Средба Шахпаска-Која: Мисијата на ОБСЕ е голем подржувач на политиките за заштита на граѓаните од дискриминација и секаков вид насилство

Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска денеска оствари средба со Шефот на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, амбасадорот Клеменс Која и неговите соработници.

 

„Поддршката и соработката со Мисијата на ОБСЕ за  нашата држава е од големо значење, особено во делот на искуствата и експертизата која ја добиваме по многу прашања кои се во надлежност на Министерството за труд и социјална политика“, истакна Шахпаска.

Законост за спречување и заштита од дискриминација кој е во собраниска процедура  и формирањето на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација како независно тело министерката Шахпаска ги  истакна како мошне значајни за обезбедување на заштита на граѓаните од секаков вид на дискриминација, во нашето општество. Во овој дел таа ја посочи одличната соработка со Мисијата на ОБСЕ во нашата држава.

 

Од страна на Шефот на Мисијата на ОБСЕ, амбасадорот Клемент Која беше изразена поддршка и во останатите законски решенија кои треба да бидат донесени следниот период , тоа се Законот за заштита на жени жртви од насилство, Законот за работни односи и поддршка во имплементацијата на децентрализацијата и деинституционализацијата. Со цел  обезбедување на квалитетни социјални услуги на локално ниво на оние на кои им е најпотребна, но и поддршка на лицата со попреченост како дел од процесот на деинституционализацијата.

 

На средбата се разговараше и за предизвиците од пандемијата од корона висрусот, начините на справување со неа, економската поддршка и помош на компаниите и  граѓаните, преку мерките кои придонесуваат за полесно справување со последиците од КОВИД 19. Исто така, се разговараше и за започнатиот процес на регистрирање на лицата без лични документи кои најчесто доаѓаат од ромската заедница, со цел заокружување на тој процес  и нивно  ефикасно вклучување и во образовниот процес и на пазарот на труд.

Двете страни изразија подготвеност за понатамошна соработка во сите сегменти кои се во надлежност на Министерството за труд и социјална политика во насока на заштита на граѓаните и нивните социјално економски права.​

 

Takim Shahpaska-Koja: Misioni i OSBE-së është mbështetës i fuqishëm i politikave për mbrojtjen e qytetarëve nga diskriminimi dhe çfarëdo lloj dhune

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot zhvilloi takim me Shefin e Misionit të OSBE-së në Shkup, ambasadorin Klemens Koja dhe bashkëpunëtorët e tij.

“Mbështetja dhe bashkëpunimi me Misionin e OSBE-së për vendin tonë ka një rëndësi të madhe, veçanërisht në aspektin e përvojës dhe ekspertizës që e marrim për shumë çështje që janë nën kompetencat e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale”, theksoi Shahpaska.

Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, i cili është në procedurë parlamentare, dhe themelimi i Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi si një organ i pavarur, ministrja Shahpaska i theksoi si shumë të rëndësishëm për sigurimin e mbrojtjes së qytetarëve nga çdo lloj diskriminimi në shoqërinë tonë. Në këtë pjesë, ajo vuri në dukje bashkëpunimin e shkëlqyeshëm me Misionin e OSBE-së në vendin tonë.

Shefi i Misionit të OSBE-së, ambasadori Klement Koja ka shprehur mbështetjen për zgjidhjet e tjera ligjore që do të duhet të miratohen në periudhën e ardhshme, siç janë: Ligji për mbrojtjen e grave - viktima të dhunës, Ligji për marrëdhëniet e punës dhe mbështetje në zbatimin e decentralizimit dhe de-institucionalizimi në mënyrë që të ofrohen shërbime sociale cilësore në nivelin lokal për ata që kanë më shumë nevojë për to, por edhe për të mbështetur personat me aftësi të kufizuara si pjesë e procesit të de-institucionalizimit.

Në takim u diskutua edhe për sfidat e pandemisë së koronavirusit, mënyrat për t'u ballafaquar me të, mbështetjen ekonomike dhe ndihmën për kompanitë dhe qytetarët, përmes masave që kontribuojnë në përballimin më të lehtë të pasojave të COVID-19. Po ashtu, u bisedua edhe për procesin e filluar të regjistrimit të personave pa dokumente personale që janë zakonisht nga komuniteti rom, për të përfunduar këtë proces dhe përfshirjen e tyre efektive në procesin arsimor dhe në tregun e punës.

Të dyja palët shprehën gatishmëri për bashkëpunim të mëtejshëm në të gjitha segmentet që janë nën kompetencën e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale në drejtim të mbrojtjes së qytetarëve dhe të drejtat e tyre socio-ekonomike.

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }