Доставување на коментари и предлози

Акциски план за спроведување на Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство на Република Македонија 2018-2023

Националниот план за спроведување на Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство е стратешки документ на Владата на Република Македонија, што ги дефинира активностите, клучните институции, индикаторите и временската рамка за преточување на одредбите на Конвенцијата во националното законодавство за периодот 2018-2023. Основната цел на постојниот план е да дизајнира, спроведе и координира сеопфатна национална политика за превенција и елиминирање на насилството врз жените.

Активностите во планот планирано е да се реализираат во периодот 2018-2023 во кој период ќе се воспостави темелот за сеопфатен правен и институционален одговор на родово-базираното насилство во Македонија.Буџетот за реализирање на активностите од планот ќе биде подготвен во согласност и координација со тековното буџетско планирање на одделните министерства. За спроведување на дел од активностите од големо значење ќе биде и поддршката од донаторите, а сепак основната обврска за спроведување на планираните активности е на државата.

Надлежните институции за спроведување на активностите имаат обврска секоја година да подготвуваат оперативен план за спроведување на овој акциски план.

Со цел развивање на сеопфатен документ, Министерството за труд и социјална политика Ве поканува да дадете Ваши коментари и предлози во насока на подобрување на предложениот документ.

Истите замолуваме да ги доставувате до scvetkovska@mtsp.gov.mk во рок од 10 денови.