Листа на приватни агенции за вработување, согласно податоците содржани во Регистарот за приватни агенции за вработување

Назив и седиште на Агенцијата Контакт Вид на лиценца

Број, важност и престанок на лиценца или бришење од Регистар

ПАВ СПИД Скопје

/ДПТУ „ТИМГ“ ДОО Скопје, 

ул."Даме Груев”, бр.5-7/1,Скопје

тел: 02/3070 545;

e-mail:apvspid@yahoo.com

 

Лиценца за привремени вработувања: тип А

Лиценца за привремени вработувања: Бр.08-3420/4

Важност на лиценцата за привремени вработувања:

 од 10.10.2022 до 09.10.2024 год.

ПАВ МОТИВИ

/Норик Селими

бул. “Крсте Мисирков”, згр. 1 вл. 1,кат 2, стан 14,Скопје

тел: 02/3212 812;

e-mail:norik@motivi.mk

web: motivi.mk

 

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за привремени вработувања:

тип А

Лиценца за посредување: Бр.08-6336/5

Важност на лиценцата за посредување:

од 05.06.2023 до 05.11.2024 год.

Лиценца за привремени вработувања: Бр.08-6336/6

Важност на лиценцата за привремени вработувања:

 од 05.06.2023 до 05.11.2024 год.

ПАВ  “МАЦЕДО –ХРМ”

/Љубиша Атанасов

ул. „Прoлет“ бр.14/2-17, Скопје

тел:02/6091 541; 072/233 375

072 233 373

e-mail:office@macedo.mk; info@macedo.mk

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: Бр. 08-234/4   

Важност на лиценцата за посредување: 

од 19.02.2024 година до 18.02.2026 год.

ПАВ ДЕКРА ВРАБОТУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА

/ Друштво за услуги ДЕКРА ВРАБОТУВАЊЕ ДООЕЛ Скопје,

Ул. Црвена Вода 7-1,Скопје

тел:02/ 32 30 952;

e-mail: info@dekra.mk

web: www.dekra.mk

Лиценца за посредување: 

Лиценца за привремени вработувања:

тип А

Лиценца за посредување: Бр.08-7138/5 

Важност на лиценцата за посредување: 

од 15.12.2022 дo 14.12.2024 год.

Лиценца за привремени вработувања: Бр.08-7138/6 

Важност на лиценцата за привремени вработувања:

 од 15.12.2022 дo 14.12.2024 год. 

ПАВ „ТХЕ ХЕАДХУНТЕР” Скопје

/„ТХЕ ХЕАДХУНТЕР МАКЕДОНИЈА“ ДООЕЛ Скопје, 

 Ул. Црвена вода бр. 8/2-4,Скопје

тел:070 379 914

e-mail:j.minovska@theheadhunter.com

web: theheadhunter.com

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: Бр.08-1146/4

Важност на лиценцата за посредување:

 од 10.03.2023 година до 09.03.2025 год.

ПАВ ДЕПОВ

Благојчо Данилов

Ул. "Димитар Влахов", бр.3, Кочани

тел:071 680 835;

e-mail:adepov@yahoo.com

 

Лиценца за привремени вработувања:

тип Г

Лиценца за привремени вработувања: Бр. 08-7791/5

Важност на лиценцата за привремени вработувања: 

 од 03.01.2023 до 02.01.2025 год. 

ПАВ КОНТЕКСT ВРАБОТУВАЊЕ

Божиновска Александра

Ул. "Митрополит Теодосиј Гологанов", бр.28 лок 4, Скопје

тел: 078 274 420

e-mail: vrabotuvanje@kontext.mk

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: Бр.08-8691/4

Важност на лиценцата за посредување:

  од 15.01.2023 до 14.01.2025 год.

ПАВ ПРИОРИТИ СОЛУЦИИ

/ Милан Џонлев

 Ул. "Кузман Јосифовски Питу", бр.28 лам.1 лок 17,Скопје

тел: 071 210 498; 078 244 422;

e-mail: clients@pes.mk

web: http://www.pes.mk/

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: Бр.08-7209/4 

Важност на лиценцата за посредување: 

од 15.01.2023 до 14.01.2025 год.

ПАВ EКЗЕКЈУТИВ СРЧ ЛИЗИНГ/

Друштво за интелектуални услуги Екзекјутив

срч консалтинг доо Скопје,

Ул. "Доситеј Обрадовиќ", бр.1/8, Скопје

тел: 076 456 654;

e-mail:info@esc.com.mk

  web: www.esc.com.mk

Лиценца за привремени вработувања:

тип A

Лиценца за привремени вработувања: Бр. 08-7853/4

Важност на лиценцата за привремени вработувања: 

 од 21.01.2023 до 20.01.2025 год. 

ПАВ ВРАБОТУВАЊЕ ХР Солутионс

/Дарко Велков/Јован Маџовски,

Ул. "Васил Ѓоргов", бр.24/1-5, Скопје

тел: 02/3 296 446; 02/3 213 065; 071 318 466

e- mail: finansiilizing@vrabotuvanje.com

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за привремени вработувања:

тип А

Лиценца за посредување: Бр.08-7370/4

Важност на лиценцата за посредување: 

од 30.01.2023 до 29.01.2025 год.

Лиценца за привремени вработувања: Бр.08-7370/5

Важност на лиценцата за привремени вработувања: 

 од 30.01.2023 до 29.01.2025 год. 

ПАВ ЕСИ ВРАБОТУВАЊЕ

/ Димитар Анастасовски,

Ул."Костурски Херои", бр.62/11-1, Скопје

тел: 070 315 006;

e- mail:d.anastasovski@esi.mk

 

Лиценца за посредување: 

ДА

 

Лиценца за посредување: Бр.08-8124/5 

Важност на лиценцата за посредување: 

од 01.02.2023 до 31.01.2025 год.

ПАВ ЕСИ КАДРОВСКИ УСЛУГИ

/ Димитар Анастасовски,

Ул."Костурски Херои", бр.62/11-1 Скопје

тел: 070 315 006;

 e- mail:d.anastasovski@esi.mk

Лиценца за привремени вработувања:

тип А

Лиценца за привремени вработувања: Бр.08-8124/6 

Важност на лиценцата за привремени вработувања: 

од 01.02.2023 до 31.01.2025 год.

ПАВ ЏОБ/АБЕ КОМПАНИ 2011 доо Скопје,

Ул."Христо Смирненски", бр.57/1-2, Скопје

тел: 075 406 507;

 e-mail:Agencijajob2011@gmail.com 

Лиценца за привремени вработувања: 

 Тип Б

Лиценца за привремени вработувања: Бр.08-387/6

Важност на лиценцата за привремени вработувања: 

од 26.02.2023 до 25.02.2025 год. 

ПАВ КОУЗОН,

 /Зоран Кочоски 

Бул."Св Климент Охридски", бр.58, Скопје

тел:02/3 238 801;

e-mail:info@kouzon.com.mk

web: www.kouzon.com.mk

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: Бр.08-840/4

Важност на лиценцата за посредување:

од 25.02.2023 до 24.02.2025 год.

ПАВ РЕАЛНОСТ О6 Прилеп

/ ДТУ „ГГИ ГРОУП“ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп,

Ул. "Димо Наредникот", бр.53, Прилеп

тел: 078 418 417

e-mail:realnost06@yahoo.com

Лиценца за привремени вработувања: 

 Тип А

Лиценца за привремени вработувања: Бр.08-1358/3

Важност на лиценцата за привремени вработувања: 

од 28.02.2023 до 27.02.2025 год. 

ПАВ ХИЛЛ

/Хил Интернатионал доо Скопје,

Ул. "Анастас Митрев", бр.26/3,Скопје

тел:078 351 666

e-mail: sevda.svilanovik@hill-international.com


Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: Бр.08-1207/4

Важност на лиценцата за посредување: 

од 29.03.2023 до 28.03.2025 год.

ПАВ АКСИОС ВАРДАР/

Друштво за канцелариски и административни услуги

АКСИОС-ОФИС ДООЕ увоз извоз Гостивар,

ул."ЈНА", бр.21,Гостивар

тел: 070 251 945;

e-mail: apv.aksiosvardar@gmail.com

 

Лиценца за привремени вработувања: 

 Тип В

Лиценца за привремени вработувања: Бр.Бр.08-1092/4

Важност на лиценцата за привремени вработувања:  

од 05.04.2023 до 04.04.2025 год.

ПАВ КОНТАКТ БИЗНИС

/Иван Илиевски,

Ул."Антон Попов", бр.41.а, Скопје

тел:02/2 402 994;

e-mail: Kontakt-biznis@t.mk 

web: www.kontaktbiznis.com.mk

Лиценца за привремени вработувања: 

 Тип A

Лиценца за привремени вработувања: Бр.08-2539/4

Важност на лиценцата за привремени вработувања: 

од 18.05.2023 до 17.05.2025 год.

ПАВ АНТОРИС

/Радмила Ристич,

Ул. "Мајка Тереза", бр.44, Скопје

тел:02/ 3104 604;

e-mail: kontakt@antoris.com

web: www.antoris.com

Лиценца за привремени вработувања: 

 Тип A

Лиценца за привремени вработувања: Бр.08-3085/4

Важност на лиценцата за привремени вработувања:

 од 06.07.2023 до 05.07.2025 год.

ПАВ ЕВИВА

/Бисера Ушинова

  "Кеј Маршал Тито", бр.37 лок.51, Штип

тел:078 411 640, 078 411 639;

e-mail: eviva-service@outlook.com

web: www.eviva-service.com 

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: Бр.08-5165/4

Важност на лиценцата за посредување: 

од 10.09.2023 до 09.09.2025 год.

ПАВ Тривити

/Поликарп Арсеновски

ул. "Ристо Шишков", бр.34 а, Скопје

тел: 070 204 031

e-mail: info@thrivity.com.mk

web: www.ameriquest.com.mk

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: Бр.08-2501/4

Важност на лиценцата за посредување: 

од 26.05.2023 до 25.05.2025 год.

ПАВ Сима вработување

/Билјана Несторовска

ул."Иван Козарев", бр.31/1-2,Скопје

тел: 075 200 523

e-mail: sima.vrabotuvanje@gmail. com

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: Бр.08-1807/4

Важност на лиценцата за посредување: 

од 22.04.2023 до 21.04.2025 год.

ПАВ Студент Џоб

/Горан Митрески

ул. "Александар Македонски", бр.479, Прилеп

тел: 070 641 957 

e-mail: studentjobmk@outlook.com

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: бр.08-418/3 

Важност на лиценцата за посредување: 

од 14.02.2023 до 13.02.2025 год.

ПАВ Америквест

/Милена Петров

ул. "Борис Трајкоски 1",  бр 2-11, Скопје

тел: 078 324 454

e-mail: h2b@ameriquest.com.mk

web: www.ameriquest.com.mk

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: бр.08-6661/4

Важност на лиценцата за посредување: 

од 26.11.2023 година до 25.11.2025 год.

ПАВ М Плус Агенција

/Мајљинда Малиќ 

ул.,,1732’’ бр.4, Скопје

тел: 075 244 542

e-mail: majlindamaliqi@hotmail.com

Лиценца за привремени вработувања: 

Тип Г

Лиценца за привремени вработувања: бр.08-1632/4 

Важност на лиценцата за привремени вработувања: 

од 29.03.2023 до 28.03.2025 год.

ПАВ Посредник Плус

/Даниел Пешов

ул. "Фрањо Клуз", бр.7/2-5, Скопје

Тел: 078 767 252

e-mail:posrednikagency@gmail.com

web: posrednik.mk

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: бр. 08-1292/2

Важност на лиценцата за посредување: 

од 15.02.2024 година до 14.02.2026 год.

ПАВ “Еуро Мармедикал” Скопје

 /Мартин Стојковски

бул.„Партизански Одреди“, бр. 102/1-9, Скопје    

тел: 077 574 240;

e-mail: info@euromarmedikal.com

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: бр.08-4801/6

Важност на лиценцата за посредување:

 од 03.10.2022  до 02.10.2024 год.

ПАВ „ФУТУРУМ“ Скопје

 /Елена Илиевска 

бул. „Кочо Рацин“ бр. 17, Скопје

тел: 077/701-007;

e-mail: info@futurum.mk

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: бр.08-6624/4

Важност на лиценцата за посредување: 

од 23.11.2022  до 22.11.2024 год.

ПАВ „Балкан-човечки ресурси“ Скопје

 /Ајлин Шабани

бул. „Партизански Одреди“ бр. 15А-3/4, Скопје

тел:076 466 081

e-mail: Humanresources.balkan@gmail.com

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: бр.08-5773/8 

Важност на лиценцата за посредување:

од 30.11.2022 до 29.11.2024 год.

ПАВ „Куќа за работа од соништата во Европа“ Скопје

 /Елена Митреска

ул. „Прашка“ бр. 13, кат 1, влез 3, стан 6, Скопје

тел: 075 365 041;

e-mail: mitreska.elena@dontwait.com.mk

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: бр.08-842/3

Важност на лиценцата за посредување:

од 20.04.2023 до 19.04.2025 год.

ПАВ ФОРТУНА СКТ Скопје

 /Слаѓана Спирова

ул. „Стојна Цекова“, бр. 62 Скопје

тел:070 226 089;

e-mail: adeko@adeko.mk

Лиценца за привремени вработувања:

Тип A

Лиценца за привремени вработувања: бр.08-1187/6

Важност на лиценцата за привремени вработувања:

од 27.03.2023 до 26.03.2025 год.

ПАВ ЈОР ФЈУЧР ЈУРОП Скопје/

 Друштво за отстапување на човечки ресурси 

„ЈОР ФЈУЧР ЈУРОП ДООЕЛ Скопје“

ул. „Црвена Вода“ бр. 8, Скопје  

Тел.071/271-069;

e-mail: office@yf-europa.de

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: бр.08-2058/2

Важност на лиценцата за посредување:

од 09.03.2023 до 08.03.2025 год.

ПАВ „Берлин“ Скопје

/„Проект М ДООЕЛ“ Скопје,

ул. „Руди Чајавец“ бр. 1/3-2, Скопје   

Тел. 070/390-151;

e-mail: contact@proektm.mk

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: бр. 08-659/4

Важност на лиценцата за посредување:

од 08.03.2024 година до 02.11.2025 год.

ПАВ КВАЛИТИ & ХЈУМАН СЕРВИЦЕС“ Скопје

 /„Инвенио ДООЕЛ“ Скопје

бул. „Јане Сандански“ бр. 79 А/2-8, Скопје

Тел. 072/220-500

e-mail: asekovski@qhs.mk

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за привремени вработувања:тип Г

Лиценца за посредување: бр.08-4954/12

Важност на лиценцата за посредување:

од 25.10.2023 година  до 24.10.2025 год.

Лиценца за привремени вработувања: бр.08-4954/13

Важност на лиценцата за привремени вработувања:

од 08.11.2023 година до 07.11.2025 год.

                  ПАВ„ОХХОН ВРАБОТУВАЊЕ“ Скопје

 /Чедо Кузмановски                          

бул. „АСНОМ“ бр. 136-3/10, Скопје

Тел. 072/206-680

e-mail: info@oxxon.mk

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: бр.08-5248/8

Важност на лиценцата за посредување:

од 16.11.2023 година до 15.11.2025 год.

ПАВ „ПОССИБЛЕ“ Скопје

/„РЕХ СОЛУЦИОН ДООЕЛ“ Скопје,

ул. „Хелсинки“ бр. 47, Скопје

Тел: 076/232-844;

e-mail: possiblepav@gmail.com

Лиценца за привремени вработувања: тип Г

Лиценца за привремени вработувања: бр. 08-1230/5

Важност на лиценцата за привремени вработувања:

од 08.03.2024 година до 07.03.2026 год.

ПАВ „КНОК КНОК ЛТД“ Скопје

/ Александра Наумоски

ул. „Лимак Дајмонд“, зграда А, бр. 66, Скопје

Тел: 078/641-010;

e-mail: office@lumohr.mk

web: www.lumohr.mk

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: бр.08-297/7

Важност на лиценцата за посредување:

од 19.03.2024 година дo 18.03.2026 год.

ПАВ „ЛУМО-ХРМК“ Велес/ДТУ „Лумо-ХРМК“ Велес,  

ул. „Христо Татарчев“ бр. 2,  Велес

Тел: 078/641-010;

e-mail: office@lumohr.mk

web: www.lumohr.mk

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: бр. 08-2981/2

Важност на лиценцата за посредување:

од 29.03.2024 година до 28.03.2026 год.

***За подетални информации во врска со приватните агенции за вработување, може да се обратите до Секторот за политики од областа на трудовото право и политики за вработување.

 Бр. 08-6186/4  од  14.12.2020  дo    14.12.2022             бр.  08-6186/3 од  14.12.2020  дo    14.12.2022           
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }