Шкријељ: Водиме одговорни политики, пензионерите добија повисока пензија за 722 денари

Јануарската пензија е повисока за 722 денари месечно, а ова зголемување влегува во основицата на пензијата што ќе се исплатува секој месец. И не е само зголемувањето на пензиите тоа што покажува дека пензионерите ни се високо на агендата. Изминативе две и пол години напорно работевме, ја покренавме економијата а резултатите можат да ги почувствуваат и повозрасните членови на нашата заедница, рече дополнителната заменик-министерка за труд и социјална политика, Санела Шкријељ на денешната средба со пензионерите во Велес.

              

„Водиме одговорни политики. Секој пензионер во февруари доби 722 денари повеќе. Го зајакнуваме животниот стандард на пензионерите а просечната пензија изнесува 15.500 денари. Покачувањето на пензиите е планско, со издржани пресметки и во услови кога имаме стабилизација на пензискиот систем и раст на економијата во државата“, посочи Шкријељ.Како министерство инвестираме и во развој на услуги на локално ниво како што се помош и нега во домашни услови и развој на центри за активно и здраво стареење на возрасни лица, кои ќе се користат за социјализација и дружење, нагласи Шкријељ, додавајќи дека активностите за подобрување на услугите на центрите за социјална работа на локално ниво ќе продолжат и во наредниот период затоа што секој заслужува достоинствен живот.

             

Претседателката на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија, Станка Трајкова на работната средба укажа дека најважна е редовната исплата на пензиите но и стабилноста на пензискиот фонд.

"Сите пензионери сакаат повисока пензија но не смее да се дозволи ерозија на пензискиот систем. Затоа, многу е важно што ова зголемување доаѓа како резултат на реформата и стабилизирањето на пензискиот систем. Посебно сакам да одговорам на прашањето што често ми го поставуваат, дали и во следната пензија ќе биде вграден порастот на пензија. Да, и во март, пензијата што ќе ја добиете, повторно ќе биде повисока за 722 денари. Ова усогласување е направено со закон и е трајно, ќе се пресметува редовно, секој месец", рече Трајкова.

На средбата се разви конструктивна дискусија за повеќе прашања поврзани со пензионерите коишто со својот труд во минатото учествувале во изградба на општество.

Дополнителната заменик министерка Шкријељ им одговори на пензионерите дека во наредниот период ќе продолжи реформата на пензискиот систем и посебно внимание ќе се посвети на утврдување на ново, повисоко ниво на минимална пензија.

Shkrijel: Udhëheqim politika të përgjegjshme, pensionistët morën pension më të lartë për 722 denarë  

Pensioni i janarit është më i lartë për 722 denarë, ndërsa kjo rritje hyn në bazën e pensionit që do të paguhet çdo muaj. Dhe, nuk është vetëm rritja e pensioneve që tregon se pensionistët i kemi në nivelin më të lartë të agjendës. Gjatë dy viteve e gjysmë të kaluara punuam, e ngritëm ekonominë, ndërsa rezultatet mund t’i ndjejnë edhe anëtarët më të moshuar të komunitetit tonë, theksoj zëvendësministrja shtesë për Punë dhe Politikës Sociale, Sanella Shkrijel, në takimin e sotëm me pensionistët në Veles. 

“Jemi duke udhëhequr politika të përgjegjshme. Secili pensionist në janar mori 722 denarë më shumë. Jemi duke e përforcuar standardin jetësor të pensionistëve, ndërsa pensioni mesatar arrin 15.500 denarë. Rritja e pensioneve është me plan, me përllogaritje të qëndrueshme dhe në kushte kur kemi stabilizim të sistemit pensional dhe rritje të ekonomisë në vend”, ka nënvizuar Shkrijel. Si ministri investojmë edhe në zhvillimin e shërbimeve në nivel lokal, siç janë ndihma dhe përkujdesja në kushte shtëpiake dhe zhvillimi i qendrave për plakje aktive dhe të shëndetshme të personave të moshuar, që do të shfrytëzohen për socializim dhe shoqërim”, theksoi Shkrijel, duke shtuar se aktivitetet për përmirësimin e shërbimeve të qendrave për punë sociale do të vazhdojnë edhe në periudhën në vijim në nivel lokal, sepse gjithsecili meriton jetë dinjitoze. 

Kryetarja e Lidhjes së Shoqatave të Pensionistëve të Maqedonisë, Stanka Trajkova, në këtë takim pune ka thënë se më me rëndësi është pagesa e rregullt e pensioneve, por edhe stabiliteti i fondit pensional. 

“Të gjithë pensionistët duan pension më të lartë, por nuk duhet lejuar erozion të sistemit pensional. Prandaj, është shumë me rëndësi që kjo rritje vjen si rezultat i reformës dhe stabilizim i sistemit pensional. Sidomos dua të përgjigjen në pyetjen që shumë shpesh ma parashtrojnë, nëse edhe në pensionin tjetër do të jetë kjo rritje e pensionit. Po, edhe në mars, pensionin që do ta merrni, përsëri do të jetë më i lartë për 722 denarë. Ky harmonizim është bërë me ligj dhe është i përhershëm, do të përllogaritet rregullisht, çdo muaj”, theksoi Trajkova. 

Në këtë takim u zhvillua diskutim konstruktiv për më shumë çështje që ndërlidhen me pensionistët, të cilët me punën e tyre në të kaluarën kanë marrë pjesë në ndërtimin e shoqërisë. 

Zëvendësministrja shtesë, Shkrijel, u është përgjigjur pensionistëve se në periudhën e ardhshme do të vazhdojë reforma në sistemin pensional dhe kujdes i posaçëm do të përkushtohet në përcaktimin e nivelit të ri, më të lartë të pensionit minimal.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }