Министерката Рашела Мизрахи: „Проактивно ќе се вклучам во борбата со непријавената работа”

Министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи денеска учествува на Регионалната конференција: “Вработување - Нијанси на сиво во Западен Балкан”, што се одржува во Сараево, Босна и Херцеговина како панел говорник. Конференцијата е во рамките на ИПА регионалниот проект: “Платформа за вработување и социјални прашања 2 – ЕСАП 2“, финансиран во рамките на ИПА 2 Повеќекорисничката програма имплементиран од Регионалниот совет за соработка и Меѓународната организација на трудот кој се имплементира во период ноември 2019 – октомври 2022 .

Министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи учествувајќи на панел дискусијата како говорник истакна дека таа како министер проактивно ќе се вклучи во борбата со непријавената работа иако на пазарот на труд се појавуваат нови феномени и предизвици. 

“Состојбата на пазарот на труд во Република Македонија е слична како и во останатите држави во нашиот регион како Албанија, Црна Гора и Косово. Она со што се соочуваме како предизвик е дека луѓето се немотивирани за да бидат дел од пазарот на труд и формалното образование не ги прати трендовите кои се барани на пазарот на труд. Истовремено дел од активните мерки не ги следеа вистинските потреби и барања на лицата кои треба да бидат баратели на работа. Непријавената работа е проблем за сите, напорно ќе работам да изградам мостови помеѓу понудата и побарувачката кои ќе го отворат патот за одржливи, долгорочни и безбедни работни места. Со мерките кои ги преземаме ги стимулираме работодавците да ги пријават непријавените работници и да го дестимулираме работењето на “црно“. Непријавената работа доведува до намалување на работната сигурност и безбедност при работа, а пониските плати поврзани со неа може да доведат до нееднаквости и сиромаштија. Во таа насока, ќе се креира систем за следење на неформалната економија вклучувајќи ја и размената на податоци помеѓу министерствата и инспекциите, воспоставување на систем базиран на ваучери или еквивалентни механизми кои што промовираат подобри работни услови, развивање на алатки кои што ги олеснуваат процедурите за инспекција за превенција на непријавена работа, како и спроведување на активности за подигнување на свеста за придобивките од транзицијата кон формалноста“. 

На конференција учествуваат високи претставници од министерствата за труд, јавните служби за вработување, инспекторатите за труд, социјални партнери и експерти од Западен Балкан, за да разговараат за тековните и идните лекови против главните предизвици за создавање на повеќе и подобри работни места во регионот. Посебен акцент во дискусиите е ставен на политичките пристапи за трансформирање на непријавената работа во пријавена работа. 

Ministrja Rashela Mizrahi: “Në mënyrë proaktive do të inkuadrohem në luftën me punën e padeklaruar”

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Rashela Mizrahi, sot mori pjesë në Konferencën rajonale: “Punësimi – nuancat gri në Ballkanin Perëndimor”, që mbahet në Sarajevë të Bosnjës e Hercegovinës, si paneliste. Konferenca është në kuadër të projektit rajonal IPA: “Platforma për punësim dhe çështje sociale 2 – ESAP 2”, financuar nga Programi shumë-përfitues IPA 2 i zbatuar nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal dhe Organizata Ndërkombëtare e Punës, që implementohet në periudhën nëntor 2019 - tetor 2022.       

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Rashela Mizrahi, duke marrë pjesë në panel diskutimin, theksoi se si ministre në mënyrë proaktive do të përfshihet në luftën me punën e paparaqitur edhe pse në tregun e punës paraqiten fenomene dhe sfida. 

“Gjendja e tregut të punës në Republikën e Maqedonisë është e ngjashme sikurse në shtetet tjera në rajonin tonë, si: Shqipëria, Mali i Zi dhe Kosova. Ajo që ballafaqohemi si sfidë është se njerëzit nuk janë të motivuar për të qenë pjesë e tregut të punës dhe arsimi formal nuk i ndjekë trendet që kërkohen në tregun e punës. Njëkohësisht, një pjesë e masave aktive nuk i kanë ndjekur nevojat dhe kërkesat reale të personave që duhet të jenë punë-kërkues. Puna e padeklaruar është problem për të gjithë, do të përpiqem maksimalisht që të ndërtojë ura ndërmjet ofertës dhe kërkesës për punë që do të hapin rrugën për vende pune të qëndrueshme, afatgjate dhe të sigurta. Me masat që jemi duke i ndërmarrë i stimulojmë punëdhënësit t’i deklarojnë punëtorët e paparaqitur dhe të de-inkurajojmë punën në të “zezë”. Puna e padeklaruar sjellë uljen e sigurisë së punë dhe sigurisë gjatë punës, ndërsa pagat më të ulëta që ndërlidhen me të mund të sjellin në pabarazi dhe varfëri. Në këtë drejtim, do të krijohet sistem për ndjekjen e ekonomisë joformale, duke përfshirë edhe shkëmbimin e të dhënave ndërmjet ministrive dhe inspektorateve, vendosjen e sistemit të bazuar në vauçerë ose mekanizmave ekuivalentë që i lehtësojnë procedurat për inspektim për parandalimin e punës së padeklaruar, si dhe zbatimi i aktiviteteve për ngritjen e vetëdijes për përfitimin nga tranzicioni drejt punës formale”. 

Në këtë konferencë marrin pjesë përfaqësues të lartë nga Ministritë e Punës, shërbimeve publike për punësim, inspektoratet e punës, partnerë sociale dhe ekspertë nga Ballkani Perëndimor për të biseduar për mjetet aktuale dhe të ardhshme kundër sfidave kryesore për themelimin e vendeve më të mira të punës në rajon. Theks i posaçëm i diskutimeve është qasja politike për transformimin e punës së padeklaruar në punë të deklaruar.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }