Мерката за субвенционирање придонеси ја користат 22 илјади компании, покачени се платите на 119 илјади вработени - Вицепремиерката Царовска, министерот Хасан, дополнителната заменичка министерка Шкријељ и директорката Лукаревска во посета на компанијата Босут 

Заменичката на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжена за економски прашања, Мила Царовска, министерот за странски инвестиции Елвин Хасан, дополнителната заменичка министерка за труд и социјална политика Санела Шкријељ и директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска ја посетија компанијата Босут од Куманово, која произведува ХТЗ опрема и која е корисник на мерката за субвенционирање на придонеси во случај на зголемени плати за вработените, како и на мерките од Законот за финансиска поддршка на инвестициите.

Вицепремиерката за економски прашања Мила Царовска, по разговоите со сопственикот и менаџментот на компанијата, посочи дека компанијата Босут постојано ја зголемува својата  продуктивност преку техничко-технолошки развој и овозможува добри услови за работа на нивните вработени. Таа дополни дека оваа компанија е дел од вкупно 22 илјади компании на територијата на целата држава кои ја користат мерката за субвенционирање на придонеси во случај на покачување на плати за вработените.„Она коешто треба да се истакне е дека во оваа компанија околу 75% од работниците се субвенционирани преку последниот закон за субвенционирање на придонеси при раст на плати и ова укажува дека во текстилната индустрија имаме одлични примери кадешто расте продуктивноста, растат платите, а со тоа ја подобруваме и економијата во нашата држава. Во последните пресметки заедно со УЈП утврдивме дека вкупно 119.445 илјади работници во државата во моментот ја користат оваа мерка за субвенционирање и со тоа растат платите во нашата држава. Се виде дека последните статистички податоци за декември покажаа дека просечната плата навистина рапидно расте и во континуитет се случува тоа, а тоа укажува дека и стандардот на живеење на нашите работници се подобрува“, потенцираше вицепремиерката Царовска.

Министерот за странски инвестиции Елвин Хасан, информираше дека компанијата Босут е исто така корисник на мерките од Законот за финансиска поддршка на инвестиции, кој што дава исти можности за домашните и странски компании и преку кој досега се поддржани околу 200 компании.„Компанијата Босут во 2017 има склучено договор за финансиска поддршка со Владата, а  во 2019 е склучен анекс со цел усогласување на промените согласно Законот за финансиска поддршка на инвестициите. Имаат аплицирано за 3 мерки, за зголемување на капиталните инвестиции, поддршка за креирање на нови работни места и поддршка за зголемување на конкурентност на пазарот. Ни претставува посебно задоволство што оваа компанија изразила желба да склучи договор и да аплицира за финансиска поддршка за 3 мерки. Како што гледате законот овозможува компаниите да аплицираат за повеќе мерки и да добиваат финансиска поддршка согласно законските одредби“, посочи министерот Хасан.

Дополнителната заменичка минисерка за труд и социјална политика, Санела Шкријељ, се осврна на мерките кои произлегуваат од Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување во 2020 година, при што нагласи дека овие мерки се креирани токму за потребите компаниите, работниците и невработените лица во земјата, со особен фокус на младите лица.

„Износот којшто се обезбедува за Оперативниот план за 2020 година е навистина рекорден. Заедно со партнерите обезбедуваме 1,45 милијарди денари, се со цел да излеземе во пресрет на компаниите од една страна и од друга страна, работиме на намалување на невработеноста општо во нашата држава, а особен фокус ни се младите лица. Токму затоа ги упатуваме сите компании да ги користат што повеќе мерките што ги нудиме преку оперативниот план, што не се само субвенционирање на раст на плати, туку и обука кај познат работодавач, практикантство и последната мерка младински додаток којшто се однесува и е поддршка токму во фирми од производствената дејност. Преку оваа мерка се обезбедуваат 3000 денари месечен надомест  директно на сметка на младите лица. Досега имаат аплицирано околу 2800 лица за користење на оваа мерка, така што ги упатувам и самите компании да ја промовираат мерката и еден апел до сите млади лица коишто се вработени или сакаат да се вработат во компании како што е оваа, кадешто нудат квалитетни и добро платени работни места  да се упатат во Агенцијата за вработување“, нагласи Шкријељ.

Директорката на Управата за јавни приходи Лукаревска, истакна дека мерката за субвенционирање на придонеси во случај на покачување на плата е одлично прифатена во сите компании, на цела територија на Република Северна Македонија.

„Законот за сувенционирање на придонеси за повисоки плати е уште еден доказ дека владината програма и владините мерки секојпат се во интерес на граѓаните. УЈП направи една анализа во делот на тоа каде се имаме даночни обврзници коишто ја имаат искористено оваа мерка и за колку работници станува збор. На пример, во Скопје имаме 8.860 работодавачи на 51.760 вработени лица, во регионот околу Битола 4.230 работодавачи на 23.239 работници, во регионот на Прилеп 2.825 работодавачи на 14.890 работници, во Струмица 2.696 работодавачи за 13.651 работник, во регионот на Тетово 3.043 работодавачи за 10.498 работници и во регионот на Штип 4.151 кој што се однесува за 26.844 работници“, ги претстави анализите направени согласно регионалните дирекции коишто ги има УЈП и се однесуваат на регионално ниво директорката Лукаревска.

Сопственикот на компанијата Босут, Драган Стефановски посочи дека оваа компанија во моментов вработува 415 лица кои се вработени во четири производствени објекти на територија на општините Куманово, Крива Паланка, Ранковце и Кратово. Тој нагласи дека мерката за субвенционирање на придонеси за пораст на платите, како и мерките од Законот за финансиска поддршка на инвестициите се одлично конципирани и помагаат за понатамошен раст и развој на домашните компании.

Masën për subvencionimin e kontributeve e shfrytëzojnë 22 mijë kompani, janë rritur pagat për 119 mijë të punësuar – Zëvendëskryeministrja Carovska, ministri Hasan, zëvendësministrja Shkrijel dhe drejtoresha Llukarevska vizituan kompaninë “Bosut” 

Zëvendëskryeministrja e Republikës së Maqedonisë së Veriut e ngarkuar për Çështje Ekonomike, Milla Carovska, ministri për Investime nga Jashtë, Elvis Hasan, zëvendësministrja plotësuese për Punë dhe Politikë Sociale Sanella Shkrijel dhe drejtoresha e Drejtorisë për të Ardhura Publike Sanja Llukarevska e kanë vizatuar kompaninë “Bosut” nga Kumanova, e cila prodhon pajisje MHT (HTZ) dhe e cila është shfrytëzuese e masës së subvencionimit të kontributeve në rastin e pagave të rritura për të punësuarit, si dhe të masave nga Ligji për mbështetje financiare të investimeve.  

Zëvendëskryeministrja e ngarkuar për Çështje Ekonomike, Milla Carovska pas bisedës me pronarin dhe menaxherin e kompanisë ka nënvizuar se kompania “Bosut” vazhdimisht është duke e rritur produktivitetin e vet përmes zhvillimit tekniko-teknologjik dhe mundëson kushte të mira për punë për të punësuarit e tyre. Ajo ka shtuar se kjo kompani është pjesë e gjithsej 22 mijë kompanive në territorin e vendit që e shfrytëzojnë masën e subvencionimit të kontributeve në rast të rritjes së pagave. “Ajo që duhet të theksohet se në këtë kompani rreth 75% e punëtorëve janë të subvencionuar përmes ligjit të fundit për subvencionimin e kontributeve gjatë rritjes së pagave dhe përmes saj kuptohet se në industrinë e tekstilit kemi shembuj të shkëlqyeshëm ku rritet produktiviteti, rriten pagat, kurse me këtë e përmirësojnë ekonominë në vendin tonë. Gjatë përllogaritjeve të fundit së bashku me DAP-in kemi përcaktuar se gjithsej 119.445 punëtorë në shtet aktualisht janë duke e shfrytëzuar masën e subvencionimit dhe më këtë rriten pagat në vendin tonë. U pa se të dhënat e fundit statistikore për dhjetor treguan se paga mesatare vërtetë është rritur në mënyrë rapide dhe kjo ndodhë në kontinuitet, ndërsa kjo tregon se edhe standardi për jetë për punëtorët tanë vjen duke u përmirësuar”, ka potencuar zëvendëskryeministrja Carovska.   

Ministri për Investime të Huaja, Elvin Hasan, informoi se kompania “Bosut” po ashtu është shfrytëzuese e masave të Ligjit për mbështetje financiare të investimeve, që ofron mundësi të njëjta për kompanitë e vendit dhe atyre nga jashtë dhe se përmes kësaj mase deri më tani janë mbështetur rreth 200 kompani. “Kompania ‘Bosut’ në vitin 2017 ka lidhur marrëveshje për mbështetje financiare me Qeverinë, kurse në vitin 2019 është lidhur aneks me qëllim harmonizimin e ndryshimeve në përputhje me Ligjin për mbështetje financiare të investimeve. Kanë aplikuar 3 masa, edhe atë: për rritjen e investimeve kapitale, mbështetje për krijimin e vendeve të reja të punës dhe mbështetje për rritjen e konkurrencës së tregut. Për ne është kënaqësi që kjo kompani ka shprehur dëshirë të lidhë marrëveshje dhe të aplikojë për mbështetje financiare për 3 masa. Siç e shihni ligji mundëson që kompanitë të aplikojnë për më shumë masa dhe të marrin mbështetje financiare në përputhje me dispozitat ligjore”, ka nënvizuar ministri Hasan. 

Zëvendësministrja plotësuese e Punës dhe Politikës Sociale, Sanella Shkrijel, ka trajtuar masat që dalin nga Plani operativ për masat dhe programet aktive për punësim për vitin 2020, ku gjatë kësaj ka theksuar se këto masa janë krijuar pikërisht për nevojat e kompanive, punëtorëve dhe personave të papunë në vend, me fokus të posaçëm për të rinjtë. 

“Shuma që sigurohet për Planin operativ për vitin 2020 është vërtetë rekorde. Së bashku me partnerët sigurojmë 1.45 miliardë denarë, me qëllim që t’u dalim në ndihmë kompanive nga njëra anë dhe, nga ana tjetër, jemi duke punuar në uljen e papunësisë në përgjithësi në shtet, ndërsa fokus të posaçëm i kemi të rinjtë. Pikërisht për këtë u sugjerojmë të gjitha kompanive që t’i shfrytëzojnë sa më shumë këto masa që i ofrojmë përmes planit operativ, që nuk janë vetëm subvencionim i rritjes së pagave, por edhe trajnim tek punëdhënësi i njohur, praktikë dhe masa e fundit shtesë rinore që është mbështetje pikërisht në kompanitë e sektorit prodhues. Përmes kësaj mase sigurohen 3.000 denarë në muaj kompensim direkt në llogari të të rinjve. Deri më tani kanë aplikuar rreth 2.800 persona për shfrytëzimin e kësaj mase, kështu që u sugjeroj edhe vetë kompanive që ta promovojnë këtë masë dhe u bëj thirrje të gjithë të rinjve që janë të punësuar apo duan të punësohen në kompani, siç është kjo ku ofron vende pune cilësore dhe të paguara mirë, të drejtohen në Agjencinë e Punësimit”, ka theksuar Shkrijel. 

Drejtoresha e Drejtorisë për të Ardhura Publike Llukarevska, ka theksuar se masa për subvencionimin e kontributeve për rritje page është pranuar shumë mirë në të gjitha kompanitë në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

“Ligji për subvencionimin e kontributeve për paga më të lartë është edhe një dëshmi se ky program qeveritar dhe këto masa qeveritare janë në interes të qytetarëve. DAP ka kryer një analizë rreth asaj se ku kemi tatimpagues që e shfrytëzojnë këtë masë dhe për sa punëtorë bëhet fjalë. Për shembull, në Shkup kemi 8.860 punëdhënës për 51.760 punëtorë, në rajonin e Manastirit 4.230 punëdhënës për 23.239 punëtorë, në rajonin e Prilepit 2.825 punëdhënës për 14.890 punëtorë, në Strumicë 2.696 punëdhënës për 13.651 punëtorë, në rajonin e Tetovës 3.043 punëdhënës për 10.498 punëtorë dhe në rajonin e Shtipit 4.151 punëdhënës për 26.844 punëtorë”, tha Llukarevska, duke i prezantuar të dhënat e Analizës, në përputhje me drejtoritë rajonale që i ka DAP dhe që janë në nivel rajonal. 

Pronari i kompanisë “Bosut”, Dragan Stefanovski, ka nënvizuar se kjo kompani aktualisht ka 415 persona që janë punësuar në katër objekte prodhimtarie në territorin e komunave: Kumanovë, Kriva Pallankë, Rankovce dhe Kratovë. Ai theksoi se masa për subvencionimin e kontributeve për rritje page, si dhe masat nga Ligji për mbështetjen financiare të investimeve janë konceptuar në formë të shkëlqyeshme dhe ndihmojnë në rritjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të kompanive të vendit.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }