Министерката Мизрахи во посета на Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Скопје

Министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи, го посети Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Скопје. На средбата со директорот Фатмир Ејупи и вработените во институцијата, министерката се запозна со сите проблеми и предизвици со кои Заводот се соочува во обезбедување на  дневно и интернатско згрижување на лица со умерени и тешки пречки во интелектуалниот развој.

Директорот Ејупи  ја информираше министерката дека во Заводот моментално има 68 корисници кои ги користат услугите на Заводот, но истиот се соочува со недостаток на персонал кои му се потребни за непречено функционирање на институцијата. Дополнително министерката го посети и делот од Заводот за рехабилитација каде што корисниците на Заводот ги оспособуваат лицата за занает во областа на столарските работи и креативните занаетчиски работи.

„Поддршката за Заводот мора да продолжи и тоа со зголемен интензитет, не само вербално туку и со финансиски средства. Тие вршат толку благородна работа што поддршката не смее да запре ни во еден момент. Среќна сум како вработените си ја извршуваат својата работа и што ги оспособуваат лицата со попреченост да бидат корисни граѓани и да самостојно работат.„

Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Скопје, установа која обезбедува дневно и интернатско згрижување, опсервација, рехабилитационо – корективен третман, воспитание, образование, работно оспособување и работна окупација, спортско - рекреативен и културно забавен живот и здравствена заштита на лица со умерено и тешки пречки во интелектуалниот развој.

Ministrja Mizrahi e vizitoi Entin për Rehabilitimin e Fëmijëve dhe të Rinjve në Shkup 

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Rashela Mizrahi ka vizituar Entin për Rehabilitimin e Fëmijëve dhe të Rinjve në Shkup. Në takimin me drejtorin Fatmir Ejupi dhe punonjësit e institucionit, ministrja është njoftuar me të gjitha problemet dhe sfidat me të cilat ballafaqohet Enti në sigurimin e kujdesit brenda ditës dhe në internat të fëmijëve me pengesa mesatare dhe të rënda në zhvillimin intelektual. 

Drejtori Ejupi e ka informuar ministren se në Ent aktualisht ka 68 shfrytëzues që i shfrytëzojnë shërbimet e Entit, por i njëjti ballafaqohet me mungesën e stafit që i nevojitet për funksionimin e rregullt të institucionit. Për më tepër, ministrja e ka vizituar edhe pjesën e Entit për rehabilitim ku shfrytëzuesit e Entit i aftësojnë personat për zejen  e zdrukthëtarisë dhe profesioneve tjera kreative. 

“Mbështetja për Entin duhet të vazhdojë, edhe atë me kapacitet të shtuar, jo vetëm në formë verbale, por edhe me mjete financiare. Ata bëjnë punë fisnike që mbështetja nuk duhet të ndërpritet për asnjë moment. Jam e lumtur që punonjësit e kryejnë detyrën e tyre dhe që i aftësojnë personat me aftësi të kufizuar që të jenë qytetarë të dobishëm dhe të punojnë në mënyrë të pavarur”. 

Enti për Rehabilitimin e Fëmijëve dhe të Rinjve në Shkup është institucion që siguron përkujdesje ditore dhe të internatit, observimin, trajtimin rehabilitues – korrektues, edukimin, arsimin, aftësimin për punë, jetën sportive-rekreative dhe kulture dhe mbrojtjen shëndetësore të personave me pengesa mesatare dhe të rënda në zhvillimin intelektual.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }