Социјални реформиНови принципи на социјалната заштита

Плурализам во социјалната заштита
Принцип на инклузија
Принцип на децентрализација
Принцип на деинституционализација

Механизми за унапредување на реформите  

Политики засновани на правата
Соработка со меѓународните организации
Нова програма за соработка на Министерството за труд и социјална политика и ЕЗ
Развој на програмите за истражување 

По прогласувањето на независноста на Република Македонија во 1991 година,развојот на политиката на социјална заштита се дели на три различни фази: