ПОВИК 

Повик за условен паричен надоместок

Министерството за труд и социјална политика ги известува корисниците на социјална парична помош во чии што домаќинства има членови кои што се редовни ученици во средно образование дека започнува поднесувањето на барањата за вклучување во Програмата за условен паричен надоместок за средно образование за учебната 2018/2019 година. Износот на Условениот паричен надоместок е 12.000,00 МКД на годишно ниво и овие средства се исплаќаат на мајката на ученикот. Правото на УПН едно домаќинство може да го оствари за повеќе од едно дете. Исто така, ги повикуваме корисниците на ова право да пополнат барање во месно надлежниот Центар за социјална работа и  со барањето да приложат  потврда за редовен ученик од училиштето во коешто е запишан ученикот што е единствен услов за вклучување во програмата.

Подетални информации за Програмата за условен паричен надоместок за средно образование и начинот на аплицирање може да се најде  на: http://mtsp.gov.mk/najcesto-postavuvani-prashanja-i-odgovori-za-usloven-paricen-nadomestok.nspx

Thirrje

Thirrje për kompensim në të holla me kusht

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale i informon përfituesit e asistencës sociale, në të cilat familje ka nxënës të rregullt në shkolla të mesme, se ka filluar parashtrimi i kërkesave për përfshirje në Programin për kompensim në të holla me kusht për arsimin e mesëm për vitin shkollor 2018/2019. Shuma për kompensimin me kusht është 12.000 denarë në nivel vjetor dhe këto mjete i paguhen të ëmës së nxënësit. Këtë të drejtë, një familje mund ta realizojë për me shumë se një fëmijë. Po ashtu, u bëjmë thirrje shfrytëzuesve të kësaj të drejte që të plotësojnë kërkesë në qendrën për punë sociale të vendit ku është regjistruar nxënësi – që është kusht i vetëm për përfshirje në program. 

Informata më të hollësishme për Programin për kompensim në të holla me kusht për arsim të mesëm dhe mënyrën e aplikimit mund të gjeni në: http://mtsp.gov.mk/najcesto-postavuvani-prashanja-i-odgovori-za-usloven-paricen-nadomestok.nspx

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->