Посебен додаток

За дете со специфични потреби кое има пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години живот се обезбедува посебен додаток како паричен надоместок. Наод, оцена и мислење за потребата од остварување на посебен додаток дава стручен орган за оцена на видот и степенот на попреченоста на лицата во менталниот или телесниот развој.

Дете со пречки во развојот и со специфични потреби во смисла на Законот за заштита на децата е дете со:

  • тешки, потешки или најтешки пречки во телесниот развој;
  • умерена, тешка или длабока ментална попреченост,
  • најтешки облици на хронични заболувања;
  • најтежок степен на оштетување на видот, слухот или говорот (слепо лице и практично слепо лице; практично глуво и тотално глуво лице; лице со потполно отсуство на говорот, лице со тешко оштетен говор поради детска парализа, лице со аутизам, лице со оштетен или изгубен порано стекнат говор),
  • Даунов синдром и
  • повеќе видови на пречки (комбинирани) во развојот.


Право на посебен додаток има еден од родителите на детето, старател или лице на кое со решение на надлежниот центар за социјална работа му е доверено детето и живее во семејството со него, со постојано место на живеење во Република Македонија, ако е детето државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија до навршени 26 години живот, доколку не е институционално згрижено на товар на државата. 

Висината на посебниот додаток за 2019 година изнесува 5.096,00 денари. 

Износот на посебниот додаток се зголемува за 50% и за 2019 година изнесува 7.644,00 денари за самохран родител кој има дете со специфични потреби кое има пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години живот.

Износот на посебниот додаток се зголемува за 25% и за 2019 година изнесува 6.370,50 денари за материјално необезбедени родители, кои се корисници на социјална парична помош и постојана парична помош кои имаат дете со специфични потреби кое има пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години живот. 

За самохран родител на дете за кое се остварува право на посебен додаток се смета родител на:

- дете кое го издржува, ако другиот родител е починат,

- дете кое по смртта на еден родител остварило право на семејна пензија, а другиот родител е во работен однос,

- дете кое по смртта на еден родител остварило право на семејна пензија, а другиот родител не е во работен однос,

- дете од разведен брак ако родителот кај кого детето живее не живее во брачна, односно вонбрачна заедница,

- дете на кое едниот родител е непознат и

- дете на кое едниот родител се води за исчезнат.

Постапката за остварување односно продолжување на правото за посебен додаток се поведува по поднесено барање на родителот, односно старателот на детето. 

 Барањето за остварување на правото со потребна документација се поднесува до центарот за социјална работа, надлежен за подрачјето на кое подносителот на барањето има живеалиште. 

Правото за посебен  додаток се остварува од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето. 

Корисникот на правото на посебен  додаток е должен надлежниот центар за социјална работа да го извести за секоја промена на фактите и околностите кои биле основа за признавање на правото најдоцна во рок од 15 дена од денот кога настанале тие промени.

Барањето за продолжување на правото на посебен  додаток за наредната година  се поднесува до 31 март во таа година. Доколку барањето за продолжување на правото на посебен  додаток е поднесено после овој рок, барателот ќе се стекне со продолжување, односно користење на правото првиот ден на наредниот месец од месецот во кој е поднесено барањето за продолжување на правото.

По исклучок, Барање за продолжување на правото на посебен додаток не се поднесува, за дете  со пречки во развојот и со специфични потреби во смисла на Законот за заштита на децата за кое е издаден траен наод од стручен орган, а траен наод е наод и мислење за оцена на видот и степенот на попреченоста и посебните потреби издаден од стручен орган, во кој е констатирано дека не е потребен повторен преглед, контрола и/или рекатегоризација.