Мизрахи: „Ги охрабрувам сите врз коишто се врши мобинг да пријават во надлежните институции”

Министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи ги охрабрува сите оние, врз коишто е вршено мобинг на нивните работни места да се обратат до Министерството за труд и социјална политика и останатите надлежни институции. Овој незјин повик доаѓа следејќи ги написите во медиумите за случаите на мобинг врз работници од страна на градоначалникот на општина Лозово.

Во таа насока, Мизрахи се сретна со Снежана Цветковска и Виолета Спасова и заедно со правниот тим ја разгледаа документацијата со цел да се види што содржи таа и при тоа вети дека ќе направи сѐ што е во можност и надлежност на Министерството за труд и социјала.

„Запрепастена сум и немам зборови. Ќе направам сѐ што е во моја моќ да им се помогне на овие луѓе, да им излеземе во пресрет. Она што е во надлежност на МТСП ќе им се помогне, но ќе ги насочиме исто така и кон други Министерства каде што сметаме дека ќе им се отворат вратите за помош. Јас лично ќе се консултирам со други министерства за да видиме како да го решиме проблемот”, изјави  Мизрахи по средбата.

Воедно таа ги охрабрува работниците кои што трпат мобинг на работните места да се обраќаат до надлежните институции и вети дека лично ќе се заложи за овие случаи. 

„Доста е! Ги охрабрувам сите оние, врз кои им е вршено мобинг на своите работни места да се обратат до Министерството за труд и социјална политика и останатите надлежни институции.Директно ќе се вклучам во случаите и сѐ што е во моја надлежност, ќе се потрудам да помогнам. Таков е и случајот со овие две жени, мајки, сопруги, нечии сестри. Заедно со правниот тим ја разгледавме документацијата и едноставно немам зборови....жално, нехумано и надвор од секаква човечност”, рече министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи.

Mizrahi: “I inkurajoj të gjithë ata ndaj të cilëve ushtrohet mobing të denoncojnë në institucionet kompetente”

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Rashela Mizrahi i inkurajon të gjithë ata, ndaj të cilëve është ushtruar mobing në vendet e tyre të punës që të drejtohen në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe institucionet tjera kompetente. Apeli i saj erdhi duke i ndjekur shkrimet në media për rastet e mobingut ndaj punonjësve nga kryetari i komunës Llozovo.    

Në këtë drejtim, Mizrahi u takua me Snezhana Cvetkovskën dhe Violeta Spasovskës dhe së bashku me ekipin juridik e shqyrtuan dokumentacionin me qëllim që të shohin se çfarë përmban i njëjti dhe gjatë kësaj premtoi se do të bëjnë gjithçka që mundet dhe që është në kompetencë të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.

“Jam e tmerruar dhe nuk kam fjalë. Do të bëjë gjithçka që kam në dorë për t’u ndihmuar këtyre njerëzve, për t’u dalë në ndihmë. Ajo që është në kompetencë të MPPS-së do t’u ndihmohet, por do t’i drejtojmë gjithashtu edhe tek ministritë tjera ku mendojmë se do t’u hapen dyert për ndihmë. Unë personalisht do të konsultohem me ministritë tjera për të parë se si mund të zgjidhim problemin”, deklaroi Mizrahi pas takimit. 

Njëherësh ajo i inkurajon  punëtorët që përjetojnë mobing në vendet e punës që të drejtohet tek institucionet kompetente dhe premtoi se personalisht do të zotohet për zgjidhjen e këtyre rasteve. 

“Mjaftë më! I inkurajoj të gjithë ata, ndaj të cilëve është ushtruar mobing në vendet e tyre të punës që të drejtohen në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe institucionet tjera kompetente. Do të inkuadrohem drejtpërdrejt në rastet dhe gjithçka që është në kompetencën time, do të përpiqem të ndihmoj. I këtillë është raste edhe me këto dy gra, nëna, bashkëshorte, motra. Së bashku me ekipin juridik e shqyrtuam dokumentacionin dhe thjeshtë nuk kam fjalë..., fatkeqësi, jo humane dhe jashtë çfarëdo njerëzie”, theksoi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Rashela Mizrahi.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }