Економско-социјалниот совет ја одржа 57. седница

Во Министерството за труд и социјална политика се одржа 57. седница на Економско - социјалниот совет (ЕСС), со која претседаваше заменик министерот за труд и социјална политика Ѓонул Бајрактар.  На седницата беа разгледани Седмиот извештај за ревидираната Европска социјална повелба, Годишната програма за работа на ЕСС за 2020 и  Информацијата за работењето на ЕСС во 2019 година.

Присутните дебатираа за сите точки и ги споделија предлозите и мислењата на организациите кои ги претставуваат поврзани со економско-социјалните интереси на работниците и работодавачите, како и за законски решенија од економската и социјалната сфера.

Континуитетот на социјалниот дијалог на сите нивоа е една од клучните заложби на Владата, со цел да се обезбеди суштинска транспарентност и инклузивност на процесите кои ги води.

ЕСС нотираше дека трипартитна делегација на Република Северна Македонија ќе учествува на 109-тата сесија на Меѓународната конференција на трудот во Женева, во јуни годинава. На Конференцијата, меѓу другото, ќе се дебатира за Нееднаквостите и светот на работата и за Стратешките цели на социјалната заштита во делот на социјалното  осигурување.

Këshilli Ekonomik-Social e mbajti seancën e 57-të

Në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale u zhvillua seanca e 57-të e Këshillit Ekonomik-Social (KES), me të cilin kryesoi zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjonul Bajraktar. Në këtë mbledhje u shqyrtua Raporti i shtatë për deklaratën e rishikuar evropiane sociale, Programi vjetor për punën e KES për vitin 2020 dhe Informacioni për punën e KES në vitin 2019. 

Të pranishmit debatuan për të gjitha pikat dhe shkëmbyen propozime dhe mendime të organizatave që i përfaqësojnë e që ndërlidhen me interesat ekonomiko-sociale të punëtorëve dhe punëdhënësve, si dhe për zgjidhet ligjore të sferën ekonomike dhe sociale. 

Dialogu i vazhdueshëm social në të gjitha nivelet është njëri nga synimet kryesore të Qeverisë, me qëllim që të sigurohet transparencë thelbësore dhe përfshirje të të gjitha proceseve që i udhëheq. 

KES ka nënvizuar se delegacioni trepalësh i Republikës së Maqedonisë së Veriut do të marrë pjesë në sesionin e 109-të të Konferencës Ndërkombëtarë të Punës në Gjenevë, në qershor të këtij viti. Në këtë konferencë, ndër të tjera, do të debatohet për pabarazitë dhe botën e punës, si dhe për qëllimet strategjike të mbrojtjes sociale në segmentin e sigurimit social.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }