Нов дневен центар за деца и млади со интелектуална попреченост до крајот на годинава

Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска денеска изврши увид во напредокот на реконструктивниот зафат во еден од објектите на Заводот за рехабилитација на деца и младинци – Скопје. Градежните работи и опремувањето, започнати во септември, се одвиваат со планираната динамика и ќе завршат до крајот на годинава, кога во реноновираните простории ќе започне со работа нов дневен центар за деца и млади со интелектуална попреченост на возраст помеѓу 14 и 26 години. Капацитетот на дневниот центар ќе биде 25 корисници.

 

Во изминатите неколку години, во заводот функционира дневен центар  што обезбедува стручна поддршка и дневно згрижување за триесетина деца, млади и возрасни со интелектуална попреченост. Отворањето на вториот дневен центар ќе овозможи подобри просторни услови за стручна, индивидуална и групна, работа со корисниците, согласно нивната возраст и лични потреби. Со тоа, Министерството излезе во пресрет на барањата и потребите на семејствата на децата со попреченост од Скопје и околината.

 

Министерката Шахпаска оствари средба со директорот и раководството на институцијата, на која беа утврдени приоритетите за трансформација на институцијата на среден рок. Ќе биде зајакнат капацитетот на институцијата за современа професионална рехабилитација на младите и лицата со интелектуална попреченост. Корисниците кои се сместени во заводот во наредните две години ќе бидат згрижени во групни домови со поддршка во заедницата.

  

Министерството за труд и социјална политика продолжува посветено да работи на целосно спроведување на деинституционализацијата, што ќе води до поквалитетни социјални услуги во нашата држава согласно потребите на граѓаните. 

 

Qendër e re ditore për fëmijë dhe të rinj me aftësi të kufizuara intelektuale deri në fund të vitit

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot inspektoi progresin e punës së rindërtimit në një nga objektet e Institutit për Rehabilitimin e Fëmijëve dhe të Rinjve - Shkup. Punimet e ndërtimit dhe pajisja, që kanë filluar në shtator, vazhdojnë me dinamikën e planifikuar dhe do të përfundojnë deri në fund të vitit, kur në ambientet e rinovuara do të fillojë me punë qendra e re ditore për fëmijë dhe të rinj me aftësi të kufizuara intelektuale të moshës ndërmjet 14 dhe 26 vjet. Kapaciteti i qendrës ditore do të jetë 25 përdorues.

Në vitet e kaluara, në Institut funksionon qendra ditore që ofron mbështetje profesionale dhe kujdes të përditshëm për tridhjetë fëmijë, të rinj dhe të rritur me aftësi të kufizuara intelektuale. Hapja e qendrës së dytë ditore do të sigurojë kushte më të mira hapësinore për punë profesionale, individuale dhe në grup me përdoruesit, në përputhje me moshën dhe nevojat e tyre personale. Kështu, Ministria u del në ndihmë për kërkesat dhe nevojat e familjeve të fëmijëve me aftësi të kufizuara nga Shkupi dhe rrethina.

Ministrja Shahpaska pati një takim me drejtorin dhe udhëheqësinë e këtij institucioni, në të cilin u përcaktuan përparësitë për transformimin e institucionit në periudhë afatmesme. Do të forcohet kapaciteti i institucionit për rehabilitimin profesional modern të të rinjve dhe personave me aftësi të kufizuara intelektuale. Shfrytëzuesit që janë vendosur në Ent në dy vitet e ardhshme do të kujdesen në shtëpitë e grupeve me mbështetje në komunitet.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale vazhdon të punojë me përkushtim në zbatimin e plotë të deinstitucionalizimit, e cila do të çojë në shërbime më cilësore sociale në vendin tonë, në përputhje me nevojat e qytetarëve.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->