Бајрактар и Шкријељ во Центар Жупа: Услугите од социјална и детска заштита ги доближивме до граѓаните 

Заменик министерот за труд и социјална политика, Ѓонул Бајрактар и дополнителната заменик-министерка, Санела Шкријељ заедно со градоначалникот на Центар Жупа, Аријан Ибраим и директорот на Центарот за социјална работа, Крешник Пачуку ја посетија канцеларијатa за социјални работи во општината.

„За граѓаните е важно што услугите од социјална заштита можат да ги добијат во местото каде што живеат. Канцеларијата во Центар Жупа е дел од мрежата канцеларии на чие отворање работевме заедно со општините во изминатите две и пол години. Ова е уште една од активностите насочени кон прилагодување на системот на социјална заштита на потребите на граѓаните. Сите граѓани имаат право на едноставен и достапен начин да побараат и добијат социјална помош или било кое друго право од системот на социјална заштита. Со социјалната реформа го променивме пристапот кон граѓаните и покажавме грижа за секој граѓанин подеднакво”, рече Шкријељ.

Според градоначалникот Ибраим, за рурални општини како Центар Жупа многу е полесно за граѓаните кога  канцелариите за социјални работи се што поблиску до нив и не мораат да патуваат до Дебар за да остварат права од социјална заштита.Во општината Центар Жупа функционира и Центарот за ран детски развој,  во дел од објектот на основното училиште ,,Мустафа Кемал Ататурк“.

Заменик министерот за труд и социјална политика, Ѓонул Бајрактар посочи дека Центарот врши згрижувачка и воспитно-образовна дејност за 20 деца на возраст од три до шест години.

"Фокусот е на децата. Како Министерство за труд и социјална политика се заложивме што повеќе деца да бидат вклучени во градинки и центри за ран детски развој. Градинките не се само место каде децата се згрижуваат, тие се важен чинител во социјализацијата и едукацијата на децата. Ќе продолжиме со инвестирање во градинки и центри за ран детски развој, секаде каде има потреба“, нагласи Бајрактар. 

Линк до изјави: https://wetransfer.com/downloads/a2f7295f860d80bab2bd1a7dfb807a6620200218131946/33540b696ab3c3f52d0e0f0750d1737b20200218131946/efa8fa

Bajraktar dhe Shkrijel në Qendra Zhupë: Shërbimet e mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve më afër qytetarëve

Zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjonul Bajraktar dhe zëvendësministrja plotësuese, Sanella Shkrijel, së bashku me kryetarin e komunës Qendra Zhupë, Arijan Ibraim dhe drejtorin e Qendrës për Punë Sociale, Kreshnik Paçuku kanë vizituar zyrën për punë sociale kë komunë.

 “Për qytetarët është me rëndësi që shërbimet e mbrojtjes sociale mund t’i marrin në vendbanimin e tyre. Zyra e Qendrës Zhupë është pjesë e rrjetit të zyrave për hapjen e së cilës kemi punuar së bashku me komunat gjatë dy viteve e gjysmë. Ky është edhe një nga aktivitetet që janë të orientuara në përshtatjen e sistemit të mbrojtjes sociale për nevojat e qytetarëve. Të gjithë qytetarët kanë të drejtë që në mënyrë më të zakonshme të kërkojnë dhe marrin ndihmë sociale ose çfarëdo të drejte tjetër nga sistemi i mbrojtjes sociale. Me  reformën sociale e ndryshuam qasjen ndaj qytetarëve dhe tregojmë përkujdesje për çdo qytetar njëjtë”, tha Shkrijel.

 Sipas kryetarit të komunës Ibraim, për komunat rurale siç është Qendra Zhupë është shumë më lehtë për qytetarët kur zyrat për punë sociale janë më afër tyre dhe nuk do të duhet të udhëtojnë deri në Dibër për të realizuar të drejta nga mbrojtja sociale. Në komunën Qendra Zhupë funksionon edhe Qendra për zhvillim të hershëm të fëmijëve, në një pjesë të objektit të shkollës fillore “Mustafa Kemal Ataturk”. 

Zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjonul Bajraktar nënvizoi se Qendra kryen veprimtari edukativo-arsimore dhe përkujdesëse për 20 fëmijë të moshës prej tre deri gjashtë vjet. 

“Fokusim e kemi te fëmijët. Si Ministri e Punës dhe Politikës Sociale u zotuam që sa më shumë fëmijë të përfshihen në kopshte dhe qendra për zhvillim të hershëm të fëmijëve. Kopshtet nuk janë vetëm vend ku merren në përkujdesje fëmijët, por ato janë segment i rëndësishëm në socializimin dhe edukimin e fëmijëve. Do të vazhdojmë me investimin në kopshte dhe qendra për zhvillim të hershëm të fëmijëve, gjithkund ku ka nevojë”, theksoi Bajraktar. ​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }