Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита

Министерството за труд и социјална политика подготви Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита. Во подготовката на Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита консултиран е ЈУ Завод за социјални дејности.
Министерството за труд и социјална политика ги известува сите засегнати страни (бизнис-заедницата, невладини организации, здруженија и фондации, физички и правни лица кои на каков било начин можат да бидат засегнати од имплементацијата на предлог-законот што се изготвува)  дека можат да ја преземат електронската верзија на предлог-законот и обрасците за Процена на влијанието на регулативата (ПВР) на следниве локации:


Истовремено, Ве известуваме дека Вашите коментари, мислења и сугестии можете да ги доставите на следнава адреса:

Министерство за труд и социјална политика,

ул. Даме Груев бр.14,

1000 Скопје

Односно на e-mail: sspasovska@mtsp.gov.mk  и zmemeti@mtsp.gov.mk.
 
Одговорно лице со кое можете да контактирате во врска со Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита е Ардијан Муча, државен советник:amuca@mtsp.gov.mk.

Истовремено, Ве известуваме дека Вашите коментари, мислења и сугестии можете да ги доставите на следниов ОБРАЗЕЦ најдоцна до 10 април 2013 година.