Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за Посебен Регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија

Министерството за труд и социјална политика подготви Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за Посебен Регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија.

При подготовката на Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за Посебен Регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија консултиран е ЈУ Завод за социјални дејности.

Министерството за труд и социјална политика ги известува сите засегнати страни (бизнис-заедницата, невладини организации, здруженија и фондации, физички и правни лица кои на каков било начин можат да бидат засегнати од имплементацијата на предлог-законот што се изготвува)  дека можат да ја преземат електронската верзија на предлог-законот и обрасците за Процена на влијанието на регулативата (ПВР) на следниве локации:

Истовремено, Ве известуваме дека Вашите коментари, мислења и сугестии можете да ги доставите на следнава адреса: 

Министерство за труд и социјална политика,

ул. Даме Груев бр.14,

1000 Скопје

Односно на e-mail: lkocevska@mtsp.gov.mk.    

Одговорно лице со кое можете да контактирате во врска со Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за Посебен Регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела  за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија е Ленче Коцевска, државен советник: lkocevska@mtsp.gov.mk

Истовремено, Ве известуваме дека Вашите коментари, мислења и сугестии можете да ги доставите на следниов ОБРАЗЕЦ најдоцна до 28 април 2013 година.