Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата
 

Министерството за труд и социјална политика подготви Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата. Министерството за труд и социјална политика ги известува сите засегнати страни (бизнис-заедницата, невладини организации, здруженија и фондации, физички и правни лица кои на каков било начин можат да бидат засегнати од имплементацијата на предлог-законот што се изготвува)  дека можат да ја преземат електронската верзија на предлог-законот и обрасците за Процена на влијанието на регулативата  на следниве локации:

Истовремено, Ве известуваме дека Вашите коментари, мислења и сугестии можете да ги доставите на следнава адреса:

Министерство за труд и социјална политика,

ул. Даме Груев бр.14,

1000 Скопје

Односно на e-mail: DPetrusevska@mtsp.gov.mк

 

Одговорно лице со кое можете да контактирате во врска со Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата е Дарка Петрушевска, државен советник:DPetrusevska@mtsp.gov.mk.

Истовремено, Ве известуваме дека Вашите коментари, мислења и сугестии можете да ги доставите на следниов ОБРАЗЕЦ најдоцна до 15 октомври 2013 година.