МТСП: Известување за корисниците на парични права од социјална и детска заштита и за згрижувачките семејства коишто биле клиенти на Еуростандард банка“ АД Скопје  

Министерството за труд и социјална политика ги известува корисниците на парични права од социјална и детска заштита и згрижувачките семејства кои биле клиенти на „Еуростандард банка“ АД Скопје и средствата ги добивале на картичка, ги подигнувале на шалтерите на Банката, или ги добивале во својот дом, како и оние што ги подигнувале на шалтерите на „АД Пошта на Северна Македонија", заради продолжување на навремена и редовна исплата дека е потребно следново:

 

-Доколку покрај трансакциската сметка во „Еуростандард банка“ АД Скопје корисникот има трансакциска сметка и во друга банка (освен „Охридска банка АД Скопје“), да се обратат во таа банка заради поврзување на трансакциската сметка со социјалниот број, за да продолжи исплата на правото преку таа банка.

-Доколку корисникот нема отворено трансакциска сметка во друга банка, потребно е да отвори нова трансакциска сметка во некоја од банките во земјата  (освен „Охридска банка АД Скопје“)  заради поврзување на трансакциската сметка со социјалниот број, за да продолжи исплата на правото преку таа банка. 

Корисниците на парични права од социјална и детска заштита и згрижувачите, при поврзување на постоечката трансакциска сметка, односно отварање на нова трансакциска сметка, задолжително треба да го известат вработеното лице во банката дека преку трансакциската сметка сакаат понатаму да им се врши исплатата на правото.

Се известуваат корисниците на парични права од социјална и детска заштита и згрижувачите, поврзувањето на постоечката трансакциска сметка, односно отварање на нова трансакциска сметка треба да го направат најдоцна до 25.08.2020 година, заради навремена исплата во месец септември 2020 година.

Корисниците на парични права од социјална и детска заштита и згрижувачките семејства нема потреба да одат во центрите за социјална работа за да земаат социјален број.

 

MPPS: Njoftim për përfituesit e të drejtave në të holla për mbrojtje sociale dhe të fëmijëve dhe për familjet përkujdesëse që kanë qenë klientë të “Eurostandard banka” SHA Shkup

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale i informon përfituesit e të drejtave në të holla për mbrojtje sociale dhe të fëmijëve dhe për familjet përkujdesëse që kanë qenë klientë të “Eurostandard banka” SHA Shkup dhe mjetet i kanë marrë me kartelë, i kanë tërhequr në sportelet e bankave ose u kanë arritur në shtëpi, si dhe ata që i kanë tërhequr në sportelet e “SHA Posta e Maqedonisë së Veriut” për të vazhduar me pagesën e rregullt duhet që:

- Nëse përpos llogarisë në “Eurostandard banka” SHA Shkup përfituesi ka llogari tjetër edhe në ndonjë bankës tjetër (përveç në “Ohridska banka SHA Shkup”) të drejtohen në atë bankë për të lidhur llogarinë e tyre transaktive me numrin social për të vazhduar pagesa e të drejtës në të holla përmes asaj banke.

- Nëse përfituesi nuk ka të hapur llogari tjetër transaktive në ndonjë bankë tjetër, nevojitet të hapet llogari e re transaktive në ndonjërën nga bankat e vendit (përveç “Ohridska banka SHA Shkup”) për të lidhur llogarinë transaktive me numrin social për të vazhduar pagesa e të drejtës përmes asaj banke.

Përfituesit e mjeteve në të holla nga mbrojtja sociale dhe e fëmijëve dhe përkujdesësit gjatë lidhjes së llogarisë ekzistuese transaktive, respektivisht hapjes së llogarisë së re transaktive, duhet që ta informojnë punonjësin e bankës se përmes llogarisë transaktive duan edhe më tej t’u kryhet pagesa e të drejtës.

Informohen shfrytëzuesit e të drejtave në të holla nga mbrojtja sociale dhe e fëmijëve dhe përkujdesësit se lidhjen me llogarinë ekzistuese transaktive, respektivisht hapjen e llogarisë transaktive, duhet ta bëjnë më së voni deri më 25.08.2020 për t’u realizuar pagesa e rregullt dhe në kohë në muajin shtator të vitit 2020.

Shfrytëzuesit e të drejtave në të holla nga mbrojtja sociale dhe e fëmijëve dhe përkujdesësit nuk kanë nevojë të shkojnë në Qendrat për punë sociale për të marrë numër social.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }