Правилници од Законот за социјалната заштита

ПАРИЧНА ПОМОШ ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Гарантирана минимална помош 

Надоместок заради попреченост

Надоместок за помош и нега на друго лице

Надоместок на плата за скратено работно време

 Додаток за домување 

Траен надоместок 

Еднократна парична помош

 

ФУНКЦИОНАЛНА ПРОЦЕНКА 


УСЛУГИ НА СОВЕТУВАЊЕ

Советувалиште

 

УСЛУГИ ВО ДОМОТ

Помош и нега во домот

Лична асистенција

 

УСЛУГИ ВО ЗАЕДНИЦАТА

Центар за привремен престој 

Центар за одмена на семејна грижа

Центар за дневен престој, центар за рехабилитација и центар за ресоцијализација

 

УСЛУГИ НА ВОН-СЕМЕЈНА ЗАШТИТА

Згрижувачко семејство

Живеење со поддршка/мал групен дом

Резиденцијален дом за стари лица/геријатрија, дом за помош и нега

 Третман и рехабилитација на лица со попреченост, лица кои имаат проблеми со зависности и други маргинализирани лица /Терапевтска заедница

  Сместување и основна социјална заштита на баратели на азил

 

ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТ НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ОД ДАВАТЕЛИ НА СОЦИЈАЛНИ  УСЛУГИ  

Лиценцирање/давање дозвола за вршење работа од социјалната заштита

Методологија за формирање на цени на социјални услуги

Финансирање на социјални услуги со управен договор склучен помеѓу министерството и здруженија на граѓани или лиценциран давател на социјална услуга

Вид и обем на услуги од социјална заштита кои се плаќаат од страна на корисникот

Целодневна исхрана на корисниците

 

СТРУЧНА РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЈА

Внатрешна организација на центар за социјална работа

Евиденција за корисниците на правата од социјална заштита

 Лиценца за работа на стручни работници во Центар за социјална работа, установи за социјална заштита и други даватели на социјални услуги

Службена легитимација на инспектори за социјална заштита и заштита на децата

Прекршочен платен налог

Насилство врз жени и жртви на родово базирано и семејно насилство

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }