Бајрактар и Шкријељ: Канцеларија за социјални работи во Синѓелиќ за полесен пристап до услуги за 20.000 граѓани

Во Канцеларијата за социјални работи во населеното место Сингелиќ 20.000 граѓани ќе можат поедноставно да ги оставарат правата од социјална заштита. Канцеларијата е дел од мрежата на канцеларии што Министерството за труд и социјална политика ги отвора во соработка со општините, за да ги доближи социјалните услуги до граѓаните. Заменик министерот за труд и социјална политика Ѓонул Бајрактар, дополнителната заменик министерка за труд и социјална политика Санела Шкријељ и градоначалникот на општина Гази Баба Борис Георгиевски денеска ја посетија канцеларијата и одговараа на прашања на граѓаните.  

„Со отворањето на вакви канцеларии им олеснуваме на граѓаните. Тие не треба да патуваат и да се изложуваат на трошоци, за да достават барање за социјална помош или други права од социјална заштита“, изјави заменик министерот Бајрактар.

Канцеларијата во Сингелиќ е една од педесетината вакви канцеларии што се отворени во државата.

Според дополнителната заменик-министерка Шкријељ, на овој начин се обезбедува еднаков пристап на сите граѓани до социјалните права и услуги.

„Отворањето на општинските канцеларии е дел од имплементацијата на социјалната реформа со која целосно го менуваме системот за социјална заштита и покажуваме дека за сите се грижиме подеднакво. Тие се дел од активностите насочени кон подобрување на социјалните услуги и се финансирани со средства од заем на Светска банка. Главна цел е развој и подобрување на квалитетот на социјалните услуги во локалните заедници, согласно потребите на граѓаните и зголемување на пристапот до социјалните услуги наменети за ранливите групи на граѓани, постарите лица, лицата со попреченост и други лица, за што се обезбедени вкупно 10,8 милиони евра“, појасни Шкријељ.

Градоначалникот на Гази Баба Георгиевски ги информираше граѓаните дека канцеларијата ќе биде отворена од 8 до 16 часот и дека ќе биде големо олеснување не само за оние што живеат во Сингелиќ, туку и за граѓаните од околните населени места како и од Автокоманда и Маџари.

Bajraktar dhe Shkrijel: Zyrë për punë sociale në Singjeliq që 20.000 qytetarë të kenë qasje më të lehtë në shërbime 

​Në Zyrën për Punë Sociale në vendbanimin Singjeliq, 20.000 qytetarë do të mund më thjeshtë të realizojnë të drejtat e tyre nga mbrojta sociale. Zyra është pjesë e rrjetit të zyrave që Ministria e Punës dhe Politikës Sociale i hapë në bashkëpunim me komunat, për t’ua përafruar shërbimet sociale qytetarëve. Zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale Gjonul Bajraktar, zëvendësministrja plotësuese e Punës dhe Politikës Sociale dhe kryetari i komunës së Gazi Babës, Boris Georgievski, sot e kanë vizituar zyrën dhe u janë përgjigjur pyetjeve të qytetarëve.

 “Me hapjen e zyrave të këtilla ua lehtësojmë qytetarëve. Ata nuk duhet të udhëtojnë dhe të bëjnë shpenzime për të parashtruar kërkesë për ndihmë sociale ose për të drejta tjera nga mbrojtja sociale”, deklaroi zëvendësministri Bajraktar. 

Zyra në Singjeliq është njëra nga 50 zyrat e këtilla që janë hapur brenda territorit të shtetit. 

Sipas zëvendësministrja plotësuese Shkrijel, në këtë mënyrë sigurohet qasja e barabartë e të gjithë qytetarëve për të drejta sociale dhe shërbime. 

“Hapja e zyrave komunale është pjesë e implementimit të reformës sociale me të cilën tërësisht jemi duke e ndërruar sistemin e mbrojtjes sociale dhe tregojmë se për të gjithë kujdesemi njëjtë. Ato janë pjesë e aktiviteteve që janë të orientuara në përmirësimin e shërbimeve sociale dhe financohet me mjetet të huas nga Banka Botërore. Qëllimi kryesor është zhvillimi dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve sociale në komunitetet lokale, në pajtim me nevojat e qytetarëve dhe rritja e qasjes në shërbimet sociale dedikuara për grupet e rrezikuara të qytetarëve, më të moshuarve, personave me aftësi të kufizuara dhe të tjerëve, për të cilën gjë janë siguruar gjithsej 10.8 milionë euro”, ka sqaruar Shkrijel. 

Kryetari i Komunës së Gazi Babës, Georgievski i informoi qytetarët se Zyra do të jetë e hapur prej pres 8 deri 16 dhe se do të jetë një lehtësim i madh jo vetëm për ata që jetojnë ne Singjeliq, por edhe për qytetarët e vendbanimeve përreth si dhe të qytetarëve të Autokomandës dhe Maxharit. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }