МТСП: Исплата на правата од социјална и детска заштита  

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека се врши исплата на правата од социјална и детска заштита за месец февруари 2020 година:  

Гарантиран детски додаток

Посебен додаток за месец 03/2020 

ЕПП за новороденче

Родителски додаток за трето дете

Родителски додаток за четврто дете

Единствен родителски додаток

Студирање

Гарантирана минимална помош ГМП

Туѓа нега

Постојана парична помош

Мобилност и слепило – попреченост

Цивилна инвалиднина

Социјално домување

Азиланти домување

Парична помош за згрижувач

Паричен надоместок за згрижувачко семејствоСоцијална сигурност

Субвенции за електрична енергија ретроактивни исплати

MPPS: Pagesë e të drejtave nga mbrojtja sociale dhe fëmijëve 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se është kryer pagesë e këtyre të drejtave nga mbrojtja sociale dhe e fëmijëve për muajin shkurt të vitit 2020: 

Shtesa fëmijërore e garantuar 

Shtesa e posaçme për vitin 03/2020 

PNjH për fëmijë të porsalindur 

Shtesë prindërore për fëmijën e tretë 

Shtesë prindërore për fëmijën e katërt 

Shtesa e vetme prindërore 

Studime 

Ndihma e garantuar minimale NGM 

Përkujdesje nga person tjetër 

Ndihmë e përhershme në të holla 

Mobilitet dhe verbësi – pengesa 

Shtesë për invaliditet civil 

Banim social 

Banim të azilantëve 

Ndihmë në të holla për përkujdesës 

Kompensim në të holla për familje përkujdesëse 

Siguri sociale 

Subvencione për energji elektrike – pagesa retroaktive​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->