Прес конференција на министерката Мизрахи

На денешната прес конференција ќе го обелодениме криминалното самоволие на поранешната министерка за труд и социјална политика Мила Царовска и нејзините лицемерни политики за грижа во социјалната политика.

Во оваа прес конференција ќе ја информираме јавноста а воедно и истражните органи на Република Македонија за работата на Економскo социјалниот совет со кој претседаваше тогашната министерка Мила Царовска. Станува збор за грубо прекршување на Деловникот за работа на ЕСС во неколку одржани седници на Економско социјалниот совет.

На 35-та седница на Екомско социјалниот совет одржана 30.06.2017 година, Мила Царовска  побарала да биде донесена дополнителна точка на дневниот ред за измена на Деловникот за работа на ЕСС на што се спротиставија членовите на репрезентативните синдикати и истите се изјасниле дека не биле известени за промените во дневниот ред и со тоа ја напуштиле седницата на Советот.

Согласно членот 8 од Деловникот за работа на Советот, седница се одржува доколку присуствуваат најмалку три претставници на Владата на Република Македонија и најмалку три претставници од социјалните партнери, а согласно членот 3 од истиот Деловник седниците на Советот се свикуваат со предлог дневен ред најмалку 8 дена пред одржувањето на седницата.

За самоволието и криминалното рабпотење на Мила Царовска како претседател на ЕСС, говори и тоа дека неколку наредни седници поточно на 36-та, 37-та и 38-та седница на Советот каде било дискутирано за низа на популистички мерки истите биле усвоени без потребниот кворум за работа на Економско социјалниот совет што е спротивно на Деловникот за работа на Советот како и Спогодбата за основање на Економско социјалниот совет а за истото грубо прекршување на Деловникот за работа беше посочено и од членовите на репрезентативните синдикати на 40 седница на ЕСС одржана 26.12.2017 година. Воедно известуваме дека за сите овие против правно одржани седници на Економско социјалниот совет кои се водени без потребниот кворум, повторно е извршено грубо прекршување на Деловникот согласно член 12 став 4 и 5 во кој Записникот се усвојува на наредната седница на Советот, а спротивно на тоа претходно споменатите седници Мила Царовска ги усвојува и потпишува на 05.01.2018 година.

Оттаму го повикуваме Јавното обвинителство да отвори предмет по допрен глас и да го преиспита овој случај и незаконското работење на тогашниот претседател на Економско социјалниот совет Мила Царовска и по истото да постапи согласно одредбите од Кривичниот законик на Република Македонија.

Криминалното работење на СДС и Царовска мора да престанат и за истите да сносат одговорност пред граѓаните на Република Македонија и пред лицето на правдата.

Konferencë shtypi e ministres Mizrahi

Në konferencën e sotme për shtyp do të zbardhim veprimet kriminale të ish ministres së Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, dhe politikat e saja hipokrite për përkujdesje në politikën sociale.

Në këtë konferencë shtypi do të informojmë publikun dhe njëherësh edhe organet hetuese të Republikës së Maqedonisë për punën e Këshillit Ekonomik Social me të cilin kryesorja ministrja e atëhershme, Milla Carovska. Bëhet fjalë për shkeljen e Rregullores për punë të KES në disa mbledhje të mbajtura të Këshillit Ekonomik Social.

 Në mbledhjen e 35-të të Këshillit Ekonomik Social, e mbajtur më 30.6.2017, Milla Carovska ka kërkuar të miratohet një pikë shtesë në rendin e ditës për ndryshimin e Rregullores për punë të KES, ku kanë kundërshtuar anëtarët e sindikatave reprezentative dhe të njëjtit janë deklaruar se nuk kanë qenë të informuar për ndryshimet në rendin e ditës dhe me këtë e kanë lëshuar mbledhjen e Këshillit.

 Në përputhje me nenin 8 të Rregullores për punë të Këshillit, mbledhja mbahet nëse marrin pjesë së paku tre përfaqësues të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe së paku tre përfaqësues të partnerëve socialë, dhe në përputhje me nenin 3 të Rregullores së njëjtë mbledhjet e Këshillit konvokohen me propozim rend dite së paku 8 ditë para mbajtjes së mbledhjes.

Për këto veprime dhe punë kriminale të Milla Carovskës si kryetare e KES flet edhe fakti se në disa mbledhje në vijim, saktësisht në mbledhjen e 36-të, 37-të dhe 38-të të Këshillit ku është diskutuar për një mori masash populiste, të njëjtat janë miratuar me kuorumin e nevojshëm për punë të Këshillit Ekonomik Social që është në kundërshtim me Rregulloren për punë të Këshillit si dhe Marrëveshjen për themelimin e Këshillit Ekonomik Social, ndërsa për shkeljen e njëjtë të Rregullores për punë është theksuar edhe nga anëtarët e sindikatave reprezentative në mbledhjen e 40-të të KES, e mbajtur më dt. 26.12.2017. Njëherësh, informojmë se për të gjitha mbledhjet e mbajtura kundërligjore të Këshillit Ekonomik Social, që janë zhvilluar pa kuorumin e nevojshëm, përsëri është bërë shkelje e Rregullores për punë në përputhje me nenin 12, paragrafin 4 dhe 5 në të cilin Procesverbali është miratuar në mbledhjen e ardhshme të Këshillit, dhe në kundërshtim me këtë në mbledhjet e lartpërmendura Milla Carovska i ka miratuar dhe nënshkruar më dt. 5.01.2018.

Nisur nga kjo, i bëjmë thirrje Prokurorisë Publike të hapë lëndë në bazë të zërave dhe ta shqyrtojë këtë rast dhe punën e kundërligjshme të kryetares së atëhershme të Këshillit Ekonomik Social, Milla Carovska dhe të veprojë në përputhje me dispozitat e Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë.

Puna kriminale e LSD dhe Carovskës duhet të ndërpriten dhe për të njëjtat të mbajnë përgjegjësi para qytetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe drejtësisë.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }