse Qeveria nuk do të merrte masa urgjente që do të thoshin tejkalimin më të lehtë të krizës nga COVID 19. Këtu përfshihen mbështetja financiare e kompanive dhe qytetarëve më të prekur.

“Kriza gjithashtu konfirmoi se Maqedonia e Veriut ka mbrojtje sociale që jep rezultate përmes masave për të papunët, lehtësim në qasjen në Ndihmën e Garantuar Minimale, që ndikoi drejtpërdrejt edhe në luftën kundër varfërisë së fëmijëve. Paketa e katërt e masave ekonomike me vlerë 27 milionë euro është dedikuar për kategoritë më të rrezikuara të qytetarëve”, theksoi ministrja Shahpaska.

Agjencia e Punësimit, e cila vazhdoi me zbatimin e Planit operativ për programet dhe masat aktive të punësimit, iu përgjigj sfidave të shkaktuara nga COVID 19, duke zgjeruar përfshirjen e përfituesve në masa që nënkuptojnë mbështetje të drejtpërdrejtë për ekonominë dhe përfshirjen e masave të veçanta që i targetojnë individët më të prekur nga kriza e shkaktuar nga pandemia.

Zbatimi i Garancisë Rinore është në vijim e sipër, respektivisht 19.000 rinjtë janë të regjistruar, nga të cilat 31% ose janë punësuar ose janë bashkuar në një mase aktive të punësimit.

Ministrja Shahpaska gjithashtu trajtoi edhe reformat në mbrojtjen sociale dhe të fëmijëve, respektivisht zgjerimin e llojit të shërbimeve sociale dhe afrimin e tyre për qytetarët në komunitet, por edhe investimin në zhvillimin dhe edukimin e fëmijërisë së hershme duke zgjeruar kapacitetet e kopshteve, me përfshirja më të madhe të fëmijë në to.

“Një nga prioritetet e Qeverisë dhe Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale është edhe sigurimi i mundësive të barabarta dhe mbrojtja e qytetarëve në vend. Ndaj vijon edhe Ligji i ri për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, brenda të cilit pritet të emërohet së shpejti Komisioni për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi”, tha Shahpaska.

Ajo vuri në dukje edhe se Kuvendi pritet të mbështesë Ligjin për parandalimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, i cili u miratua nga Qeveria dhe bazohet në Konventën e Stambollit, të ratifikuar në vendin tonë.

Ajo, gjithashtu, e theksoi përfshirjen e vendit në Nismën Ndërkombëtare “Dekada e Romëve”, përmes strategjive dhe programeve për integrimin e romëve në shoqëri. Vendi ynë është i pari në rajon që ka vendosur mekanizëm për monitorimin e suksesit të politikave për përmirësimin e gjendjes së romëve.

Në fund të fjalimit të saj, ministrja Shahpaska e theksoi rëndësinë e ndihmës dhe mbështetjes evropiane, përfshirë edhe rëndësinë e fondeve IPA për periudhën 2021 - 2027, në fushën e arsimit, punësimit dhe politikës sociale, përfshirë edhe integrimin e romëve.​

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }