Прес конференција на министерката Мизрахи

По остварената средба со преставници на лицата кои до 18 години имале статус на деца  без родители и без родителска грижа, се заложив како министер да направам се што е во рамки на моите надлежности за исправување на “неправадата“ која им е нанесена.

Имено, заради полесна интеграција во општествениот живот на оваа категорија на лица, Министерството за труд и социјална политика во 2013 година ја започна со реализација Програмата Д-10, за вработување на лица кои до 18 – годишна возраст имале статус на дете без родители и без родителска грижа и во истата беа утврдуени конкретни мерки за вработување на овие лица.

Од 2013 до 2016 година со Програмата беа вработени вкупно 143 лица од оваа категорија на граѓани. Бројките се доволен показател за успешноста на оваа мерка, но од неразбирливи причини истата беше стопирана од страна на претходниот министер Мила Царовска.Таа, иако имаше објавен оглас во 2016 година, не вработила НИТУ едно лице, односно не биле превземени никакви постапки за селекција на пријавените кандидати и не биле донесени одлуки за избор иако имало доволен број на пријавени кандидати.

Иако е една од најаранливите категории, на кои им е неопходна помош и поддршка да се справат со предвизиците кои ги носи животот по напуштање на домот и згрижувачките семејства,  НЕ СЕ превземени никакви мерки за вработување на ниту едно лице кои до 18 – годишна возраст кои имале статус на дете без родители и без родителска грижа. И покрај барањата и укажувањата на лицата за спроведување на оваа Програма и остварените средби со преставниците на Владата овие проблеми не се надминати.

Ја користам оваа прилика, да Ве известам дека до Владата на Република Македонија доставив Информација за вработување на лица кои до 18 – годишна возраст имале статус на дете без родители и без родителска грижа во 2020 година со која ги информираме и бараме согласност за вработување на лица од оваа категорија на граѓани.Овие лица заслужуваат сигурна работа, редовна плата, како и можност за социјализација и интеграција во општествениот живот и неопходно е да се преземат конкретни и реални мерки.

Министерство за труд и социјална политика мора да пружи рака на најранливите и оние на кои им е најопходна поддршка!

Линк до прес конференцијата: https://wetransfer.com/downloads/dfb428cb8beb7ddf64074fcf1ed1aef320200206122419/67eb5a99ae36a261a2ccf9f196eb615f20200206122419/e540d4

Konferencë shtypi e ministres Mizrahi

 Pas takimit të zhvilluar me përfaqësuesit e personave të cilët deri në moshën 18 vjeçare kanë pasur statusin e fëmijë pa prindër dhe përkujdesje prindërore, u zotova si ministre të bëj gjithçka që është në kuadër të kompetencave të mia për korrigjimin e “padrejtësisë” që u është bërë.

 Në fakt, për integrimin më të lehtë në jetën shoqërore të kësaj kategorie të personave, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në vitin 2013 filloi me realizimin e Programit D-10, për punësimin e personave të cilët deri në moshën 18 vjeçare kanë pasur statusin e fëmijëve pa prindër dhe përkujdesje prindërore dhe në të njëjtin ishin përcaktuar masat konkrete për punësimin e këtyre personave.

 Prej vitit 2013 deri në vitin 2016 me këtë Program u punësuan gjithsej 143 persona të kësaj kategorie të qytetarëve. Shifrat janë tregues i mjaftueshëm për suksesin e kësaj mase, por për shkaqe të panjohura i njëjti program ishte ndaluar nga ana e ministres së mëparshme Milla Carovska. Ajo, edhe pse kishte publikuar shpallje në vitin 2016, nuk ka punësuar ASNJË person, respektivisht nuk është ndërmarrë asnjë procedurë për selektimit e kandidatëve të paraqitur dhe nuk janë marrë vendime për përzgjedhje edhe pse ka pasur numër të mjaftueshëm të kandidatëve të paraqitur.

 Edhe pse janë një nga kategoritë më të rrezikuara të cilëve u nevojitet ndihmë dhe mbështetje për t’u ballafaquar me sfidat që i sjellë jeta pas daljes nga shtëpitë dhe familjet që i kanë pasur në përkujdesje, NUK ËSHTË ndërmarrë asnjë masë për punësimin e asnjë personi të cilët deri në moshën 18 vjeçare kanë pasur statusin e fëmijës pa prindër dhe përkujdesje prindërore. Edhe përpos kërkesave dhe sugjerimeve të personave për zbatimin e këtij Programi dhe takimeve të zhvilluara me përfaqësuesit e Qeverisë, këto probleme nuk janë tejkaluar.

 Dua të përfitoj nga rasti t’ju informoj se në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë kam parashtruar Informacion për punësimin e personave të cilët deri në moshën 18 vjeçare kanë pasur statusin e fëmijës pa prindër dhe përkujdesje prindërore në vitin 2020 me të cilin informojmë dhe kërkojmë pëlqim për punësimin e personave të kësaj kategorie të qytetarëve. Këta persona meritojnë punë të sigurt, pagë të rregullt, si dhe mundësi për socializim dhe integrim në jetën shoqërore dhe është e domosdoshme të ndërmerren masa konkrete dhe reale.

 Ministria e Punës dhe Politikës Sociale vazhdon t’ua shtrijë dorën personave të rrezikuar dhe atyre që u nevojitet mbështetje e domosdoshme.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }