Документи                                                                                 Линк

 

Стратешки план на министерствата и другите органи на државната управа

 

Стратешки план

 

 

Буџет

 

Буџет

 

 

Усвоени извештаи за реализација на Буџетот

 

/

 

 

Ревизорски извештаи

 

Извештаи

 

 

 

 

План за јавни набавки, со сите измени и дополнувања

 

План за јавни набавки 2018

Дополнување на план за јавни набавки 2018

 

 

Правилник за внатрешна организација

 

Правилник

 

 

Органограм за внатрешна организација

 

Органограм за внатрешна организација

 

 

Правилник за систематизација на работните места

 

Правилник 

 

 

Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон

 

Контакти 

 

10

 

Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на секое министерство

 

Консолидирани текстови

 

11  

 

Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до министерствата за остварување на нивните права, а особено обрасци на барања од граѓаните за издавање на реални акти, за оние министерства коишто ги издаваат

 

/

 

12

 

Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти

 

Тарифник

 

13

 

Листа на информации од јавен карактер

 

Листа на информации од јавен карактер

 

 

14

 

 

Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер.

 

Африм Селими

тел: 02/3106 663 

e-mail: aselimi@mtsp.gov.mk

15

 

Правилник за заштитено внатрешно пријавување

 

Внатрешно пријавување

 

 

16

 

 

Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

 

Снежана Костовска 

телефон: 075/276-369 

Емаил - SKostovska@mtsp.gov.mk

 

 

17

 

 

Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон.

 

Лена Ничевска, раководител на сектор

e-mail:lnicevska@mtsp.gov.mk,

тел: 02 3 106 220

18

 

Контакт телефон и е-маил од министерството за генерални прашања

 

Контакт за генерални прашања

 

19

 

Листа на активни регистри што ги водат министерствата, во зависност од надлежноста

 

Регистри

 

20

 

Биографии од Министерот, Заменик министерот и Државниот секретар

 

Министер

Заменик министер

Државен секретар

Посебни советници

 

21

 

Најава на месечни настани или онлајн календар

 

Медиумски активности