Шкријељ: Градинка за 120 деца во Ресен, децата ни се врвен приоритет

Ресен добива градинка за 120 деца. Вкупната вредност на зафатот е 22,4 милиони денари. Средствата се обезбедени со поддршка на Светска банка. Дополнителната заменик-министерка за труд и социјална политика Санела Шкријељ и градоначалникот на Ресен Живко Гошаревски направија увид во адаптацијата на градинката.

„Се грижиме за најмладите. Децата се нашата иднина. И во оваа градинка тие ќе учат и ќе го осознаваат светот, ќе се социјализираат и ќе се развиваат во љубопитни и истрајни личности. Градинките не се места каде децата само се згрижуваат, јадат и спијат и затоа е навистина важно секое дете да има еднакви можности за старт во живот. Обврска на институциите од централната и од локалната власт е тоа да им го овозможиме“, рече дополнителната заменик-министерка Шкријељ.

Владата и Министерството за труд и социјална политика континуирано работат на зголемување на опфатот на деца во предучилишните форми на воспитување и образование, затоа што раното учење игра клучна улога во развојот на децата и истовремено овозможува активирање на родителите на пазарот на труд. Со поддршка на Светска банка, до јуни 2024 ќе се обезбедат 7.500 нови места во градинките. Само во две и пол години се вложени повеќе од 180 милиони денари во подобрување на инфраструктурата во детската заштита. И преку програмата на Светска банка, обезбедени се 15 милиони евра, за дополнителни инвестиции во градинките. Минатата година платите на стручниот кадар во градинките пораснаа за 26 проценти.

Градоначалникот на Ресен Гошаревски изрази задоволство што и оваа градинка е во програмата на Министерството. Со тоа што се отвораат нови места за опфат на деца, многу им се помага на семејствата каде родителите работат.Шкријељ и Гошаревски го посетија и Дневниот центар за лица со интелектуална и телесна попреченост. Во моментов го користат осум лица, за кои е обезбеден превоз, престој и храна, како и помош за корисниците и семејствата.

„Социјалните сервиси, како што е овој дневен центар, треба да ги следат индивидуалните потреби на секое дете и неговото семејство, и да бидат мост со другите системи на поддршка. Само така, можеме да обезбедиме целосно вклучување на лицата со попреченост во општеството и да создадеме едно општество за сите“, нагласи Шкријељ.

За корисниците на Центарот се реализира воспитно-образовна работа преку прилагодени програмски содржини.

Shkrijel: Kopsht për 120 fëmijë në Resnje, fëmijët janë prioriteti ynë më i lartë

Resnja do të ketë kopsht të ri për 120 fëmijë. Vlera e përgjithshme e këtij investimi është 22.4 milionë denarë. Mjetet janë siguruar me mbështetjen e Bankës Botërore. Zëvendësministrja plotësuese e Punës dhe Politikës Sociale, Sanella Shkriel dhe kryetari i komunës së Resnjes, Zhivko Gosharevski, kanë inspektuar aktivitetet në adaptimin e kopshtit.

“Kujdesemi për më të vegjlit. Fëmijët janë e ardhmja e jonë. Edhe në këtë kopsht ata do të mësojnë dhe do të njohin botën, do të socializohen dhe do të zhvillohen në personalitetit. Kopshtet nuk janë vetëm vende ku fëmijët përkujdesen, ushqehen dhe bëjnë gjumë dhe prandaj vërtetë është me rëndësi që çdo fëmijë të ketë mundësi të barabarta për startin në jetë. Obligim i autoriteteve të pushtetit qendror dhe lokal është që këtë t’ua mundësojë”, theksoi zëvendësministrja plotësuese Shkrijel.

Qeveria dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale po punojnë në kontinuitet për rritjen e përfshirjes së fëmijëve në format parashkollore të edukimit dhe arsimit, sepse të mësuarit e hershëm luan rol të rëndësishëm në zhvillimin e fëmijëve dhe njëkohësisht mundëson aktivizimin e prindërve në tregun e punës. Me mbështetjen e Bankës Botërore, deri në qershor të vitit 2024 do të sigurohen 7.500 vende të reja në kopshte. Vetëm gjatë dy viteve e gjysmë janë siguruar më shumë se 180 milionë euro në përmirësimin e infrastrukturës së sferës së mbrojtjes së fëmijëve. Edhe përmes programit të Bankës Botërore, janë siguruar 15 milionë euro, për investime shtesë në kopshte. Vitin e kaluar pagat e stafit profesional në kopshte u rritën për 26%.

Kryetari i Komunës së Resnjes, Gosharevski, ka shprehur kënaqësinë e tij që edhe ky kopsht është në programin e Ministrisë. Me këtë që hapen vende të reja për përfshirjen e fëmijëve, u ndihmohet shumë familjeve  - prindërit e të cilëve punojnë. Shkrijel dhe Gosharevski e vizituan edhe Qendrën Ditore për personat me aftësi të kufizuara Intelektuale. Aktualisht këtë qendër e shfrytëzojnë tetë persona, për të cilët është siguruar transporti, qëndrimi dhe ushqimi, si dhe ndihmë për shfrytëzuesit dhe familjet.

“Serviset sociale, siç është kjo qendër ditore, duhet t’i ndjekin nevojat individuale të secilit fëmijë dhe familjes së tij  dhe të jenë urë me sistemet tjera të mbështetjes. Vetëm kështu mund të sigurojmë përfshirjen e plotë të personave me aftësi të kufizuara në shoqëri dhe të krijojmë një shoqëri për të gjithë”, theksoi Shkrijel.

Për përfituesit e Qendrës realizohen aktivitete edukativo-arsimor me përmbajtje të përshatura programore.

Carovska, Shkrijel dhe Naumovski: Gjorçe Petrovi së shpejti do të bëhet me kopsht të ri, investojmë fuqishëm në zhvillimin e hershëm të fëmijëve

  

Në kontinuitet jemi duke rritur përfshirjen e fëmijëve në format parashkollore të edukimit dhe arsimit. Ky është prioritet i lartë i Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe Qeverisë, sepse të mësuarit e hershëm luan rol të rëndësishëm në zhvillimin e fëmijëve. Kjo është me rëndësi edhe për nga një aspekt tjetër – mundëson që prindërit të aktivizohen në tregun e punës. Zëvendëskryeministrja për Çështje Ekonomike, Milla Carovska, zëvendësministrja plotësuese për Punë dhe Politikës Sociale, Sanella Shkrijel dhe kryetari i komunës së Gjorçe Petrovit ishin në vend-ndërtimin ku për një vit e gjysmë do të përfundojë kopshti i ri në vendbanimin Vollkovë.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }