Шахпаска: Зголемување на капацитетите на градинките, со цел поголем опфат на деца и нивно безбедно згрижување е наш приоритет

Министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска денеска беше во посета на детската градинка „Детска Радост“ клон Темјанушка во населбата Автокоманда, Општина Гази Баба, каде што изминатиов период се работи на нејзино реновирање.

„Навистина задоволството е огромно кога се работи на проект со кој се обезбедувааат прекрасни услови за згрижување на децата во градинките, преку реновирање на постоечките, проширување на капацитетите и отворање на нови. Таков е случајот и со детската градинка „Детска Радост“ клон Темјанушка, каде што се наоѓаме денес, кои преку програмата на Владата за намалување на аерозагадувањето во делот за енергетска ефикасност е направена целосна промена на прозорците и во моментов се работи на нејзино внатрешно реновирање односно санитарните јазли и подот“, - истакна Шахпаска.

Притоа, таа го посочи и отворањето на новата градинка во Стајковци како уште еден успешен проект кој е во завршна фаза и исполнување на целта зголемување на бројот на деца на ниво на општината.

„Како Министерство целта ни е и да правиме децентарализација на социјалните услуги во локалните средини, таму каде што граѓаните престојуваат и живеат и оттука потребата за отворање на собата за аутистичен спектар на нарушувања која вклучува не само деца од претшколска туку и деца од школска возраст и тоа е наш заеднички приоритет и за општината и за нас како Министерство“, посочи Шахпаска.

Таа изрази задоволство на подготвеноста на општината Гази Баба и градинките во неа, за доследното почитување на Протоколот и фактот дека досега во оваа градинка нема позитивен случај на КОВИД 19.

Министерката Шахпаска и градоначалникот на Општина Гази Баба, Горгиевски за периодот кој следува најавија отворање и реновирање на уште градинки со кои капацитетите за сместување на деца би се зголемил. Само за последниве две години во Општина Гази Баба е обезбеден престој за нови 220 деца, преку отворање на градинките "Морковче" во Јурумлери и "Калинка" во населба Железара.

 

 

Shahpaska: Rritje të kapaciteteve të kopshteve, në mënyrë që të rritet përfshirja e fëmijëve dhe kujdesi i tyre i sigurt është prioritet i ynë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot vizitoi kopshtin e fëmijëve “Detska Radost” – degën Temjanushka në lagjen Autokomandë të komunës së Gazi Babës, ku në periudhën e kaluar është punuar në rinovimin e të njëjtit.

“Vërtet është kënaqësi e madhe kur punohet në projekt që siguron kushte të mrekullueshme për kujdesin e fëmijëve në kopshte, duke rinovuar objektet ekzistuese, duke zgjeruar kapacitetet dhe duke hapur kopshte të reja. I tillë është rasti me kopshtin e fëmijëve “Detska Radost”, dega Temjanushka ku jemi sot, që  përmes programit qeveritar për të zvogëluar ndotjen e ajrit në fushën e efikasitetit të energjisë është bërë ndryshim i plotë i dritareve dhe aktualisht po punohet në rinovimin e brendshëm të tij, respektivisht tualetet dhe dyshemeja”, theksoi tha Shahpaska.

Por, gjatë kësaj, ajo vuri në dukje edhe hapjen e kopshtit të ri në Stajkovci si një projekt tjetër i suksesshëm që është në fazën e tij përfundimtare dhe përmbushjen e qëllimit për të rritur numrin e fëmijëve në nivelin komunal.

“Si Ministri qëllimi ynë është të decentralizojmë shërbimet sociale në zonat lokale, atje ku banojnë dhe jetojnë qytetarët dhe prandaj nevoja për të hapur një dhomë për çrregullime të spektrit që përfshin jo vetëm fëmijët e moshës parashkollore, por edhe fëmijët e moshës shkollore dhe ky është prioritet i ynë i përbashkët edhe për komunën dhe për ne si Ministri”, nënvizoi tha Shahpaska.

Ajo shprehu kënaqësinë me gatishmërinë e komunës së Gazi Babës dhe kopshteve në të, për respektimin konsekuent të Protokollit dhe faktin që deri më tani në këtë kopsht nuk ka asnjë rast pozitiv me COVID 19.

Ministrja Shahpaska dhe kryetari i Komunës së Gazi Babës, Gorgievski për periudhën vijuese njoftuan hapjen dhe rinovimin e më shumë kopshteve që do të rrisnin kapacitetin për vendosjen e fëmijëve. Vetëm për dy vitet e fundit në Komunën e Gazi Babës është siguruar qëndrimi i 220 fëmijëve të ri, përmes hapjes së kopshteve “Morkovçe” në Jurumleri dhe “Kalinka” në lagjen Zhlezarë.​

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }