Шкријељ: Градиме едно општество за сите, на лицата без лични документи законски им обезбедуваме права како на сите други граѓани, ќе добијат прв извод 

Го решаваме долгогодишниот проблем на лицата без лични документи. Со Законот за неевидентирани лица во матична книга на родени, што го усвои Собранието, обезбедена е институционално-правна рамка за тие конечно да добијат граѓански идентитет. Целта на овој закон е лицата кои не се евидентирани во матична книга на родени. да се евидентираат во посебна матична книга на родени, по што ќе добијат идентификациона исправа(лична карта) заради остварување на право на образование, здравствена и социјална заштита како и вработување со задолжително социјално осигурување. За овие лица, Законот предвидува постапка за дополнителен упис во матична книга на родените и добивање на прв извод. Дополнителната заменик-министерка за труд и социјална политика Санела Шкријељ вели дека ова е уште една од реализираните заложби на Министерстерството за труд и социјална политика, сите граѓани да имаат еднаков пристап до правата и услугите.

„Проблемот со лицата што не се евидентирани во матична книга на родени е нотиран одамна, но бил игнориран од надлежните институции. Такви лица, наспроти јавната перцепција, има од сите етнички заедници. Наша определба во изминатиот две и пол годишен период беше дека овие лица, кои најчесто се од најранливите општествени слоеви, не смееме да ги оставиме да живеат на маргините на општеството. Затоа почнавме со систематско и фазно решавање на ова прашање, во соработка со другите институции: МВР, Управата за водење матични книги и центрите за социјална работа како и со силна поддршка на меѓународните организации, ОБСЕ и УНХЦР. Беа идентификувани околу 700 лица без извод на родени, и тие согласно новиот Закон ќе добијат идентификациона исправа а потоа и прв извод од матична книга на родени“, укажува Шкријељ.

Новиот закон е во согласност со препораките од ЕУ. Како што посочува дополнителната заменик-министерка за труд и социјална политика Шкријељ, законот овозможува решавање на реалните проблеми со кои со години се среќавале овие луѓе а биле невидливи за заедницата.

„Со новиот Закон, ќе им се овозможи на лицата кои што немаат и не можат да пријават адреса на живеење поради различни причини, како што е нелегализиран објект или непоседување на имотен лист, да пријават адреса на живеење и да се евидентираат на адресата на центарот за социјални работи во местото на нивното живеење“, нагласува Шкријељ.

Со имплементацијата на овој Закон една маргинализирана категорија на граѓани станува правно видлива, со што Република Северна Македонија покажува дека ги почитува демократските вредности и исклучувањето на дискриминација, согласно меѓународните норми и стандарди.

Shkrijel: Ndërtojmë një shoqëri për të gjithë, personave pa dokumente personale ligjërisht u sigurojmë të drejta sikurse të gjithë qytetarëve, do të pajisen me certifikata 

Jemi duke e zgjidhur problemin shumëvjeçar të personave pa dokumente personale. Me Ligjin për personat e paevidentuar në librin amzë të të lindurve, që e miratoi Kuvendi, është siguruar edhe kornizë institucionale-juridike që këta, përfundimisht, të fitojnë identitetin qytetar. Qëllimi i këtij ligji është që personat që nuk janë të evidentuar në librin amzë të të lindurve të evidentohen në librin e posaçëm amzë të të lindurve e më pas të marrin dokument identifikimi (letërnjoftim) për të realizuar të drejtën e tyre për arsim, mbrojtje shëndetësore dhe sociale si dhe punësim me sigurim të obliguar social. Për këta persona Ligji parashikon procedurë për regjistrimin shtesë në librin amzë të të lindurve dhe marrjen e certifikatës së re. Zv/ministrja plotësuese e Punës dhe Politikës Sociale, Sanella Shkrijel, thotë se ky është një nga synimet e realizuara të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale që të gjithë qytetarët të kenë qasje të njëjtë në të drejtat dhe shërbimet. 

“Problemi me personat që nuk janë të evidentuar në librin amzë të të lindurve është identifikuar që moti, por ka qenë i injoruar nga institucionet kompetente. Persona të këtillë, kundrejt perceptimit publik, ka prej të gjitha bashkësive etnike. Përcaktim i ynë gjatë dy viteve e gjysmë të kaluara ishte se këta persona, që zakonisht janë nga shtresat më të rrezikuara sociale, nuk duhet të lejojmë të jetojnë në margjinat e shoqërisë. Prandaj filluam me zgjidhjen sistemore dhe në faza të kësaj çështjeje, në bashkëpunim me institucionet tjera, si: MPB, Drejtoria e Udhëheqjes së Librave Amzë dhe Qendrat për Punë Sociale si dhe me mbështetjen e fuqishme të organizatave ndërkombëtare, OSBE dhe UNHCR. U identifikuan rreth 700 persona pa certifikatë lindjeje dhe ata, në përputhje me Ligjin e ri, do të marrin dokument identifikimi dhe më pas, për herë të parë, marrin certifikatë nga libri amzë i të lindurve”, nënvizon Shkrijel. 

Ligji i ri është në përputhje me rekomandimet e BE-së. Siç nënvizon zv/ministrja plotësuese për Punë dhe Politikë Sociale Shkrijel, ligji mundëson zgjidhjen e problemeve reale me të cilat vite të tëra janë ballafaquar këta njerëz dhe që kanë qenë të padukshëm në komuniteti. 

“Me Ligjin e ri do t’u mundësohet personave, të cilët nuk kanë dhe nuk mund të paraqesin adresë vendbanimi për arsye të ndryshme, siç është objekti i pa legalizuar ose mosposedimi i fletë-pronësisë, të deklarojnë adresën e vendbanimit dhe të evidentohen në adresën e Qendrës për punë sociale në vendbanimin e tyre”, thekson Shkrijel.          

Duke e zbatuar këtë Ligj, një kategori e margjinalizuar e qytetarëve bëhet e dukshme nga aspekti juridik, me çka Republika e Maqedonisë së Veriut tregon se i respekton vlerat demokratike dhe përjashton diskriminimin, në përputhje me normat dhe standardet ndërkombëtare.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }