Средба на министерката Шахпаска со претставничките на „Глас против насилство“: Борбата против насилството врз жените и семејното насилство е наш заеднички приоритет  

Министерката за труд и социјална политика денеска се сретна со претставничките на Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство- „Глас против насилство“, мрежа која опфаќа дваесетина граѓански организации кои работат на полето на спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство во нашата држава.

На средбата се разговараше за тековните активности на мрежата и организациите, соработката со Министерството за труд и социјална политика и другите надлежни институции вклучени во процесот со единствена цел, унапредување на политиките и праксите во борбата против насилството врз жените и семејното насилство.

 

Од страна на претставничките на Националната  мрежа за жени жртви на семејно насилство, беа посочени досегашните проекти  и активности кои се преземаат со цел помош и поддршка на жените жртви од насилство. Интервентен женски фонд ,  наменет за помош на жени кои се жртви на насилство и кои сакаат да ја напуштат насилната средина, преку обезбедување медицинска документација, извештаи од специјалисти, бесплатна правна помош, како и други итни мерки за поддршка на жената да излезе од насилната врска. Потоа, куќа за отворено домување за жени жртви на семејно насилство, со целосна финансиска и психо-социјална поддршка на жените сместени во неа  и други активности.

      

„Наша заложба како Министерство е  унапредување на човековите права, еднаквост и борба  против секаков вид на насилство . Тоа се нашите приоритети  и продолжуваме и понатаму со силна поддршка на сите граѓански организации кои се наши партнери во превенцијата и спречување на насилството “, -порача Шахпаска.

Министерката за труд и социјална политика изрази подготвеност на целосна поддршка на Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство во заложбите за унапредување на социјалните сервиси и услугите кои ги даваат на жените жртви од насилство и семејно насилство. 

 

Takimi i ministres Shahpaska me përfaqësuesit e “Zëri kundër dhunës”: Lufta kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje është prioritet i ynë i përbashkët

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot u takua me përfaqësuesit e Rrjetit Nacional kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje – “Zëri kunër dhunës”, rrjet ky që përfshin njëzetë organizata të shoqërisë civile që punojnë në fushën e parandalimit dhe luftës kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje në shtetin tonë.

Në takim u bisedua për aktivitetet aktuale të rrjetit dhe organizatave, bashkëpunimin me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe institucionet tjera kompetente të përfshira në proces me qëllimin e vetëm të avancimit të politikave dhe praktikave në luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje.

Përfaqësuesit e Rrjetit Nacional për Gratë Viktima të Dhunës në Familje i theksuan projektet dhe aktivitetet e ndërmarra deri më tani që ndërmerren me qëllim për të ndihmuar dhe mbështetur gratë viktima të dhunës, si:  Fondi Ndërhyrës i Grave, dedikuar për ndihmë të grave që janë viktima të dhunës dhe që duan të largohen nga mjedisi i dhunshëm, duke siguruar dokumentacionin mjekësor, raporte nga specialistët, ndihmë juridike falas dhe masa të tjera urgjente për të mbështetur gratë për të dalë nga një marrëdhënie e dhunshme. Pastaj, shtëpi për banim të hapur për gratë viktima të dhunës në familje, me mbështetjen e plotë financiare dhe psiko-sociale të grave të strehuara në të dhe aktivitete të tjera.

“Angazhimi ynë si Ministri është avancimi i të drejtave të njeriut, barazia dhe lufta kundër të gjitha formave të dhunës. Këto janë prioritetet tona dhe vazhdojmë të mbështesim fuqimisht të gjitha organizatat e shoqërisë civile që janë partnerët tanë në parandalimin e dhunës”, tha Shahpaska.

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale shprehu gatishmërinë për të mbështetur plotësisht Rrjetin Nacional kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje në përpjekjet e tij për të përmirësuar shërbimet sociale që ua ofrojnë grave viktima të dhunës dhe dhunës në familje.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->