Лицата со попреченост и старите лица во 27 општини ќе добијат асистенција за полесно справување со кризата

Министерството за труд и социјална политика, во партнерство со Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), а со поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) реализира услуги за поддршка на лица со попреченост и други ранливи категории во услови на КОВИД 19.

Активностите за асистенција на ранливите категории ќе се реализираат во 27 општини со вклучување на околу 200 невработени лица како испорачувачи на услугите за над 1.500 лица крајни корисници. Локалните општински тимови обучени за справување со овој тип на теренски околности и опремени со заштитна опрема, секојдневно ќе работат на терен и ќе обезбедуваат поддршка во секојдневното функционирање.

„Министерството за труд и социјална политика ги следи и одговара на потребите на ранливите групи  на граѓани. Заедно со УНДП направивме услуга која ќе излезе во пресрет на лицата со попреченост и старите лица. Ќе се започне со подршка на овие лица во 27 општини за олеснување на нивното секојдневно функционирање  што вклучува асистенција за реализација на итни администривни процедури, набавки и друг тип на поддршка согласно потребите на лицето“, велат од Министерството за труд и социјална политика

Почетно, оваа услуга ќе ја користат 1.540 лица, а доколку има потреба, бројот на корисници ќе расте. Лицата со попреченост и старите лица, доколку имаат потреба, може да добијат и поддршка во домот. МТСП постојано ги следи потребите на крајните корисници и ги креира мерките согласно нивните потреби.

Постојаната претставничка на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), Нарине Сахакјан потенцираше дека во услови на ваква глобална пандемија, грижата за луѓето на кои им е најмногу потребна поддршка е од врвен приоритет.„Ова е време кога треба да се покаже солидарност, поддршка, посветеност и грижа за сите, а посебно за оние граѓани кои не можат самостојно да се справат во овие деликатни услови на КОВИД 19.

Затоа новата адаптирана услуга на локално ниво е најдобар доказ дека инклузивните заедници во пракса подразбираат зајакнување на лицата како даватели на услуги и крајните корисници. Оваа услуга е дел од пошироката поддршка која УНДП ја нуди во земјата, но и на глобално ниво, за справување со КОВИД 19“. Швајцарија е долгогодишен партнер на државата во сите околности, и во добри времиња, но и во времиња полни со предизвици. Драго ни е што во овие посебни околности со коишто се соочуваме, проектите кои ги поддржуваме се флексибилни и се адаптираат соодветно да одговорат на кризата и на луѓето од ризичните категории – истакна Амбасадорката на Швајцарија во државата, Н.Е Сибил Зутер Техада.

Активноста се спроведува како продолжување на Програмата за општинско – корисна работа, како дел од Оперативниот план за активни мерки и програми за вработување и услуги на пазарот на трудот, и реактивирање на претходно ангажираните невработени лица како даватели на услуги.

 

Personat me aftësi të kufizuara dhe të moshuarit do të fitojnë asistentë për ballafaqim më të lehtë me krizën në 27 komuna

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në partneritet me Programin për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP) dhe me mbështetjen e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (CDC) realizon shërbime për mbështetjen e personave me aftësi të kufizuara dhe të kategorive të tjera të rrezikuara në kushte të COVID19.

Aktivitetet për asistencë të kategorive të ndjeshme do të zhvillohen në 27 komuna, me përfshirjen e rreth 200 personave të papunë si ofrues të shërbimeve për mbi 1.500 persona – përfitues të këtij shërbimi. Ekipet komunale lokale për ballafaqim me këtë lloj të rrethanave në terren dhe të pajisur me pajisje mbrojtëse do të punojnë çdo ditë në terren dhe do të sigurojnë mbështetje për funksionimin e përditshëm.

“Ministria e Punës dhe Politikës Sociale i ndjekë dhe u përgjigjet nevojave të grupeve të rrezikuara të qytetarëve. Së bashku me UNDP-në kemi krijuar shërbim që do t’u dalë në ndihmë personave me aftësi të kufizuara dhe të moshuarve. Do të fillojë me mbështetjen e këtyre personave në 27 komuna për lehtësimin e funksionimit të tyre të përditshëm – që përfshinë asistencë për realizimin e procedurave urgjente administrative, furnizime dhe lloj tjetër të mbështetjes në pajtim me nevojat e personave”, thonë nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.

Fillimisht këtë shërbim do ta shfrytëzojnë 1.540 persona dhe, nëse ka nevojë, do të rritet numri i shfrytëzuesve. Personat me aftësi të kufizuara dhe të moshuarit, nëse kanë nevojë, mund të marrin përkrahje edhe në shtëpi. MPPS në vazhdimësi i ndjekë nevojat e përfituesve dhe i krijon masat në përputhje me nevojat e tyre.

Përfaqësuesja e Përhershme e Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP), Narine Sahakjan, potencoi se në kushte të pandemisë së këtillë globale, kujdesi ndaj njerëzve që u nevojitet më së shumti përkrahje është prioritet i lartë. “Kjo është kohë kur duhet të tregohet solidaritet, mbështetje, përkushtim dhe përkujdesje për të gjithë, e sidomos për ata qytetarë të cilët nuk munden në mënyrë të pavarur të ballafaqohen me këto kushte delikate të COVID19.

Prandaj shërbimi i ri i adaptuar në nivel lokal është dëshmi më e mirë se komunitetet inkluzive në praktikë nënkuptojnë përforcimin e personave si sigurues të shërbimeve dhe të shfrytëzuesve. Ky shërbim është pjesë e mbështetjes më të gjerë që UNDP-ja e ofron në vend, por edhe në nivel global, për ballafaqim me COVID19. Zvicra është partner afatgjatë i shtetit në të gjitha rrethanat, edhe në kohëra të mira, por edhe në kohëra me sfida të mëdha. Na vjen mirë që në këto rrethana specifike me të cilat përballemi, projektet që i mbështesim janë fleksibile dhe adaptohen në atë mënyrë që t’u përgjigjen krizës dhe njerëzve të kategorive të ndryshme”, theksoi ambasadorja e Zvicrës në vend, Shkëlqesia e saj, Zuter Tehada.

Aktiviteti zbatohet si vazhdim i Programit për punë të dobishme komunale, si pjesë e Planit operativ për masa dhe programe aktive për punësim dhe shërbime në tregun e punës dhe riaktivizim i personave të papunë paraprakisht të angazhuar  si ofrues të shërbimeve.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }