Шахпаска: Социјалното партнерство и постоењето на социјален дијалог е од огромно значење, затоа што тоа води до изнаоѓање на издржани решенија

Министерската за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска денеска се сретна со претставници на Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита.

На средбата се разговараше за досегашните законски решенија кои ги уредуваат правата и обврските поконкретно за вработените лица во социјалната заштита и можноста за нивно унапредување.

Како репрезентативен синдикат кој се грижи за остварување и заштита на правата на вработените во овој сектор, претставниците ги посочија предизвиците со кои се соочуваат во време на КОВИД 19, но и тековни прашања и потреби кои браат дополнително разгледување и можност за нивно решавање.

Министерката Шахпаска истакна дека социјалното партнерство и постоењето на социјален дијалог со сите засегнати страни е од огромно значење, затоа што тоа води до изнаоѓање на издржани решенија кои би одговориле на пристигнатите прашања адресирани до Министерството како надлежно, а се во интерес на сите засегнати страни, работниците, но и работодавачите.

На средбата се разговараше и за измените во Законот за работни односи, во делот на пензионирањето на 64 години старост и 15 години стаж, со можност за продолжување на договорот за работа доколку се работи за дефицитарен кадар, како што е здравството и високото образование.

Соговорниците изразија подготвеност за понатамошна соработка за сите прашања кои ги засегаат вработените во социјалната заштита, а се во надлежност на Министерството.

 

Shahpaska: Partneriteti social dhe ekzistimi i dialogut social ka rëndësi të madhe, sepse çon në gjetjen e zgjidhjeve të qëndrueshme

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot u takua me përfaqësuesit e Sindikatës së Pavarur për Shëndetësi, Farmaci dhe Mbrojtje Sociale.

Në takim u bisedua për zgjidhjet e deritanishme ligjore që rregullojnë të drejtat dhe detyrimet, më konkretisht për punonjësit në mbrojtjen sociale dhe mundësinë e avancimit të tyre.

Si Sindikatë reprezentative që kujdeset për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të punonjësve në këtë sektor, përfaqësuesit i theksuan sfidat me të cilat përballen në kohën e COVID 19, por edhe çështje dhe nevoja aktuale që kërkojnë shqyrtim shtesë dhe mundësi për t'i zgjidhur ato.

Ministrja Shahpaska theksoi se partneriteti shoqëror dhe ekzistenca e dialogut social me të gjitha palët gjegjëse është e një rëndësie të madhe, sepse kjo çon në gjetjen e zgjidhjeve të qëndrueshme që do t’u përgjigjeshin pyetjeve drejtuar Ministrisë si institucion kompetent, dhe janë në interes të të gjitha palëve respektive, të punëtorëve, por edhe të punëdhënësve.

Në takim u bisedua edhe për ndryshimet në Ligjin për marrëdhënie pune, në pjesën e pensionit në moshën 64 vjeç dhe 15 vjet stazh pune, me mundësinë e zgjatjes së kontratës së punës nëse bëhet fjalë për kuadër deficitar, siç janë shëndetësia dhe arsimi i lartë.

Bashkëbiseduesit shprehën gatishmëri për bashkëpunim të mëtejshëm në të gjitha çështjet që i prekin punonjësit në mbrojtjen sociale e që janë nën kompetencat e Ministrisë.

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }