Соопштение

Ве известуваме дека во тек е дополнителната исплата на образовниот додаток, кој се исплаќа во случај ако има позитивно решени жалби и задоцнето известување од страна на училиштата.

 Исплатата за правото на додаток за образование се врши до 31 октомври во тековната календарска година за претходната наставна година предвидена со Закон за заштита на децата.

Висината на додатокот за образование изнесува 700 денари месечно за ученик во основно образование и 1.000 денари месечно за ученик во средно образование во текот на учебната година.

Годишниот износ на додатокот за образование за основно образование во учебна година по дете изнесува 8.400 денари, а за средно образование во учебна година по дете изнесува 12.000 дeнари.

Исплатата на додатокот за образование се врши во четири еднакви износи од по 2.100 денари на корисникот на правото на додаток за образование за дете во основно образование, а од по 3.000 дeнари на корисникот на правото на додатокот за образование за дете во средно образование, по завршување на секој од мерните периоди, утврдени со овој закон.

Грижата за сите граѓани е наш приоритет!

 

Kumtesë

Informojmë se vijon pagesa plotësuese e shtesës arsimore, e cila paguhet në rast se ka ankesa të zgjidhura pozitivisht dhe njoftim të vonuar nga shkollat.

Pagesa e të drejtës së shtesës arsimore kryhet deri më 31 tetor në vitin aktual kalendarik për vitin paraprak mësimor, sipas Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve,

Lartësia e shtesës për arsim arrin 700 denarë në muaj për nxënës në arsimin fillor dhe 1.000 denarë në muaj për nxënës në arsimin e mesëm gjatë vitit shkollor.

Shuma vjetore e shtesës arsimore për arsimin fillor në vitin shkollor për një fëmijë arrin 8.400 denarë në muaj, kurse për arsimin e mesëm në vitin shkollor për një nxënës arrin 12.000 denarë.

Pagesa e shtesës për arsim kryhet në katër etapa me shuma të barabarta prej nga 2.100 denarëve për përfituesin e të drejtës së shtesës arsimore për një fëmijë në arsimin fillor, kurse nga 3.000 denarë për përfituesin e shtesës arsimore për një fëmijë në arsimin e mesëm, pas përfundimit të secilës periudhë të matjes, të përcaktuara me ligj.

Kujdesi për të gjithë qytetarët është prioritet i ynë!

 

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }