Јагода Шахпаска ја презеде функцијата министер за труд и социјална политика

Во Министерството за труд и социјална политика денеска се изврши примопредавање на функцијата министер за труд и социјална политика. Новоименуваната министерка Јагода Шахпаска ја презеде функцијата од заменик министерот Ѓонул Бајрактар, кој ја вршеше оваа должност, поради испразнетото министерско место. 

Со тоа министерката за труд и социјална политика Шахпаска и официјално го започнува управувањето со овој сектор.

Како членка на Комисијата за труд и социјална политика во Собранието на Република Северна Македонија во претходниот пратенички мандат и како поранешна пратеничка која активно била вклучена во социјалната реформа, но и во повеќето процеси во надлежност на овој ресор, министерката Шахпаска истакна дека е свесна за предизвиците што го очекуваат ова Министерство, кое е темелот за создавања функционална и одржлива социјална држава. 

„Чест и задоволство, но и огромен предизвик ми претставува да го предводам секторот за кој гласно се борев и се залагав и од собраниската говорница, но и во Комисијата за труд и социјална политика. Реализацијата на социјалните политики кои се насочени кон вистинска грижа за сите граѓани, а особено кон најранливата категорија на граѓани е од огромно општествено значење за нашата држава. Инвестирањето во луѓето, во подобриот стандард, во повисоки плати и пензии, во социјална заштита која овозможува излез од кругот на сиромаштијата се приоритетите за мене и за Министерството во наредниот период“, истакна Шахпаска.

Таа нагласи дека во мандатот кој ѝ е доверен ќе се залага за реализација на политики засновани врз принципите на градење на праведна и социјална држава, која покажува вистинска грижа за своите граѓани. За подобар животен стандард, вреднување на трудот на работникот, заштита на неговите права, борба против сиромаштијата и невработеноста и уште многу други предизвици кои се во надлежност на ова министерство.

Веднаш по примопредавањето на функцијата, министерката Шахпаска имаше состанок со раководниот тим на Министерството за труд и социјална политика, составен од државните советници и раководители на сектори. 

На состанокот таа се информираше за тековните проекти на кои работи Министерството, за предвидената динамика за нивна реализација и за евентуалните пречки со кои се соочуваат. 

Министерката Шахпаска потенцира дека од вработените во Министерството за труд и социјална политика очекува тимска работа и целосна посветеност во реализацијата на сите проекти предвидени во Програмата на Владата за наредниот четиригодишен мандат. 

„Наша задача и обврска е да им служиме на граѓаните и да работиме за нивно добро“, рече министерката Шахпаска. 

Таа нагласи дека во претходниот мандат Владата на Република Северна Македонија и Министерството за труд и социјална политика покажаа дека може да се промени начинот на кој државата се грижи за своите граѓани и дека тој концепт во наредниот период ќе продолжи со уште позасилена динамика. 

Jagoda Shahpaska e mori funksionin Ministre e Punës dhe Politikës Sociale 

Në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale sot u bë pranim-dorëzimi i funksionit Ministër i Punës dhe Politikës Sociale. Ministrja e sapoemëruar Jagoda Shahpaska e mori funksionin nga zv/ministri Gjonul Bajraktar, i cili e kryente këtë detyrë për shkak të vendit të zbrazur ministror.   

Me këtë veprim ministrja e Punës dhe Politikës Sociale edhe zyrtarisht fillon me drejtimin e këtij sektori. 

Si anëtare e Komisionit për Punë dhe Politikë Sociale në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në mandatin paraprak dhe si ish-deputete e cila aktivisht ishte e përfshirë në reformën sociale, por edhe në shumë procese në kompetencë të këtij resori, ministrja Shahpaska theksoi se është e vetëdijshme për sfidat që e presin këtë Ministri, që është themeli për krijimin e një shtetit funksional dhe të qëndrueshëm social.

 “Është nder dhe kënaqësi dhe një sfidë jashtëzakonisht e madhe të udhëheqë sektorin të cilin kam luftuar edhe publikisht dhe jam përpjekur edhe nga foltorja e Parlamentit, por edhe në Komisionin e Punës dhe Politikës Sociale. Realizimi i politikave sociale që janë orientuar në kujdesin real për të gjithë qytetarët, dhe posaçërisht për kategorinë më të ndjeshme të qytetarëve është me rëndësi të madhe shoqërore për vendin tonë. Investimi në njerëz, në standard më të mirë, në paga dhe pensione më të larta, në mbrojtje sociale që lejon daljen nga rrethi i varfërisë janë përparësitë për mua dhe Ministrinë në periudhën e ardhshme”, theksoi Shahpaska. 

Ajo theksoi se në mandatin që i është besuar, do të përpiqet për zbatimin e politikave bazuar në parimet e ndërtimit të një shteti të drejtë dhe social, i cili tregon kujdes të vërtetë për qytetarët e vet, si dhe për një standard më të mirë jetese, vlerësimin e punës së punëtorit, mbrojtjen e të drejtave të tij, luftën kundër varfërisë dhe papunësisë dhe shumë sfida të tjera që janë përgjegjësi e kësaj Ministrie. 

Menjëherë pas marrjes së detyrës, ministrja Shahpaska pati një takim me ekipin drejtues të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, i përbërë nga këshilltarët shtetërorë dhe udhëheqësit e sektorëve. 

Në takim ajo është informuar për projektet aktuale që punon MPPS-ja, për dinamikën  paraparë për realizimin e tyre dhe për pengesat eventuale me të cilat ballafaqohen. 

Ministrja Shahpaska ka theksuar se nga të punësuarit e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale pret punë ekipore dhe përkushtim të plotë në realizimin e të gjitha projekteve të parapara në Programin e Qeverisë për mandatin e ardhshëm katërvjeçar. 

“Detyrë dhe obligim i ynë është që t’u shërbejmë qytetarëve dhe të punojmë për të mirën e tyre”, tha ministrja Shahpaska. 

Ajo ka theksuar se në mandatin paraprak Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale kanë dëshmuar se mund të ndryshohet mënyra se si shteti kujdeset për qytetarët e vet dhe se ai koncept do të vazhdojnë edhe në të ardhmen me dinamikë më intensive. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }