Совет за безбедност и здравје при работа

Советот за безбедност и здравје при работа е експертско советодавно тело од областа, основано од Владата на Република Северна Македонија, во согласност со член 43 и 44 од Законот за безбедност и здравје при работа. Советот го сочинуваат 15 члена, претставници од различни субјекти и заинтересирани страни од областа и тоа:

  • 4 члена од репрезентативните организации на работодавачи;
  • 4 члена од репрезентативните синдикати;
  • 3 члена именувани од Владата на РСМ;
  • 1 член – претставник на факултет кој спроведува образовна дејност на полето на безбедност при работа;
  • 1 член –претставник на факултет кој спроведува образовна дејност на полето на медицина на трудот;
  • 1 член – претставник на здружение на стручни лица за безбедност при работа  и
  • 1 член – претставник на здружение на експерти на медицина на трудот.

Советот за БЗР разгледува и дава мислења и препораки за состојбите во областа на БЗР, стратешки и оперативни документи од областа, за политики за спречување и намалување на повредите на работното место, професионалните болести и други болести и повреди кои се поврзани со работата, за стручните основи за изработка на закони и други прописи за БЗР, за документи на меѓународни организации од областа итн.

Членови на Совет e-mail
Работодавачи (ОРМ)
Ќире Ицев  kicev@alkaloid.com.mk
Даниела Китанова Daniela.Kitanova@evn.mk
Сашо Коруновски sasokorunovski@yahoo.com
Тодор Шендов todor.sendov@granit.mk
Синдикати (ССМ)
Игор Герасов  siermak@t.mk
Кире Трајковски mps@mps.mk
Иван Пешевски sgip@on.net.mk
Миќо Стојановски mikostojanovski@yahoo.com
Влада на РСМ 
Мирјанка Алексевска  MAleksevska@mtsp.gov.mk
Дарко Дочински  (Секретар на Советот)  DDocinski@mtsp.gov.mk
Тони Војновски TVojneski@mtsp.gov.mk
Факултет / безбедност при работа 
Јасмина Чаловска (Претседател на Советот) jasmina.chaloska@mf.edu.mk 
Факултет / медицина на труд
Јованка Караџинска-Бислимовска bislimovska.j@gmail.com
Здружение на стручни лица за безбедност при работа
Борче Стојчевски bstojcevski21@gmail.com 
Здружение на експерти на медицина на трудот
Сашо Столески  sstoleski@yahoo.com
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->