Зголемена координација и соработка со донаторите за ефективно искористување на помошта

Министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи оствари средба со Никола Бертолини, од Делегацијата на Европската Унија во Скопје. На средбата се разговараше за потребата од заедничка соработка за успешно спроведување на проектите финансирани од ИПА програмата на ЕУ за подобрување на квалитетот и достапноста на предучилишноо образование и грижа за децата, подобрување на условите на паарот на труд и социјалниот дијалог, деинституционализација на лицата со попреченост и социјално вклучување на Ромите. 

Заеднички ја потврдија важноста од обезбедување на координација и соработка со сите донатори и партнерите заради ефективно искористување на помошта согласно потребите на државата и граѓаните.  Во таа насока во наредениот перидот ќе продолжи функционирањето на Секторската работна група “Образование, вработување и социјална политика“ која е задолжена за програмирање на претпристапната и странската помош, донаторска координација и следење на напредокот. Во наредните 6 месеци ќе се преговараат приоритетите што ќе се финансираат од претпристапната помош 2021 – 2027. 

Во 2020 година ќе започне со имплементација новата програма „ЕУ за младите“ во вкупен износ од 16,5 милиони евра. Оваа програма ќе обезбеди поддршка во образованието и вработување на младите со цел да се гарантира подобра перспектива и да се спречи нивното иселување. 

Koordinim dhe bashkëpunim i shtuar me donatorët për shfrytëzimin efektiv të ndihmave

 Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Rashela Mizrahi, zhvilloi takim me Nikolla Bertolinin nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shkup. Në këtë takim u bisedua për nevojën për bashkëpunim të përbashkët për zbatimin e suksesshëm të projekteve të financuara nga Programi IPA i BE-së për përmirësimin e cilësisë dhe qasjes së arsimit parashkollor dhe kujdesit për fëmijët, përmirësimi i kushteve të tregut të punës dhe dialogut social, de-institucionalizimi i personave me aftësi të kufizuar dhe përfshirje sociale të romëve.

 Së bashku e konfirmuan rëndësinë për sigurimin e koordinimit dhe bashkëpunimit me të gjithë donatorët dhe partnerët për shfrytëzimin efektiv të ndihmës në përputhje me nevojat e qytetarëve dhe shtetit. Në këtë drejtim, në periudhën në vijim do të vazhdojë të funksionojnë Grupi sektorial i punës “Arsimi, punësimi dhe politika sociale” i cili është i ngarkuar për programimin e ndihmës para-aderuese dhe të huaj, koordinimin e donacionit dhe ndjekjen e progresit. Në gjashtë muajt e ardhshëm do të negociohen prioritetet që do të financohen nga ndihma para-aderuese 2021-2027.

 Në vitin 2020 do të fillojë implementimi i programit të ri “BE për të Rinjtë” me shumë të përgjithshme prej 16.5 milionë euro. Ky program do të sigurojë mbështetje në arsim dhe punësim të të rinjve me qëllim që të garantohet perspektivë më e mirë dhe të parandalohet shpërngulja e tyre.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }