Царовска, Шкријељ и Наумоски: Ѓорче Петров ќе добие нова градинка, силно инвестираме во раниот детски развој

Континуирано го зголемуваме опфатот на деца во предучилишните форми на воспитување и образование.  Тоа е висок приоритет на Министерството за труд и социјална политика и Владата затоа што раното учење игра клучна улога во развојот на децата. Тоа е важно и од друг аспект – овозможува родителите да се активираат на пазарот на труд. Вицепремиерката за економски прашања Мила Царовска, дополнителната заменик-министерка за труд и социјална политика Санела Шкријељ и градоначалникот на Ѓорче Петров Александар Наумоски, беа на градилиштето каде за година и половина ќе биде завршена новата градинка во населеното место Волково.  

Вложувањето во децата е најдоброто вложување што го прави државата и директно вложување во економијата, посочи вицепремиерката Царовска. 

„Новата градинка ќе ги релаксира просторните услови на децата кои веќе одат во постоечките градинки во овој дел од градот и ќе се обезбедат многу посовремени услови за згрижување на децата. Како Влада навистина покажавме дека инвестирањето во предучилишното образование е наш висок приоритет. Само во две и пол години вложивме повеќе од 180 милиони денари, што покажува дека сакаме да ја подобриме инфраструктурата во детската заштита. Исто така, преку програмата на Светска банка, обезбедивме 15 милиони евра, за дополнителни инвестиции во градинките. Важно ни е и да се зголемува квалитетот на програмите за рано учење и ран детски развој. Ова го правиме со цел да го подготвиме новиот човечки капитал што го имаме во нашата држава, да може да ги пресретне современите текови на живеење и полесно да се справи со сите предизвици. Со тоа директно придонесуваме за развој на економијата и на државата во иднина“, нагласи Царовска. 

Министерството за труд и социјална политика во буџетот за 2020 година издвои 105 милиони денари за реконструкција, опремување и изградба на детски градинки. „Градинките не се места каде децата само се згрижуваат, јадат и спијат, туку тоа се места каде децата почнуваат да учат, да го осознаваат светот и да се социјализираат. Затоа е навистина важно секое дете да има еднакви можности за старт во живот а наша обврска како институции и од централната и од локалната власт е тоа да им го овозможиме. Токму затоа силно инвестираме во раниот детски развој. Вкупната инвестиција во оваа градинка е над 80 милиони денари, од кои околу 73 милиони денари се обезбедени од МТСП заедно со Светска банка“, рече дополнителната заменик-министерка Шкријељ.

Градоначалникот Наумоски рече дека градинката ќе биде најубавата во државата. Во градинката, што се гради  во рамки на Проектот за подобрување на социјалните услуги, дел од детството ќе минуваат 175 деца.

Мината година платите на стручниот кадар во градинките пораснаа за 26 проценти. Во следните четири години опфатот на деца во предучилишно образование ќе се зголеми на 60 отсто. За да се оствари стратешката цел на Владата за вклучување на што повеќе деца во предучилишно образование, Министерството за труд и социјална политика работи на зголемување на пристапот и опфатеноста не само во градинките туку и на формирање центри за ран детски развој. 

Carovska, Shkrijel dhe Naumovski: Gjorçe Petrovi së shpejti do të bëhet me kopsht të ri, investojmë fuqishëm në zhvillimin e hershëm të fëmijëve  

Në kontinuitet jemi duke rritur përfshirjen e fëmijëve në format parashkollore të edukimit dhe arsimit. Ky është prioritet i lartë i Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe Qeverisë, sepse të mësuarit e hershëm luan rol të rëndësishëm në zhvillimin e fëmijëve. Kjo është me rëndësi edhe për nga një aspekt tjetër – mundëson që prindërit të aktivizohen në tregun e punës. Zëvendëskryeministrja për Çështje Ekonomike, Milla Carovska, zëvendësministrja plotësuese për Punë dhe Politikës Sociale, Sanella Shkrijel dhe kryetari i komunës së Gjorçe Petrovit ishin në vend-ndërtimin ku për një vit e gjysmë do të përfundojë kopshti i ri në vendbanimin Vollkovë.

 “Investimi tek fëmijët është investimi më i mirë që e bën shteti dhe drejtpërdrejt në ekonomi”, nënvizoi zëvendëskryeministrja Carovska.

​ “Kopshti i ri do t’i relaksojë kushtet hapësinore të fëmijëve që tashmë shkojnë në kopshtet ekzistuese në këtë pjesë të qytetit dhe do të sigurohen kushte më moderne për përkujdesjen e fëmijëve. Si Qeveri vërtetë treguam se investimi në arsimin parashkollor është prioritet i ynë i lartë. Vetëm gjatë dy viteve e gjysmë kemi investuar më shumë se 180 milionë denarë, qe tregon se duam ta përmirësojmë infrastrukturën në sferën e mbrojtjes së fëmijëve. Po ashtu, nëpërmjet programit të Bankës Botërore siguruar 15 milionë euro për investime shtesë në kopshte. Me rëndësi për ne është që të rritet cilësia e programeve për të mësuarit e hershëm dhe për zhvillimin e hershëm të fëmijëve. Këtë e bëjmë me qëllim që të përgatitim kapitalin e ri njerëzor që e kemi në vendin tonë, që të njëjtit të mund të ballafaqohen me rrjedhat moderne të të jetuarit dhe me lehtë të ballafaqohen me të gjitha sfidat. Me këtë drejtpërdrejt kontribuojmë në zhvillimin e ekonomisë dhe të shtetit në të ardhmen”, theksoi Carovska.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në buxhetin e vet për vitin 2020 ka ndarë 105 milionë denarë për rikonstruktimin, pajisjen dhe ndërtimin e kopshteve të fëmijëve. “Kopshtet nuk janë vende kur fëmijët vetëm merren në përkujdesje, hanë dhe flenë, por ato janë vende ku fëmijët fillojnë të mësojnë, ta njohin botën dhe të socializohen. Prandaj, vërtetë është shumë lehtë që fëmijët të kenë shanse të barabarta për start në jetë, kurse obligim i ynë si institucione të pushtetit qendror dhe lokal këtë t’ua mundësojmë. Prandaj, investojmë fuqishëm në zhvillimin e hershëm të fëmijëve. Investimi i përgjithshëm në këtë kopsht është mbi 80 milionë denarë, prej të cilave rreth 73 milionë denarë janë siguruar nga MPPS-ja së bashku me Bankën Botërore”, theksoi zëvendësministrja plotësuese e Punës dhe Politikës Sociale, Shkrijel.Kryetari i komunës, Naumovski theksoi se kopshti do të jetë më i bukuri në shtet. Në kopsht, që ndërtohet në kuadër të Projektit për përmirësimin e kushteve sociale, një fazë të fëmijërisë do ta kalojnë 175 fëmijë.

Vitin e kaluar pagat e stafit profesional në kopshte u rritën për 26%. Në katër vitet e ardhshme përfshirja e fëmijëve në arsimin parashkollor do të rritet për 60 për qind. Për t’u realizuar qëllimi strategjik i Qeverisë për përfshirjen e më shumë fëmijëve në arsimin parashkollor, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale punon në rritjen e qasjes dhe përfshirjes së fëmijëve jo vetëm në kopshte, por edhe në formimin e qendrave për zhvillim të hershëm të fëmijëve.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }