Програми во детски градинки и центри за ран детски развој

Згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст се остварува преку Годишна програма за работа на установите за деца кои вршат работи поврзани со згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст.
Годишната програма за работа содржи особено: организација и работно време на градинката односно на центарот за ран детски развој, програмите на детската градинка односно на центарот за ран детски развој, распоредување на децата во групи,  работата на директорот и стручните и други работници, соработка со родителите, соработка со воспитно - образовни, спортски, здравствени, културни, научни и други установи, фондации, здруженија, активности за вклучување на децата во градинка односно во центар за ран детски развој, перманентно стручно усовршување  на вработените, работа на стручните органи и други работи за  остварување на дејноста.  Годишната програма за работа се донесува најдоцна до 30 септември во тековната година за наредната година.

Воспитната-образовната работа во детска градинка односно во центар за ран детски развој  се изведува според Програма за рано учење и развој базирана на Стандарди за рано учење и развој.

Во детска градинка и центар за ран детски развој се организираат и други институционални активности за задоволување на специфичните интереси и потреби на детето во насока на јакнење на личноста на детето со развивање на неговите телесни, интелектуални, културни и други способности, кои се остваруваат согласно со посебни програми кои ги донесува директорот на детската градинка по предлог на стручниот тим, а ги одобрува управниот одбор на градинката односно на центарот за ран детски развој. 

Институционални активности се специјализирани програми и се реализираат согласно можностите на установите за деца кои вршат дејност во рамките на системот за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, и во согласност со потребите и интересите на децата и родителите како и единиците на локалната самоуправа.

Основачот на приватна детска градинка  може да изготви и своја програма за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, која се одобрува од министерот.

Кога во приватна детска градинка/центар за ран детски развој  основачот сака воспитно- образовната работа  да се  одвива според посебните педагошки и други принципи и начела Steiner, Decroly, Montessori и друго, потребно е од министерот да добие  позитивно мислење,

Цените на услугите што ги дава јавната установа за деца-детска градинка за остварување на програмите за згрижување и воспитание на децата, изнесуваат  месечно по дете и тоа :   

 •  ЗА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВЕН ПРЕСТОЈ
  За деца до 6 години живот ................   1.490,00 денари
 • ЗА ПРОГРАМА ЗА ПОЛУДНЕВЕН ПРЕСТОЈ
  Престој со ужина.................................... 599,00 денари
  Престој со комбиниран оброк.........806,00 денари
  Престој без ужина..................................298,00 денари
 • ДРУГИ ФОРМИ НА ПРЕСТОЈ
  Згрижување за 1 час............................... 65,00 денари 
 • ЗА ПРЕСТОЈ И ИСХРАНА НА ДЕТЕ
  Над 6 до 10 години возраст...............   1.490,00 денари
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }