Царовска, Бајрактар и Шкријељ: Драчево добива нова градинка за 125 деца, инвестираме во квалитетно предучилишно образование

 Нова, енергетски ефикасна градинка се гради во Драчево, во општина Кисела Вода. Градинката е наменета за 125 деца, од сите возрасни групи. Вицепремиерката за економски прашања Мила Царовска, заменик министерот за труд и социјална политика Ѓонул Бајрактар, дополнителната заменик-министерка за труд и социјална политика Санела Шкријељ и градоначалникот на Кисела Вода Филип Темелковски направија увид во градежните работи што се изведуваат за дополнителниот објект за предучилишно образование.

„Во овие две и пол години инвестиравме 180 милиони денари во инфраструктура и покажавме дека предучилишното образование е приоритетна тема за оваа Влада. Дополнително, ги зголемивме платите кај воспитувачките и негувателките за 26%, се со цел да инвестираме во квалитетот на предучилишното образование . Се развиваат и нови модерни програми во градинките, коишто понатаму би требало да дадат подготовка на децата за современите начини на живеење, за да можеме да добиеме попродуктивни граѓани. Инвестицијата во предучилишно образование е најисплатлива инвестиција за секоја држава затоа што така создавате деца коишто понатаму во школувањето постигнуваат подобри резултати и се поподготвени да ја движат економијата“, изјави заменичка на претседателот на Владата задолжена за економски прашања Царовска, додавајќи дека со отворање на услуги во заедницата, меѓу кои и отворање на градинки, жените добиваат можност поинтензивно да се вклучат на пазарот на труд.

Градинката ќе се простира на површина од 600 квадратни метри, на приземје и еден кат. Таа, според заменик министерот за труд и социјална политика Бајрактар, ќе ги намали листите на чекање за градинка на децата од ова населено место.

„Целта на Министерството и на оваа Влада е да опфатиме што повеќе деца во предучилишно образование. Битна ни е не само згрижувачката туку и воспитната функција на предучилишното образование, и затоа тоа треба да биде достапно и задолжително за сите деца“, укажа Бајрактар.    

 

Според дополнителната заменик-министерка за труд и социјална политика Шкријељ, зголемувањето на капацитетите за деца од предучилишна возраст е важно затоа што  обезбедува еднакви можности и еднаков старт на секое дете.

„Токму затоа во изминатиот две и пол годишен период инвестиравме во градинки посебно во руралните средини, кои долго време беа запоставени, се со цел да обезбедиме еднакви можности како за децата од урбаните така и од руралните средини. Во буџетот на Министерството за 2020 година издвоени се 105 милиони денари за реконструкција, опремување и изградба на детски градинки. Дополнително, со помош од Светска банка, обезбедени се 15 милиони евра. До крајот на 2024 година е планирано да се креираат нови 7.500 места за згрижување на деца од предучилишна возраст. Сакам да напоменам дека работиме не само на инфраструктурата, туку силно инвестираме и во програмите за рано учење и развој. Нашата држава во изминатите две години беше прва држава во регионот којашто ги пилотираше програмите за социо-емоционален развој, кои од оваа година ќе се применуваат на национално ниво“, посочи Шкријељ.

Општина Кисела Вода ќе добие градинка по сите стандарди, нагласи и градоначалникот на Кисела Вода Темелковски.

„Рокот на изведба на објектот е 16 месеци. Уверен сум дека дечињата од Драчево ќе имаат одлични услови за предучилишно образование. Во изминатите две и пол години имавме одлична соработка со Министерството, се решија многу проблеми, пред се вработувањето на голем број негуватели и воспитувачи кои со години беа држени со договор на дело. Со тоа и нашите деца добија поквалитетно претшколско образование“, изјави Темелковски.

Општината планира изградба на уште една градинка.

Carovska, Bajraktar dhe Shkrijel: Draçeva me kopsht të ri për 125 fëmijë, investojmë në arsim cilësor parashkollor 

Një kopsht i ri me efikasitet energjetik ndërtohet në Draçevë të komunës së Kisella Vodës. Kopshti është dedikuar për 125 fëmijë, të të gjitha grupmoshave. Zëvendëskryeministrja për Çështje Ekonomike Milla Carovska, zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale Gjonul Bajraktar, zëvendësministrja plotësuese e Punës dhe Politikës Sociale, Sanella Shkrijel dhe kryetari i komunës së Kisella Vodës, Filip Temellkovski inspektuan punimet ndërtimore që janë duke u realizuar për objektin shtesë për arsimin parashkollor. 

“Gjatë këtyre dy viteve e gjysmë kemi investuar 180 milionë denarë në infrastrukturë dhe treguam se arsimi parashkollor është temë me prioritet për këtë Qeveri. Për më tepër, i kemi rritur pagat për edukatorët dhe përkdhelësit për 26%, me qëllim që të investojmë në cilësinë e arsimit parashkollor. Janë duke u zhvilluar edhe programe të reja moderne në kopsht, të cilat më tej do të duhet t’i përgatitin fëmijët për mënyrat bashkëkohore të të jetuarit, për të pasur më pas qytetarë produktivë. Investimi në arsimin parashkollor është investimi më i leverdishëm për çdo shtet sepse në këtë mënyrë krijohen fëmijë të cilët më tej gjatë shkollimit të tyre arrijnë rezultate më të mira dhe janë më të përgatitur për të lëvizur ekonominë”, theksoi zëvendëskryeministrja e ngarkuar për Çështje Ekonomike, duke shtuar se me hapjen e shërbimeve në komunitet, ndër të cilat edhe hapjen e kopshteve, gratë përfitojnë mundësi që më intensivisht të përfshihen në tregun e punës.   

Kopshti do të shtrihet në sipërfaqe prej 600 metra katrorë, në përdhes dhe në një kat. Kopshti, sipas zëvendësministrit të Punës dhe Politikës Sociale, do t’i zvogëlojë listat e pritjes për kopsht të fëmijëve të këtij vendbanimi. 

“Qëllimi i Ministrisë dhe i kësaj Qeverie është të përfshijmë sa më shumë fëmijë në arsimin parashkollor. Me rëndësi është jo vetëm funksioni përkujdesës, por edhe ai edukues i arsimit parashkollor, prandaj duhet të jetë në dispozicion dhe obligues për të gjithë fëmijët”, nënvizoi Bajraktar. 

Sipas zëvendësministres plotësuese të Punës dhe Politikës Sociale, Shkrijel, rritja e kapaciteteve për fëmijët e moshës parashkollore është me rëndësi sepse sigurohen mundësi të njëjta dhe start i barabartë për të çdo fëmijë. 

“Pikërisht për këtë, në periudhën e kaluar dy vjeçare investuam në kopsht, sidomos në mjediset rurale, të cilat një kohë të gjatë ishin anashkaluar, me qëllim që të sigurojmë mundësi të barabarta si për fëmijët e zonave urbane po ashtu edhe për ata të zonave rurale. Në buxhetin e Ministrisë për vitin 2020 janë ndarë 105 milionë denarë për rikonstruktimin, pajisjen dhe ndërtimin e kopshteve të fëmijëve. Për më tepër, me ndihmën e Bankës Botërore janë siguruar 15 milionë euro. Deri në fund të vitit 2024 është planifikuar të krijohen 7.500 vende për fëmijët e moshës parashkollore. Dua të theksoj se jemi duke punuar jo vetëm në strukturën, por investojmë fuqishëm edhe në programet për të mësuarit e hershëm dhe zhvillim. Shteti ynë gjatë dy viteve e gjysmë të kaluara ishte vendi i parë në rajon që pilotoi me programet për zhvillim socio-emocional, të cilat nga ky vit do të zbatohen në nivel nacional”, nënvizoi Shkrijel. 

Komuna e Kisella Vodës do të ketë kopsht të ri sipas të gjitha standardeve, theksoi kryetari i komunës së Kisella Vodës, Temellkovski. 

“Afati për ndërtimin e objektit është 16 muaj. Jam i bindur se fëmijët e Draçevës do të kenë kushte të shkëlqyeshme për arsimim parashkollor. Gjatë dy viteve të kaluara kishim bashkëpunim të shkëlqyeshëm me Ministrinë, u zgjodhën shumë probleme, para së gjithash punësim i një numri të madh të edukatorëve dhe përkdhelësve të cilët me vite ishin të angazhuar me kontratë mbi vepër. Me këtë edhe fëmijët tanë do të kenë arsim cilësor parashkollor”, deklaroi Temellkovski. 

Komuna planifikon ndërtimin edhe të një kopshti.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }