Срца полни љубов

Министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи, во Крушево ги посети семејството Теља и семејството Христовски кои се згрижувачки семејства на деца и лица со посебни потреби. 

На средбата со згрижувачките семејства министерката се запозна со сите предизвици и проблеми со кои се соочуваат овие семејства грижејќи се за лицата кои имаат потреба од поголемо внимание, грижа и љубов. Семејствата ја информираа дека децата се големо богатство за нив и дека тие се грижат како вистински родители на овие деца, а особено за нивното здравје, воспитување, образование и оспособување на самостоен живот и работа. Семејството Теља е згрижувачко семејство кое се грижи за 2 лица, мало дете од 8 години и лице од 40 години со посебни потреби, додека Семејството Христовски се грижи за деца од 18 и 12 години.

„Навистина сум среќна кога ќе видам и запознам хумани луѓе кои својата несебична љубов им ја пренесуваат децата, посебно на деца кои имаат поголема потреба од љубов и грижа. Тие прават големи дела и сум убедена дека овие деца ја добиваат вистинската нега и љубов која им е потребна„.

Министерството за труд и социјална политика ќе продолжи и во иднина во рамките на своите законски надлежноси, да презема активности за подобрување на положбата на овие деца и подигне нивото на заштита на начин што овие деца и лица се ставаат под старателство, се сместуваат во мали групни домови, згрижувачки семејства или се определува друг облик на заштита, во зависност од возраста на лицата, неговите потреби и интереси и можностите на државата.

Zemra plot dashuri

 Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Rashela Mizrahi, vizitoi familjen Tela dhe familjen Hristovski në Krushevë, të cilat janë familje përkujdesëse të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara. 

Në takimin me këto familje ministrja u njoftua me të gjitha sfidat dhe problemet me të cilat ballafaqohen këto familje, duke u kujdesur për personat që kanë nevojë për vëmendje më të madhe, kujdes dhe dashuri. Familjet e informuan se fëmijët janë pasuri e madhe për to dhe se ato kujdesen si prindër të vërtetë të këtyre fëmijëve, sidomos për shëndetin e tyre, edukimin, arsimimin dhe aftësimin për jetë dhe punë të pavarur. Familja Tela është familje përkujdesëse e cila kujdeset për 2 persona, një fëmijë i vogël i moshës 8 vjeçare dhe për një person 40 vjeçar me aftësi të kufizuara, derisa familja Hristovski kujdeset për fëmijë të moshës 12 vjeçare dhe 18 vjeçare. 

“Vërtetë jam e lumtur kur shoh dhe njoftoj njerëz humanë të cilët dashurinë e tyre në mënyrë jo egoiste ua bartin fëmijëve, posaçërisht fëmijëve që kanë nevojë më të madhe për dashuri dhe përkujdesje. Ata bëjnë vepra të mëdha dhe jam e bindur se këta fëmijë e marrin dashurinë dhe trajnimin e duhur që u nevojitet”. 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale do të vazhdojë edhe në të ardhmen, në kuadër të kompetencave të veta ligjore, të ndërmarrë aktivitete për përmirësimin e pozitës së këtyre fëmijëve dhe të ngrittë nivelin e mbrojtjes për nga aspekti si këta fëmijë dhe persona vihen në kujdestari, vendosen në shtëpi të grupeve të vogla, në familje përkujdesëse ose caktohet formë tjetër e mbrojtjes, varësisht nga mosha e personave, nevojave të tyre dhe interesave dhe mundësive të shtetit.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }