Средба на министерката Шахпаска со холандскиот амбасадор Јан Коп: Холандија е наш голем поддржувач на евроинтегративниот пат и партнер во борбата против дискриминацијата и заштита на човековите права

Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска денеска оствари средба со амбасадорот на Кралството Холандија во нашата држава, Дирк Јан Коп.

 

„Холандија е голем поддржувач на нашата држава на евроатлантскиот пат и навистина за нас тоа е од големо значење . Соработуваме во многу  значајни области како заштита на човековите права, маргинализираните категории на граѓани, правата на  ЛГБТ заедницата и воопшто борбата за родова еднаквост и против било каков вид на дискриминација“, истакна Шахпаска.

Таа го посочи новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација кој во моментов е во собраниска процедура, како законско решение кое обезбедува заштита на граѓаните од секаков вид на дискриминација и неговата нужност како дел од позитивното право во нашата држава. Потребата од Комисијата за заштита од дискриминација која како независно тело составено од професионалци во областа на човековите права, би постапувала во насока на заштита на правата на сите граѓани.

„Борбата за еднаквост и заштита на сите ранливи категории останува наш врвен приоритет. Во таа насока подготвуваме нов закон за превенција и заштита од сите форми на насилство врз жената, кој наскоро треба да влезе во собраниска процедура“, истакна  Шахпаска. Таа воедно изрази и благодарност за поддршката кој ја доби нашата држава од Кралството Холандија за спроведување на активности неопходни за успешно спроведување на Истанбулската конвенција во Република Северна Македонија.

Од страна на холандскиот амбасадор Јан Коп беше истакната големата поддршка на земјава во усогласувањето на нашето законодавство со европското , затоа што тоа ќе ја донесе земјата поблиску до европските вредности, но уште позначајно што притоа се обезбедува заштита на човековите права , на правата на граѓаните на Северна Македонија.

На средбата се разговараше и за предизвиците кои ги донесе КОВИД 19 и  начините на справување со нив. Во таа насока од страна на министерката беа посочени четирите пакети економска помош од страна на Владата , кои претставуваат помош и поддршка на економијата, компаниите, граѓаните со акцент на најпогодените сектори и категории на граѓани.

 

Двете страни изразија подготвеност за понатамошна продлабочена соработка во сите области во кои ќе се јави потреба, како и пренесување на искуството од страна на Холандија кое што е од големо значење за нас како држава.

 

Takim i ministres Shahpaska me ambasadorin holandez Jan Kop: Shteti holandez është mbështetësi ynë i madh i rrugës së euro-integrimeve dhe partner në luftën kundër diskriminimit dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Jagoda Shahpaska sot u takua me ambasadorin e Mbretërisë së Holandës në vendin tonë, Dirk Jan Kop.

“Holanda është mbështetëse e madhe e vendit tonë në rrugën euro-atlantike dhe për ne kjo ka rëndësi të madhe. Jemi duke bashkëpunuar në shumë fusha të rëndësishme, si: mbrojtja e të drejtave të njeriut, kategoritë e margjinalizuara të qytetarëve, të drejtat e komunitetit LGBT dhe lufta për barazinë gjinore në përgjithësi dhe kundër çdo lloj diskriminimi”, theksoi Shahpaska.

Ajo vuri në dukje Ligjin e ri për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, i cili aktualisht është në procedurë parlamentare, si zgjidhje ligjore që siguron mbrojtjen e qytetarëve nga çdolloj diskriminimi dhe domosdoshmërinë e tij si pjesë e së drejtës pozitive në vendin tonë. Nevoja për Komisionin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, i cili si organ i pavarur i përbërë nga profesionistë në fushën e të drejtave të njeriut, do të vepronte në drejtim të mbrojtjes së të drejtave të të gjithë qytetarëve.

“Lufta për barazi dhe mbrojtje të të gjitha kategorive të rrezikuara mbetet përparësia jonë kryesore. Në atë drejtim, jemi duke përgatitur një ligj të ri për parandalim dhe mbrojtje nga të gjitha format e dhunës ndaj grave, që së shpejti duhet të hyjë në procedurë parlamentare”, theksoi Shahpaska. Ajo gjithashtu shprehu mirënjohje për mbështetjen që vendi ynë e mori nga Mbretëria e Holandës për zbatimin e aktiviteteve të nevojshme për zbatimin me sukses të Konventës së Stambollit në Republikën e Maqedonisë se Veriut.

Nga ana tjetër, ambasadori holandez, Jan Kop, e theksoi mbështetjen e madhe të vendit në harmonizimin e legjislacionit tonë me atë evropian, sepse kjo do ta sjellë vendin më afër vlerave evropiane, por më e rëndësishmja është se gjatë kësaj sigurohet mbrojtje më e madhe e të drejtave të njeriut, e drejtave të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut.

Në takim u bisedua edhe për sfidat që i solli COVID-19 dhe mënyrat për t’u ballafaquar me to. Në këtë drejtim, ministrja vuri në dukje katër paketat e ndihmës ekonomike nga Qeveria, të cilat përfaqësojnë ndihmë dhe mbështetje për ekonominë, kompanitë, qytetarët, me theks në sektorët dhe kategoritë më të prekura të qytetarëve.

Të dyja palët shprehën gatishmëri për thellimin e bashkëpunim në të gjitha fushat ku ka nevojë, si dhe marrja e përvojës nga Holanda, që ka rëndësi të madhe për ne si vend.​

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }