Еднократна парична помош за новороденче

Еднократна парична помош за новороденче се обезбедува на семејство за прво и  второ новородено  дете, согласно измените на Законот за заштита на децата објавени во „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 104/19 на ден 23.05.2019 година, согласно кој од денот на влегување во сила на овој закон се обезбедува наведеното право. Согласно измените, за прво и второ новородено дете се смета дете кое е прво и второ живородено дете по ред на раѓање на мајката, кој редослед се утврдува на ист начин кога мајката ќе роди повеќе деца одеднаш.

 За прво и второ новородено дете ќе се сметаат и посвоените деца, на возраст до една година, доколку мајката нема новородено дете.

Право на еднократна парична помош за новороденче родено на територијата на Република Северна Македонија има еден од родителите, државјанин на Република Северна Македонија, со постојано место на живеење од најмалку 12 месеци непрекинато на територија на Република Северна Македонија до денот на раѓањето на детето.

Согласно измените на Законот за заштита на децата, влезени во сила од 23 мај 2019 година:

Висината на еднократната парична помош за прво новороденче изнесува 5.000 денари.

Висината на еднократната парична помош за второ новороденче изнесува 20.000 денари.

 Висината на еднократната парична помош се усогласува со порастот на трошоците на живот за претходната година објавени од Државниот завод за статистика во јануари за тековната годинa.

 Во случај кога нема пораст на трошоците на живот за претходната година, не се врши  усогласување на висината на еднократната парична помош.

Барањето за остварување на право за еднократна парична помош за новороденче со потребна документација во прилог се поднесува до центарот за социјална работа, надлежен за подрачјето на кое мајката има живеалиште или престојувалиште.. 

Барањето за остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче со потребната документација се поднесува до надлежниот центар за социјална работа, најдоцна до наполнети три месеци живот на детето, а за посвоено дете најдоцна до три месеци од заведувањето на посвоеното дете во книгата на родените.

Во случај кога мајката не е државјанин на Република Северна Македонија, а склучила брак со државјанин на Република Северна Македонија и има лична карта за странец издадена од Министерство за внатрешни работи, барањето за остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче го  поднесува таткото до центарот за социјална работа надлежен за подрачјето на кое таткото има постојано место на живеење.

Барањето за остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче се поднесува на Образец БЕППН/2 „Барање за остварување на право на еднократна парична помош за новороденче“ – ПРИЛОГ бр.3 БЕППН/2 .

До денот на влегување во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата „Службен весник на РСМ“ бр. 104/19, објавен на ден 23.05.2019 година, правото на еднократна парична помош за новороденче  се остварува за првородено дете согласно Законот и подзаконските прописи кој се во сила до донесувањето на  наведените измени за правото.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }