Листа на контакти на лица вработени во Министерството за труд и социјална политика (I)

ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР

ред.број име и презиме функција e-mail телефон
1 Фљакрон Беџети
државен секретар

 

ПОСЕБНИ СОВЕТНИЦИ И КАБИНЕТСКИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО КАБИНЕТ НА МИНИСТЕР

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Марија Мишевска

Посебен советник за прашања поврзани со политики за социјална заштита и заштита на деца

MZlatanovska@mtsp.gov.mk 070409803
2 Кристина Антовска

Посебен советник за прашања поврзани со политики за вработување, труд, безбедност и здравје при работа и пензиско и инвалидско осигурување

Kristina.Naumovska@mtsp.gov.mk 070409705
3 Неделчо Крстевски

Посебен советник за прашања поврзани со политики за евроинтеграциски процеси и администрација

Nedelco.Krstevski@mtsp.gov.mk
4 Валентина Павловска

Кабинетски службеник за политики за вработување, труд, безбедност и здравје при работа и пензиско и инвалидско осигурување

VPavlovska@mtsp.gov.mk 075237340
5 Ирена Тодороска

Кабинетски службеник за социјална заштита и заштита на деца

ITodoroska@mtsp.gov.mk
6 Миле Стојановски Кабинетски службеник за финансиски прашања MStojanovski@mtsp.gov.mk 075402888

ПОСЕБНИ СОВЕТНИЦИ И КАБИНЕТСКИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО КАБИНЕТ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН ЗАМЕНИК МИНИСТЕР

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Драгица Митревска Исаиловска

Посебен советник за прашања поврзани со политики за вработување, труд, безбедност и здравје при работа и пензиско и инвалидско осигурување

dragica.mitrevska@mtsp.gov.mk 071211765
2 Семрана Камберова

Посебен советник за прашања поврзани со хумана популациона политика и демографски развој

semrana.kamberova@mtsp.gov.mk
3 Наташа Станојевиќ

Посебен советник за прашања поврзани со социјална политика и вработување

natasa.stanojevikj@mtsp.gov.mkk
4 Ивона Кусакатска

Кабинетски службеник за социјална политика и вработување

IKusakatska@mtsp.gov.mk 070329383
5 Љубица Панова

Кабинетски службеник за евроинтеграциски процеси и администрација

ljubica.panova@mtsp.gov.mk
6 Ленче Коцевска Кабинетски службеник за вработувањето, трудовото право, пензиско и инвалидско осигурувањe LKocevska@mtsp.gov.mk 076456119

ДРЖАВНИ СОВЕТНИЦИ

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Маја Бичиклиска Државен советник за правни работи ***мирување
075402543 
2 Миле Стојановски Државен советник за креирање и развој на политики од областа на трудово право и политики за вработување/кабинетски службеник  MStojanovski@mtsp.gov.mk 075402888
3 Бобан Стефковски

 Државен советник за креирање и развој на прекршочни политики од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа

***мирување 

076435010
4 Јасмина Иванова Државен советник за креирање и развој на политики од областа на еднаквите можности  JIvanova@mtsp.gov.mk 076446806
5 Валентина Павловска Државен советник за координација и развој на демографски политики/кабинетски службеник  VPavlovska@mtsp.gov.mk 075237340
6 Александра Славковска Државен советник за ЕУ програми и фондови, европска интеграција и меѓународна соработка
 ASlavkoska@mtsp.gov.mk 075359856
7 Снежана Костовска Фрчковска Државен советник  за креирање и развој на политики од област на финансиски работи *мирување  
8 Ардијан Муча

Државен советник за креирање и развој на политики од област на социјална заштита  *мирување

9 Наташа Станојевиќ Државен советник за креирање и развој на политики од област на социјална заштита * мирување  natasa.stanojevikj@mtsp.gov.mk
10 Вера Бужаровска Државен советник за креирање и развој на политики од област на пензиско и инвалидско осигурување vbuzarovska@mtsp.gov.mk 071356818

СЕКТОР ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Шпреса Саиди Раководител на сектор за внатрешна ревизија SSaidi@mtsp.gov.mk
2 Орхан Шерифи Помошник раководител на сектор за внатрешна ревизија Orhan.Sherifi@mtsp.gov.mk 076298774

Одделение за внатрешна ревизија во јавните установи

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Џанер Исмаил Раководител на одделение за внатрешна ревизија во јавните установи Ismail.Dzaner@mtsp.gov.mk
2 Бесим Јонузи Советник-Внатрешен ревизор за ревизија во ЈУ на усогласеност (регуларност), ревизија на системи за внатрешна контрола и ревизија на успешност во работењето Besim.Jonuzi@mtsp.gov.mk

Одделение за внатрешна ревизија во министерството за труд и социјална политика, органите во состав и проектните единици

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Иџлал Керим Осман Советник – Внатрешен ревизор за финансиска ревизија idjlalkerimosman@mtsp.gov.mk

СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

ред.број име и презиме работно место e-mail контакт
1 Драгица Митревска Исаиловска Раководител на сектор за управување со човечки ресурси*** мирување dragica.mitrevska@mtsp.gov.mk 071211765

Одделение за персонален менаџмент, вработување и мобилност

Ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Ивона Кусакатска Раководител на одделение за персонален менаџмент, вработување и мобилност/кабинетски службеник IKusakatska@mtsp.gov.mk 070329383
2 Милена Андонова Китановска Помлад соработник за службенички однос и информативен систем за човечки ресурси  milena.kitanovska@mtsp.gov.mk 
3 Трајанка Кираковска Самостоен референт за персонална евиденција trajanka.kirakovska@mtsp.gov.mk
4 Маја Цветановска  Виш референт за персонална евиденција MCvetanovska@mtsp.gov.mk 

Одделение за развој на човечки ресурси

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Емилија Печинска Раководител на одделение за развој на човечки ресурси  emilija.pechinska@mtsp.gov.mk
2 Александра Крстеска Ангеловска  Советник за планирање на политики и програми на министерството aleksandra.angelovska@mtsp.gov.mk 
3 Андријана Гуговска Советник за планирање на политики и програми на министерството andrijana.gugovska@mtsp.gov.mk

СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Александар Георгиевски Раководител на сектор за стратешко планирање***во мирување   075402844
2 Елена Манчева Помошник раководител на сектор за стратешко планирање elena.manceva@mtsp.gov.mk 

Одделение за планирање и креирање на политики

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Зоран Вучев Раководител на одделение за планирање и креирање на политики ZVucev@mtsp.gov.mk  070402571
2 Мирајет Муртезани Помлад соработник-Размена на информативни материјали за развивање на политиките на министерството и органите во состав MMurtezani@mtsp.gov.mk 071353392

Одделение за анализа, евалуација и мониторинг на имплементација на политики и програми

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Јулијана Тодоровска Раководител на одделение за анализа, евалуација и мониторинг на имплементација на политики и програми JTodorovska@mtsp.gov.mk 076430631

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Славица Костовска
Раководител на сектор за финансиски прашања slavica.kostovska@mtsp.gov.mk 070227370

Одделение за буџетска кооординација

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Сашка Павловска Раководител на одделение за буџетска координација SPavlovska@mtsp.gov.mk 070409749
2 Ивана Аневска Советник-буџетски аналитичар за прва линија буџет ivana.anevska@mtsp.gov.mk  
3 Билјана Марковска Исјановска Советник-буџетски аналитичар за втора линија буџет (единки корисници) BMarkovska@mtsp.gov.mk 076446904

Одделение за буџетска контрола

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Марина Гиевска  Советник-Внатрешен контролор MGievska@mtsp.gov.mk  075456362
2 Милена Илиевска Советник-Внатрешен контролор-ex-post MIlievska@mtsp.gov.mk 070409818
3 Александра Мурганиќ Ацковска Виш соработник-Комплетирање на документи и стручна подготовка за внатрешна контрола - ex-post Aleksandra.M.Ackovska@mtsp.gov.mk
4 Тони Тоскоски Самостоен референт -  Ликвидатор TToskoski@mtsp.gov.mk 070409686

Одделение за сметководство и плаќање

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Оливера Стаиќ Крстовска  Раководител на одделение за сметководство и плаќање olivera.staikj@mtsp.gov.mk 070409770
2 Марина Аризанкоска   Советник - Сметководител Mpercinik@mtsp.gov.mk  070409719
3 Анкица Богеска  Самостоен референт  - Исплата на плати ankica.bogeska@mtsp.gov.mk   
4 Слаѓана Грум   Самостоен референт-Подготовка на налози, издавање и контрола на бензински  бонови Slagana.Grum@mtsp.gov.mk  076456540
5 Анка Стојковска  Самостоен референт  - Следење на исплата и евиденција на плати и обврски за дејноста заштита на деца AStojkovska@mtsp.gov.mk   
6 Фросина Миљковиќ  Самостоен референт-Следење на исплата и евиденција на остварени социјални права и обврски и снабдување на ЦСР и ЈУ со нафта за греење FMiljkovic@mtsp.gov.mk  076430680
7 Зорица Пеливанова Самостоен референт-Евидентирање на основни средства zorica.pelivanova@mtsp.gov.mk   070409777

Одделение за јавни набавки

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Благица Мирчевска Раководител на одделение за јавни набавки  BMojsova@mtsp.gov.mk 
2 Теодора Васиќ   Советник-Подготовка на Договори, други документи и извештаи за јавни набавки TVasik@mtsp.gov.mk  075386262

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ, НОРМАТИВНИ, ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Љубица Панова Раководител на сектор за правни, нормативни и општи и заеднички работи ljubica.panova@mtsp.gov.mk


Одделение за преставки и предлози

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Елена Тасевска Советник-постапување по преставки и предлози за министерството, органите во состав и единките корисници Elena.Tasevska@mtsp.gov.mk

Одделение за општи и заеднички работи

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Александра Недева Раководител на одделение за општи и заеднички работи aleksandra.nedeva@mtsp.gov.mk 072255107
2 Иван Усовски  Виш референт-Документарист–архивар IUsovski@mtsp.gov.mk
3 Наташа Неделкова Виш референт-Документарист–архивар Natasa.Nedelkova@mtsp.gov.mk
4 Анета Стојанова Танасковска Виш референт-Документарист–архивар AStojanovska-Tanaskovska@mtsp.gov.mk
5 Саветка Диванисова Виш референт-Документарист–архивар savetka.divanisova@mtsp.gov.mk
6 Наташа Јаневска  Виш референт-Документарист–архивар 

Natasa.Janeska@mtsp.gov.mk

7 Габриела Мисердовиќ Виш референт-Документарист–архивар  gabriela.miserdovikj@mtsp.gov.mk
8 Маја Петрова Помлад референт-Внатрешен Доставувач Maja.Petrova@mtsp.gov.mk
9 Марија Марковска Помлад референт-Внатрешен Доставувач Marija.Markovska@mtsp.gov.mk
10 Татјана Попова Помлад референт-Упатување на странки TPopova@mtsp.gov.mk
11 Билјана Јовановска Работник на приемен пулт (пријавница) biljana.jovanovska@mtsp.gov.mk
12 Селам Јашари Работник на приемен пулт (пријавница) seljam.jasari@mtsp.gov.mk
13 Владимир Кркачев  Возач Vladimir.Krkachev@mtsp.gov.mk 
14 Билјана Кочоска Координатор на достава-курир BKocoska@mtsp.gov.mk
15 Димитар Шундуловски Координатор на достава-курир
16 Ифтим Тренчев Хигиеничар Iftim.Trencev@mtsp.gov.mk
17 Драган Петковски Хигиеничар dragan.petkovski@mtsp.gov.mk 
18 Горанчо Митев Хигиеничар goranco.mitev@mtsp.gov.mk 

Одделение за утврдување на неправилности во работењето

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Јетмир Селмани Референт-телефонски оператор за прием на повици од граѓани и корисници на услуги jetmir.selmani@mtsp.gov.mk 070409634
2 Гоца Петрова Николовска Референт-телефонски оператор за прием на повици од граѓани и корисници на услуги GPetrova@mtsp.gov.mk
3 Перихан Шериф помлад референт-евидентичар на примени повици од граѓани и корисници на услуги PSerif@mtsp.gov.mk 076435882

Одделение за планирање, развој и поддршка на информациски и комуникациски систем

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Танче Ѓеоргиевски Раководител на одделение за планирање, развој и поддршка на информациски и комуникациски систем
tance.gorgievski@mtsp.gov.mk 070409663

Одделение  за инвестициони работи

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Елена Стојановска Советник за градба elena.stojanovska@mtsp.gov.mk
2 Вангел Тркаљанов Советник-План и развој  Trkaljanov@mtsp.gov.mk
3 Елена Александрова Советник-Надзор над инвестици EAleksandrova@mtsp.gov.mk

 

СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА И ТЕХНИЧКА ПОМОШ НА МИНИСТЕРОТ

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Мабера Камбери Раководител на сектор за координација и техничка помош на министерот MKamberi@mtsp.gov.mk 070329610

Одделение за координација на активностите на министерот-Кабинет на Министер

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Елена Стојанова Чадиковска Раководител на Одделение за координација на активностите на министерот- Кабинет на министерот elena.chadikovska@mtsp.gov.mk 070459379
2 Соња Митиќ Виш соработник за административно-оперативна техничка поддршка за превод англиски-македонски јазик SMitic@mtsp.gov.mk 075351043
3 Неат Дураку Виш соработник за административно-оперативна и техничка поддршка за превод на македонски-албански јазик NDuraku@mtsp.gov.mk 070329366
4 Драгана Јовановска  Виш соработник за Административно-оперативна и техничка поддршка  за превод на англиски - македонски јазик DJovanovska@mtsp.gov.mk 
5 Александар Апостолов Помлад соработник - Слободен пристап до информации AApostolov@mtsp.gov.mk 070409658
6 Елмедина Селмани  Помлад соработник  - Административно-оперативна и техничка поддршка  за превод на македонски - албански јазик elmedina.selmani@mtsp.gov.mk 
7 Хатиџе Абази Самостоен референт  за Административно - техничка обработка на податоци  и материјали за Влада на РМ, Собрание и Генерален Секретаријат HAbazi@mtsp.gov.mk 070409782

Одделение за односи со јавност

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Македонка Анѓелова Раководител на одделение за односи со јавност makedonka.angjelova@mtsp.gov.mk 076448076
2 Африм Селими Советник-аналитичар на печатени и електронски медиуми ASelimi@mtsp.gov.mk 071355949

Одделение за имплементација на Стратегијата и Декадата на Ромите

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Елвис Мемети  Раководител на одделение за имплементација на Стратегија и декада на Ромите (мирување)  
2 Нахида Зекирова  Советник-имплемeнтација на Декадата за вклучување на Ромите NZekirova@mtsp.gov.mk  076456538
3 Тања Крстевска Советник  за  Имплементација на Стратегијата за вклучување на Ромите TKrstevska@mtsp.gov.mk 072205769

Одделение за анализа, развој и имплементација на демографски политики

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Аљејна Ислами Раководител на одделение за анализа, развој и имплементација на демографски политики AIslami@mtsp.gov.mk
 
071357021

СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Дарко Дочински Помошник Раководител на сектор за европска интеграција и меѓународна соработка DDocinski@mtsp.gov.mk  075359893

Одделение за ЕУ интеграција

ред.број име и презиме работно место e-mail контакт
1 Кристина Илиевска  Помлад соработник за аналитичка поддршка во процесот на европски интеграции kristina.ilievska@mtsp.gov.mk  070409767

Одделение за меѓународна соработка

ред.број име и презиме работно место e-mail контакт
1 Моника Димчевска
Соработник за меѓународна, билатерална и соработка со Совет на Европа  monika.dimcevska@mtsp.gov.mk 
2  Драган Костовски Помлад соработник  за соработка со меѓународни институции и организации  dragan.kostovski@mtsp.gov.mk

СЕКТОР ЗА ЕУ ПРОГРАМИ И ФОНДОВИ

ред.број име и презиме работно место e-mail контакт
1 Анкица Ивановски Раководител на сектор ЕУ програми и фондови AIvanovska@mtsp.gov.mk 075341020
2 Гордана Тренкоска  Помошник Раководител на сектор за ЕУ програми и фондови GTrenkoska@mtsp.gov.mk  076456132

Одделение за имплементација на ЕУ програми и фондови

ред.број име и презиме работно место e-mail контакт
1 Ивана Антевска Филиповски Помлад соработник за имплементација ivana.antevska@mtsp.gov.mk

Одделение за програмирање и мониторинг на ЕУ програми и фондови

ред.бр име и презиме работно место e-mail  контакт
1 Александра Лозаноска Бркиќ  Советник за програмирање и мониторинг на ЕУ програми и фондови ALozanoska@mtsp.gov.mk 076456133
2 Оливера Пенева Советник за мониторинг и евалуација ODimovska@mtsp.gov.mk 071356017

Одделение за контрола и координација 

ред.бр име и презиме работно место e-mail контакт
1 Ане Накова Петрушевска Советник за внатрешна контрола APetrushevska@mtsp.gov.mk 076445870
2 Драгана Јаковлеска Помлад соработник за административна поддршка dragana.jakovleska@mtsp.gov.mk 070409692


СЕКТОР ЗА ПОЛИТИКИ ОД ОБЛАСТА НА ТРУДОВО ПРАВО И ПОЛИТИКИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

ред.број име и презиме работно место e-mail контакт
1 Маја Папатолевска Помошник раководител на сектор за политики од областа на трудовото право и политики за вработување Maja.Papatolevska@mtsp.gov.mk 076430145

Одделение за трудот

ред.број име и презиме работно место e-mail контакт
1 Валентина Јовановска Советник-Нормативна дејност во областа на безбедност и здравје при работа valentina.jovanovska@mtsp.gov.mk  072242285
2 Бобан Стојкоски  Советник за Нормативна дејност во областа на трудовото право boban.stojkoski@mtsp.gov.mk 
3 Бетим Османи Помлад соработник-Административно-оперативна поддршка и обработка на податоци за нормативна дејност во областа трудовото право BOsmani@mtsp.gov.mk  076456120

Одделение за пазар на трудот

ред.број име и презиме работно место e-mail контакт
1 Младен Фрчковски Раководител на одделение за пазар на трудот MFrckovski@mtsp.gov.mk  076430711
2 Оливера Ставрова  Советник-Мониторинг, евалуација и оценување на влијанието на политиките и програмите за вработување OStavrova@mtsp.gov.mk  070409804
3 Славко Жарков Советник-Развој и имплементација на годишни програми за вработување slavko.zharkov@mtsp.gov.mk 076420849

Одделение за социјално партнерство

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Виолета Димитриева Раководител на одделение за социјално партнерство VDimitrieva@mtsp.gov.mk 071330217
2 Зорица Андреева Соработник-Следење на меѓународните прописи и документи zorica.andreeva@mtsp.gov.mk
3 Даниела Павлова   Советник-Трипартитен социјален дијалог DPavlova@mtsp.gov.mk  076455836
4 Маја Стојкоска Помлад соработник-Административно-оперативна поддршка  на социјалниот дијалог и социјалните  партнери maja.stojkoska@mtsp.gov.mk   

Одделение за плати

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Радмила Лошковска Раководител на одделение за плати RLoshkovska@mtsp.gov.mk
1 Лидија Миташевска

Помлад соработник Административно-оперативна поддршка и обработка на податоци и материјали за плати во јавниот сектор

lidija.mitashevska@mtsp.gov.mk 075455905

СЕКТОР ЗА ПРЕКРШОЦИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Ирена Тодороска  Раководител на сектор за прекршоци од областа на работните односи и областа на безбедност и здравје при работа/кабинетски службеник ITodoroska@mtsp.gov.mk 
2 Александра Личоска Помошник Раководител на сектор за прекршоци од областа на работните односи и областа на безбедност и здравје при работа ALicoska@mtsp.gov.mk

Одделение за спроведување и водење на постапка за прекршоци од областа на работните односи

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Загорка Здравковска Помлад соработник за административна обработка на податоци за спроведување на прекршочна постапка од областа на работните односи-секретар ZZdravkovska@mtsp.gov.mk  075386253

Одделение за спроведување и водење на постапка за прекршоци од областа на безбедност и здравје при работа

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Катерина Караколева Менис Советник за спроведување и водење на постапка за прекршоци од областа на безбедност и здравје при работа KKarakoleva@mtsp.gov.mk 076430410
2 Елеонора Доневска Советник за спроведување и водење на постапка за прекршоци од областа на безбедност и здравје при работа Eleonora.Donevska@mtsp.gov.mk 070409693
3 Бисера Шишковска Виш референт- Административно техничка обработка на податоци за спроведување на прекршочна постапка од областа на безбедност и здравје при работа bisera.siskovska@mtsp.gov.mk


Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }