Економско -социјален совет

Економско-социјалниот совет е трипартитно тело, формирано од  Владата на Република Македонија и социјалните партнери за водење на социјален дијалог, заради создавање на услови за економска и социјална стабилност и остварување на темелните вредности  на Република Македонија како демократска и социјална држава.

Потписници на спогодбата за формирање на Економско-социјалниот совет се Владата на Република Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија, Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија и Организацијата на работодавачи.


 

 Структура 

Економско-социјалниот совет, согласно Спогодбата, е составен од 12 членови:четири члена именува Владата на РМ, четири члена именуваат репрезентативните здруженија на работодавачи на територијата на Република Македонија и четири члена именуваат репрезентативните синдикати на територијата на Република Македонија. 

 Претседател на Економско-социјалниот совет

 • Диме Спасов, министер за труд и социјална политика

Членови на советот 

Име и презиме функција во ЕСС    функција 
Диме Спасов   претседател министер за труд и социјална политика 
Ибрахим Ибрахими   заменик член заменик министер за труд и социјална политика
Владимир Пешевски  член  заменик претседател на Владата на Република Македонија
Ромела Поповиќ Трајковска заменик член раководител на сектор
Зоран Ставрески член  заменик на Претседателот на Владата и министер за финансии 
Ардиан Џеладини Заменик член заменик министер за финансии 
Беким Незири   член министер за економија
Христијан Делев   заменик член заменик министер за економија
Живко Митревски  заменик претседател на ЕСС Претседател на ССМ
Анѓелко Анѓеловски   заменик член Претседател на Синдикатот на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на Република Македонија
Пеце Ристевски  член  Претседател на Синдикатот за индустрија, енергетика и рударство (ССМ)
Тихомир Климоски  заменик член  Председател на македонскиот полициски синдикат
Љубе Стојковски   член  Претседател на Конфедерација на слободни синдикати на Македонија (КСС)
Јаким Неделков   член Самостоен синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија (КСС)
Aнгел Димитров     член и заменик претседател на ЕСС Претсетадел на организацијата на работодавачи на Македонија (ОРM), директор на Пелистер трикотажа–Битола 
Aнета-Петровска-Русомарски
член Управител А.Д„МОДА“-Св.Николе-(ОРM)
Маријана Перкова заменик член ОРМ
Николина Миланова член  Член на ОРМ

Невенка Ристовска
заменик член ОРМ
Влатко Ѓорѓиевски заменик член МИК
Дарко Дораковски заменик член ОРМ
Борис Хрисафов член Член на ОРМ

 Управување  

Економско- социјалниот совет ја има следнава структура на управување:

 • претседател и двајца заменици на претседателот
 • секретар

Претседателот на Советот е министерот за труд и социјална политика, кој е член на Советот по функција. 

Претседателот на Советот го претставува и застапува Советот пред надлежните органи и јавноста, ги свикува седниците, предлага дневен ред, ја координира и усогласува работата. 

Секретарот на ЕСС е лице од Министерството за труд и социјална политика, определено од министерот за труд и социјална политика.

 Организациските, административните и техничките работи на ЕСС и неговите работни тела се извршуваат во Одделението за социјално партнерство при Министерството труд и социјална политика.

 Надлежности

 • ги следи, проучува и оценува влијанието на економската политика и мерките на економската политика на социјалната стабилност и развој;
 • ги следи, проучува и оценува влијанието на социјалната политика и мерките на социјалната политика на економската стабилност и развој;
 • ги следи, проучува и оценува влијанието на промените на цените и платите на економската стабилност и развој;
 • му дава образложено мислење на министерот за труд за прашања и проблеми поврзани со склучувањето и примената на колективните договори;
 • им предлага на Владата, работодавачите и синдикатите, односно на нивните здруженија на повисоко ниво, водење на усогласена политика на цени и плати;
 • дава мислења по предлози на закони од областа на трудот и социјалната сигурност;
 • ја промовира и поттикнува идејата на тространа соработка (трипартитен социјален дијалог) помеѓу социјалните партнери за решавање на економските и социјалните прашања и проблеми;
 • го поттикнува мирното решавање на колективните работни спорови;
 • дава мислења и предлози на министерот за труд во врска со другите прашања утврдени со овој закон.


-Економско социјалниот совет може да основа одбори и комисии за поедини прашања од својот делокруг.  

-Економско социјалниот совет донесува деловник со кој се уредува начинот на работата на советот. 

Заклучоци 

Економско-социјалниот совет разгледува законски и други прописи, национални стратегии и програми кои што се во врска со економско-социјалните интереси на работниците и работодавачите, проекти и материјали од економската и социјалната сфера и при тоа се носат соодветни предлози, мерки и заклучоци.Заклучоците во однос на законските прописи се доставуваат до Владата на РМ и Собранието на РМ.