Средба Шахпаска – Чупи: Проектите на РЕФ за поголема вклученост на децата Роми во предучилишниот образовен  процес има големо значење и ја има нашата целосна поддршка

Министерската за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска денеска се сретна со Реџепали Чупи, директор на Ромскиот едукативен фонд со седиште во Белград, на која разговараа за досегашните и тековни проекти на кои работи Фондот, со цел поголема инклузија на Ромите во општествениот живот преку помош и поддршка во образовниот и предучилишниот процес.

Од страна на директорот на РЕФ, Чупи беше посоченно дека Ромскиот едукативен фонд има претставништа во 16 држави од Југоисточна Европа, а во нашата држава работи на два главни и многу значајни проекти. Тоа се стипендирање на деца средношколци Роми и проектот за бесплатно вклучување на деца Роми во предучилишно образование, проект реализиран од страна на МТСП во соработка со 18 единици на локална самоуправа.

Овие проекти се имплементираат од 2006 година и секоја година се вклучуваат 350-400 деца роми на возраст од 3-6 години, во предучилишно образование, каде се вработени и 19 негователки ромки како дел од проектот.

Со цел поголема инклузија на децата роми во предучилишно образование од јануари 2019 година, МТСП вклучувањето на децата Роми во детските градинки по насока на Владата на РСМ, го реши на системски начин со предлог до советите на општините да ги ослободат од партиципација родителите на овие деца.

Во текот на средбата се дискутираше и за можноста на вклучување на децата Роми во он лајн следење на наставна програма за предучилишно образование во време на КОВИД 19. За овозможување на таа цел РЕФ нуди поддршка со обезбедување на таблети на оние деца Роми кои нема да престојуваат физички во градинките.

Двете страни се согласија дека соработката помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Ромскиот едукативен фонд продолжува и понатаму, со цел поголема вклученост на Ромите во сите сегменти на општественото живеење, со посебен акцент на предучилишниот образовен процес.

 

Takim Shahpaska - Çupi: Projektet e FER  për përfshirjen më të madhe të fëmijëve romë në procesin e edukimit parashkollor është me rëndësi të madhe dhe e ka mbështetjen tonë të plotë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot u takua me Rexhepali Çupi, drejtor i Fondit të Edukativ Rom me seli në Beograd, për të diskutuar për projektet aktuale dhe në vijim në të cilat punon Fondi, që ka për qëllim përfshirjen më të madhe të romëve në jetën shoqërore përmes ndihmës dhe mbështetjes në procesin arsimor dhe parashkollor.

Drejtori i FER, Çupi vuri në dukje se Fondi Edukativ Rom ka përfaqësi në 16 vende në Evropën Juglindore, dhe në vendin tonë punon për dy projekte kryesore dhe shumë të rëndësishme. Njëri projekt është ndarja e bursave për nxënësit rome të shkollave të mesme dhe projekti tjetër për përfshirjen falas të fëmijëve romë në edukimin parashkollor, dhe ky projekt realizohet nga MPPS-ja në bashkëpunim me 18 njësi të vetëqeverisjes lokale.

Këto projekte janë zbatuar që nga viti 2006 dhe çdo vit përfshihen 350-400 fëmijë romë të moshës 3-6 vjeç në edukimin parashkollor, dhe janë punësuar 19 edukatore rome si pjesë e projektit.

Në mënyrë që të rritet përfshirja e fëmijëve romë në edukimin parashkollor, nga janari 2019 MPPS-ja përfshirjen e fëmijëve romë në kopshte, me rekomandim të Qeverisë së RMV-së, e zgjidhi në mënyrë sistematike me propozim për këshillat komunal për të liruar nga participimi prindërit e këtyre fëmijëve.

Gjatë takimit u diskutua mundësia e përfshirjes së fëmijëve romë në ndjekjen online të programit mësimor për arsimin parashkollor gjatë COVID 19. Për të mundësuar këtë qëllim FER ofron mbështetje, duke siguruar tabletë për ata fëmijë romë që nuk do të qëndrojnë fizikisht në kopshte.

Të dy palët ranë dakord që bashkëpunimi midis Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe Fondit Edukativ Rom vazhdon edhe më tej, me qëllim përfshirjen më të madhe të romëve në të gjitha segmentet e jetës shoqërore, me theks të veçantë në procesin e edukimit parashkollor.

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }