Документи за формирање на Интер ресорската група

Одлука за формирање на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите

Решение за именување на членови на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите (бр.41-8487/2 од 24.11.2012 година)

Решение за изменување и дополнување на решението за именување на членови на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите (бр.42-6658/2 од 23.8.2016 година)

 

Документи за работа на Интер ресорска група

Деловник за работа на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите

Програма за работа на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите за 2018 година

Mетодологија за родово одговорно буџетирање за органите на државната управа на централно ниво 

Извештај Пекинг +20

Регионален преглед и одговор на прашалник за имплементација на Пекингшката декларација и платформа за акција (1995) и резултатите од 23-та сесија на Генералното собрание (2000) за подготвување на регионален преглед и проценка во контекст на 20 години од усвојувањето на Пекингшката декларација и платформа за акција во 2015 година  

(eng)

Контакт со членовите на Интер-ресорска група

Контакт листа